Regulamin Programu Lojalnościowego CastoPro
(program prowadzony w wybranych sklepach Castorama)

§ 1

Przedmiot Regulaminu

 
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym CastoPro skierowanym do przedsiębiorców, będących klientami wybranych sklepów Castorama, wskazanych w Załącznikach do Regulaminu. Program Lojalnościowy CastoPro jest organizowany przez CASTORAMA POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-255), przy ul. Krakowiaków 78, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024785, legitymującą się numerem NIP: 526-10-09-959 i numerem REGON: 010817199, numer BDO: 00009159, o kapitale zakładowym w wysokości 54.808.000,00 złotych.
 2. Program rozpoczyna się dla pierwszej grupy sklepów (zgodnie z ust. 5 poniżej) w dniu 10 sierpnia 2022 r. Program w okresie pilotażowym trwa do dnia przekazania przez Castorama informacji o zakończeniu okresu pilotażowego, w szczególności w związku z uruchomieniem docelowej formy Programu. Castorama z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni może powiadomić Uczestników o zakończeniu okresu pilotażowego i uruchomieniu docelowej formy Programu poprzez wysyłkę wiadomości e-mail do zarejestrowanych Uczestników oraz podanie informacji na Stronie Programu, przekazując Uczestnikom informację o zmienionym Regulaminie, w szczególności – Korzyściach dostępnych w Programie po dniu zakończenia okresu pilotażowego i warunkach ich uzyskania. Uczestnik będzie uprawniony do rezygnacji z udziału w Programie w każdym czasie poprzez dezaktywację Konta.
 3. Program lojalnościowy określony niniejszym Regulaminem jest prowadzony wyłącznie dla klientów sklepów Castorama wymienionych w Załącznikach do Regulaminu . Załączniki do Regulaminu określają szczególne warunki Programu skierowane do uczestników Programu, którzy w trakcie rejestracji w Programie dokonali wyboru danego sklepu Castorama, którego dotyczy określony Załącznik.
 4. Program prowadzony jest oddzielnie dla grup sklepów wskazanych w Załącznikach do Regulaminu. Oznacza to, że Uczestnik, który podczas procesu Rejestracji wskaże dany Sklep Stacjonarny będzie uprawniony do naliczenia wartości transakcji lub Punktów w Programie oraz realizacji Korzyści związanych z Programem tylko w sytuacji dokonywania zakupów w tym sklepie oraz w Sklepach Stacjonarnych wymienionych w tym samym Załączniku .
 5. Program lojalnościowy dla pierwszej grupy sklepów (wskazanej w Załączniku nr 1 do Regulaminu) zostanie uruchomiony w dniu 10 sierpnia 2022 r. Castorama może w przyszłości uruchomić Program w kolejnych grupach sklepów poprzez dodanie ich w kolejnych Załącznikach do Regulaminu. Uczestnik, który przy przystąpieniu do Programu lojalnościowego wskaże dany Sklep Stacjonarny nie będzie mógł następnie zmienić wybranego Sklepu Stacjonarnego ani zarejestrować się w Programie wybierając inny Sklep Stacjonarny.

§ 2

Definicje
 
Definicje zawarte w niniejszym Regulaminie, pisane dużą literą, mają następujące znaczenie:
Castorama  lub Organizator – spółka Castorama Polska Sp. z o.o.;
Sklep Internetowy  – prowadzony przez Castorama sklep internetowy, działający pod adresem internetowym:  www.castorama.pl ;
Sklep Stacjonarny – oznacza objęte Programem detaliczne punkty sprzedaży prowadzone przez Castorama, działające pod marką „Castorama”. Sklepy Stacjonarne objęte Programem wskazane są w Załącznikach do Regulaminu określających szczególne warunki Programu skierowanego dla określonych Sklepów Stacjonarnych.
Strona Programu  – oznacza stronę internetową dotyczącą Programu pod adresem  castopro.castorama.pl , za pośrednictwem której będzie możliwa Rejestracja i dalsze korzystanie z Programu oraz na której publikowane będą szczegółowe informacje dotyczące Programu;
Aplikacja Mobilna – oznacza oprogramowanie pod nazwą Castorama, udostępnione przez Organizatora, przeznaczone do instalacji w urządzeniach mobilnych i umożliwiające korzystanie z usług serwisu Castorama (dostępnych za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej);
Konsument  – osoba fizyczna, dokonująca z Castorama czynności prawnej (w szczególności dokonująca zakupu produktów) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Program  – program lojalnościowy CastoPro skierowany do przedsiębiorców, będących klientami wybranych sklepów Castorama wskazanych w Załącznikach do Regulaminu (klient w czasie rejestracji zobowiązany jest do wyboru jednego sklepu Castorama, do którego zostanie przypisany w ramach Programu);
Regulamin  – niniejszy Regulamin Programu;
Dzień Roboczy  – oznacza dzień kalendarzowy z wyłączeniem soboty, niedzieli oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy;
Uczestnik  – oznacza osobę fizyczną będącą przedsiębiorcą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą, która dokonała prawidłowej Rejestracji, w tym dokonała wyboru konkretnego Sklepu Stacjonarnego objętego Programem;
Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą;
Karta – oznacza kartę w formie wirtualnej, tj. unikatowy i umożliwiający identyfikację Uczestnika zespół informacji dostępnych za pośrednictwem Strony Programu. Istnieją dwa typy Kart – Karty Główne i Karty Dodatkowe;
Karta Główna – oznacza Kartę wydaną Uczestnikowi w momencie dokonania skutecznej Rejestracji Konta Uczestnika w Programie, za pomocą której możliwe jest w szczególności rejestrowanie transakcji zakupu towarów i usług w Sklepach, jak również odbiór Korzyści wynikających z Programu;
Karta Dodatkowa – oznacza dodatkową Kartę, która została wydana osobie upoważnionej przez Uczestnika i która została powiązana z danym Kontem i Kartą Główną. Karty Dodatkowe były wydawane do dnia 30 kwietnia 2023 r.;
Konto – oznacza konto danego Uczestnika w Programie, na którym gromadzone są informacje związane z udziałem Uczestnika w Programie oraz inne informacje wskazane w Regulaminie;
Administrator Konta – oznacza Uczestnika lub wyznaczoną przez Uczestnika osobę zarządzającą Kontem i Kartą Główną;
Rejestracja – oznacza proces mający na celu utworzenie Konta i uzyskanie statusu Uczestnika Programu, realizowany za pośrednictwem Strony Programu;
Korzyści – oznacza wszelkie korzyści (w tym ewentualne nagrody oraz możliwość uzyskania rabatów na towary i usługi w Sklepach, w szczególności kupony zniżkowe), jakie mogą być uzyskane przez Uczestników w związku z ich uczestnictwem w Programie, w wypadku spełnienia warunków dla ich uzyskania określonych w Regulaminie (w tym w Załącznikach do Regulaminu), na Koncie Uczestnika oraz na Stronie Programu.

§ 3

Program
 
 1. Program polega na umożliwieniu Uczestnikom uzyskania określonych Korzyści w wypadku spełnienia warunków przewidzianych w Regulaminie (w tym w Załącznikach do Regulaminu), na Koncie Uczestnika oraz na Stronie Programu. Celem Programu jest promocja działalności Castorama.
 2. Program kierowany jest do podmiotów będących Przedsiębiorcami i dokonujących wszelkich czynności powiązanych z Programem w celu związanym z ich działalnością gospodarczą. Program nie jest kierowany do Konsumentów .
 3. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. Wyrażenie zgód i podanie danych związanych z Programem jest dobrowolne, jednak stanowi ono warunek dla Rejestracji w Programie lub korzystania z określonych przewidzianych w nim funkcji i Korzyści. Korzystanie z Programu, jak również wydanych na jego podstawie Kart i Konta, możliwe jest wyłącznie na zasadach przewidzianych w Regulaminie.

§ 4

Uczestnicy
 
 1. Uczestnikiem Programu może być jedynie osoba fizyczna (pełnoletnia) będąca Przedsiębiorcą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą. Każdy Uczestnik przypisany jest w ramach Programu do konkretnego Sklepu Stacjonarnego (wybranego podczas Rejestracji) i poza warunkami ogólnymi obowiązującymi wszystkich Uczestników (w tym osoby ich reprezentujące), znajdują zastosowanie w stosunku do niego warunki szczególne określone w Załączniku właściwym dla wybranego Sklepu Stacjonarnego.
 2. Uczestnik oświadcza, że jest Przedsiębiorcą (lub rejestracja dokonywana jest w imieniu podmiotu posiadającego status Przedsiębiorcy), a udział w Programie związany jest z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Uczestnika. Castorama może wymagać złożenia w procedurze rejestracji odrębnego oświadczenia potwierdzającego powyższe. Uczestnik zobowiązany jest posiadać nadany numer NIP.
 3. Przedsiębiorcy pochodzący z państw członkowskich Unii Europejskiej innych niż Polska powinni posiadać numer VAT EU uwidoczniony w bazie VIES (bazie umożliwiającej potwierdzenie numeru VAT) prowadzonej przez Komisję Europejską.
 4. W Programie nie mogą uczestniczyć pracownicy CASTORAMA POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

§ 5

Rejestracja
 
 1. Rejestracji Uczestnika w Programie można dokonać za pośrednictwem formularza Rejestracji na Stronie Programu.
 2. W toku Rejestracji, Uczestnik zostanie poproszony o podanie następujących danych:
  1. imię i nazwisko zgłaszającego;
  2. numer NIP (z zastrzeżeniem § 5 ust. 7 poniżej);
  3. nazwa (firma) przedsiębiorcy;
  4. siedziba i adres rejestrowy;
  5. adres e-mail;
  6. numer telefonu (przy czym numer telefonu musi być numerem polskim);
  7. sklep Castorama (wybrany Sklep Stacjonarny spośród wskazanych w Załącznikach do Regulaminu Sklepów Stacjonarnych objętych Programem, w którym Uczestnik najczęściej dokonuje zakupów lub planuje dokonywanie zakupów w przyszłości);
  8. specjalizacja przedsiębiorcy lub cel zakupowy, wielkość przedsiębiorstwa i rok rozpoczęcia działalności gospodarczej;
  9. adres korespondencyjny (opcjonalnie, jeżeli jest inny niż adres rejestrowy przedsiębiorcy).
 3. Dany adres e-mail i/lub numer telefonu mogą być używane jednocześnie tylko przez jednego Uczestnika.
 4. Uczestnik w toku procesu rejestracji akceptuje Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest obligatoryjna. Dodatkowo Uczestnik może wyrazić dobrowolne zgody marketingowe.
 5. Wskazanie określonego sklepu Castorama (Sklepu Stacjonarnego) skutkuje przypisaniem Uczestnika do tego sklepu. Uczestnik od chwili Rejestracji objęty jest szczególnymi warunkami określonymi w Załączniku dotyczącym wybranego Sklepu Stacjonarnego. Każdy Uczestnik może zostać przypisany wyłącznie do jednego Sklepu Stacjonarnego.
 6. Po wypełnieniu formularza Rejestracji, akceptacji Regulaminu, ewentualnym wyrażeniu dodatkowych zgód i potwierdzeniu Rejestracji na numer telefonu Uczestnika wysyłany jest link aktywacyjny, za pomocą którego Uczestnik może potwierdzić numer telefonu, następnie na adres e-mail Uczestnika wysyłany jest link aktywacyjny, za pomocą którego możliwe jest potwierdzenie adresu e-mail oraz ustawienie hasła do Konta. Ustawienie hasła do Konta jest równoznaczne z zakończeniem Rejestracji i aktywacją Karty. Aktywacja powinna nastąpić w ciągu 48 godzin od wysłania przez Castorama wiadomości, w innym wypadku proces Rejestracji powinien zostać powtórzony. Po upływie 48 godziny dane Uczestnika (adres e-mail i numer telefonu) zostają usunięte z bazy danych Programu.
 7. Przedsiębiorca z innego niż Polska państwa członkowskiego UE w celu dokonania rejestracji powinien skontaktować się z Infolinią CastoPro (nr telefonu 690 680 380). Castorama w odniesieniu do podmiotów z innych niż Polska państw członkowskich UE może żądać przy rejestracji dostarczenia właściwych dokumentów urzędowych potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej (oraz brak jej zawieszenia) wraz z ich tłumaczeniami przysięgłymi na język polski.
 8. Wraz z Rejestracją zostaje utworzone Konto Uczestnika i Uczestnik otrzymuje dane (numer) przypisanej do niego Karty Głównej.
 9. Osoba dokonująca Rejestracji w imieniu Uczestnika potwierdza tym samym, że jest upoważniona do reprezentacji Uczestnika w związku z Rejestracją i udziałem w Programie, jak również uzyskała zgodę Uczestnika na dokonanie jego Rejestracji w Programie i odbieranie Korzyści w Programie. Castorama zastrzega sobie możliwość wprowadzenia w każdym czasie dodatkowych wymogów związanych z weryfikacją uprawnień osoby dokonującej Rejestracji do reprezentacji Uczestnika (podmiotu, którego dane wskazuje podczas Rejestracji).
 10. Uczestnik poprzez swoje Konto może sprawdzać:
  1. szczegóły transakcji dokonanych przy użyciu Konta;
  2. łączną wartość transakcji dokonanych przy użyciu Konta;
  3. informacje o przyznanych Korzyściach;
  4. historię transakcji dokonanych przy użyciu Konta;
  5. historię otrzymanych Korzyści (ewentualnych nagród i kuponów zniżkowych) wynikających z Programu uzyskanych przez Uczestnika przy użyciu Konta.
 11. Uczestnik zobowiązany jest do podawania w procesie Rejestracji jedynie prawdziwych danych dotyczących Uczestnika. W szczególności Uczestnik nie może w toku Rejestracji podawać numeru telefonu oraz adresu e-mail innych osób, jak również podawać numeru NIP podmiotu innego niż Uczestnik.
 12. Uczestnik zobowiązany jest do aktualizacji w ramach Konta swoich danych po każdej ich zmianie. Castorama nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku aktualizacji danych podanych podczas Rejestracji, w szczególności danych kontaktowych.
 13. Uczestnik zobowiązany jest do zapewnienia poufności danych pozwalających na logowanie się do Konta (w szczególności loginu i hasła). Castorama nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, którym Uczestnik przekazał dane dostępowe do Konta. W przypadku uzyskania informacji lub podejrzenia uzyskania przez osobę nieuprawnioną dostępu do danych logowania, Uczestnik może zablokować dostęp do Konta kontaktując się z Infolinią CastoPro (nr telefonu 690 680 380). 

§ 6

Karty Dodatkowe
 
 1. Do dnia 30 kwietnia 2023 r. Uczestnik mógł upoważnić inne osoby do przypisywania transakcji lub gromadzenia Punktów związanych z transakcjami dokonywanymi przez taką osobę w imieniu Uczestnika, poprzez nadanie im Karty Dodatkowej. Warunkiem nadania Karty Dodatkowej było w szczególności zaakceptowanie przez osobę upoważnioną Regulaminu. Posiadacz Karty Dodatkowej jest zobowiązany do stosowania się do postanowień Regulaminu, w szczególności w związku z przypisywaniem transakcji do Konta Uczestnika i korzystaniem z Karty Dodatkowej. Uczestnik pozostaje odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień Regulaminu w związku z korzystaniem z Karty Dodatkowej nadanej przez Uczestnika innej osobie. Od dnia 1 maja 2023 r. Karty Dodatkowe nie są już wydawane, ale z Kart Dodatkowych wydanych przed tym terminem można nadal korzystać na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Karta Dodatkowa umożliwia przypisywanie transakcji zakupu towarów lub usług do Konta danego Uczestnika. Karta Dodatkowa nie upoważnia do odbioru Korzyści wynikających z Programu. Do odbioru Korzyści wynikających z Programu dla danego Uczestnika uprawniony jest wyłącznie posiadacz Karty Głównej lub osoba odrębnie przez niego upoważniona. Upoważnienie do odbioru Korzyści może nastąpić poprzez przesłanie posiadaczowi Karty Dodatkowej lub innej osobie linku uprawniającego do odbioru Korzyści lub w inny sposób określony dla danej Korzyści w Regulaminie, na Stronie Programu lub w ramach jej opisu dostępnego po zalogowaniu się przez Uczestnika na Koncie. Castorama zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji uprawnień do odbioru Korzyści, także wobec osoby posiadającej kod przekazany przez posiadacza Karty Głównej.
 3. Administrator Konta i posiadacz Karty Dodatkowej ma możliwość dezaktywacji Karty Dodatkowej.

§ 7

Korzyści. Status CastoPro i CastoPro+
 
 1. Jeśli Załącznik dotyczący danego Sklepu Stacjonarnego, który Uczestnik wybrał przy rejestracji w Programie, przewiduje wydanie Korzyści w postaci Kuponów Powitalnych, Uczestnik, który po przystąpieniu do Programu dokonana jednorazowej transakcji o łącznej wartości min. 1000 zł brutto, która zostanie przypisana do Konta zgodnie z § 8, otrzyma Korzyść w postaci elektronicznego kuponu zniżkowego o wartości wskazanej w Załączniku właściwym dla Sklepu Stacjonarnego wybranego przez Uczestnika w czasie Rejestracji (dalej jako „ Kupon Powitalny ”). Kupon Powitalny uzyskany przez Uczestnika może być wykorzystany w Sklepie Stacjonarnym wybranym przez Uczestnika w procesie Rejestracji lub w innym Sklepie Stacjonarnym wskazanym w tym samym Załączniku. Warunki korzystania z kuponów zniżkowych, w tym z Kuponu Powitalnego, opisane są poniżej w Regulaminie. Ilość Kuponów Powitalnych jest ograniczona, Castorama poinformuje na Stronie Programu o ewentualnym wyczerpaniu puli Kuponów Powitalnych. Każdy Uczestnik może otrzymać Kupon Powitalny tylko jeden raz, a kolejny Kupon Powitalny nie będzie wydany w szczególności w sytuacji kolejnej rejestracji w Programie i realizacji warunku określonego powyżej. W szczególności, w sytuacji, gdy Uczestnik po dokonaniu Rejestracji i wydaniu mu Kuponu Powitalnego zrezygnuje z udziału w Programie (w tym poprzez dezaktywację Konta lub odstąpienie od umowy o udział w Programie), wówczas jego Kupon Powitalny zostanie zdezaktywowany i Uczestnik nie będzie uprawniony do otrzymania Kuponu Powitalnego przy ponownej Rejestracji.
 2. W ramach Programu przewidziane są dwa poziomy (statusy) Uczestników, uzależnione od aktywności w Programie: CastoPro oraz CastoPro+. Status CastoPro posiada każdy Uczestnik od chwili Rejestracji. Status CastoPro+ Uczestnik może uzyskać w okresie obowiązywania Programu dokonując przy użyciu Karty transakcji o łącznej wartości nie mniejszej niż kwota wskazana w Załączniku właściwym dla wybranego Sklepu Stacjonarnego, przy czym Załącznik dotyczący wybranego Sklepu Stacjonarnego może nie przewidywać możliwości uzyskania statusu CastoPro+, przewidując inne zasady przyznawania Korzyści Uczestnikom.  Uczestnik posiadał będzie status CastoPro+ pod warunkiem, że łączna wartość transakcji przypisanych do jego Konta w okresie ostatnich 12 miesięcy nie będzie niższa niż kwota wskazana w Załączniku właściwym dla wybranego Sklepu Stacjonarnego (w sytuacji braku spełnienia tego warunku – Uczestnik utraci status CastoPro+ i powróci do statusu CastoPro). Status Uczestnika ustalany jest raz dziennie na podstawie wartości transakcji dokonanych przez Uczestnika i zarejestrowanych na Koncie w okresie obowiązywania Programu lub – w wypadku trwania Programu powyżej 12 miesięcy – w okresie poprzednich 12 miesięcy.
 3. W zależności od poziomu (statusu) i/lub w zależności od spełnienia określonych warunków, Uczestnikom przysługują Korzyści przewidziane w Tabeli Korzyści zawartej we właściwym dla wybranego Sklepu Stacjonarnego Załączniku do Regulaminu. W okresie pilotażowym Castorama ma prawo dokonania zmiany Tabeli Korzyści po uprzednim powiadomieniu Uczestników z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.  (z zastrzeżeniem zapewnienia uprawnień do Korzyści, do których Uczestnicy nabyli uprawnienia przed upływem okresu obowiązywania dotychczasowej Tabeli Korzyści). 
 4. Korzyści w postaci kuponów zniżkowych lub uprawnień do uzyskania okresowych kuponów rabatowych (o których mowa w § 7 ust. 8) będą uwidaczniane na Koncie Uczestnika. Kupony zniżkowe oraz uprawnienia do rabatów mogą być wykorzystywane wyłącznie w Sklepach Stacjonarnych wskazanych w Załączniku do Regulaminu, w którym wskazany jest wybrany przez Uczestnika w czasie Rejestracji Sklep Stacjonarny, w okresie ważności kuponu, nie krótszym niż 90 dni od dnia ich przyznania. Wartość i data ważności kuponu zniżkowego będzie znajdować się w jego treści.
 5. Kupony zniżkowe oraz kupony rabatowe, których warunkiem przyznania jest dokonanie transakcji o łącznej wartości wskazanej w odpowiednim Załączniku są przyznawane w okresach wskazanych w odpowiednim Załączniku, przy spełnieniu warunków dla ich uzyskania w danym okresie (poszczególne Załączniki mogą przewidywać odmienne warunki przyznania kuponów zniżkowych). Oznacza to, że dla uzyskania kuponu konieczne jest przypisanie do Konta (zgodnie z § 8 Regulaminu) transakcji o wymaganej wartości w ciągu okresu wskazanego w Załączniku, a po upływie takiego okresu wartość transakcji wymaganych dla uzyskania kuponu obliczana jest od nowa . Jeżeli koniec jednego z okresów, o których mowa powyżej (sprecyzowanych w Załączniku), przypadałby na datę późniejszą niż ostatni dzień okresu pilotażowego. (lub data zakończenia Programu – w wypadku jego wcześniejszego zakończenia), taki okres ulegnie skróceniu do ostatniego dnia okresu pilotażowego lub daty zakończenia Programu. Wartość kuponu zniżkowego określana jest w zależności od statusu posiadanego przez Uczestnika w dniu przyznania kuponu zniżkowego, zgodnie z tabelą zawartą w Załącznikach do Regulaminu.
 6. Kupon może być wykorzystany przy dokonywaniu w Sklepie Stacjonarnym (właściwym dla Uczestnika) jednej transakcji obejmującej jeden lub większą ilość produktów. W ramach jednej transakcji może być wykorzystany jeden lub więcej kuponów zniżkowych przewidujących obniżenie należnej ceny za produkty o określoną wartość (wyłączone jest wykorzystanie w ramach jednej transakcji kilku kuponów zniżkowych przewidujących rabat procentowy lub łączne wykorzystanie kuponów obniżających cenę o określona wartość oraz kuponów zniżkowych przewidujących rabat procentowy). Jeden kupon przewidujący obniżenie należnej ceny za produkty o określoną wartość nie może być wykorzystany w ramach więcej niż jednej transakcji kasowej, co oznacza, że część zniżki niewykorzystana w ramach transakcji z użyciem kuponu nie będzie mogła być wykorzystana w kolejnej transakcji. Minimalna wartość transakcji w ramach której może być wykorzystany kupon zniżkowy przewidujący obniżenie należnej ceny za produkty o określoną wartość jest równa sumie wartości kuponu zniżkowego i kwoty 1 złoty brutto. Ceny produktów objętych transakcją zostaną obniżone proporcjonalnie. Cena żadnego produktu objętego transakcją nie może zostać zmniejszona w taki sposób, aby cena produktu była niższa niż 1 grosz.
 7. Uczestnik Programu otrzyma również Korzyści w postaci:
  1. możliwość korzystania z obsługi przez dedykowaną infolinię dla Uczestników Programu - Infolinią CastoPro (nr telefonu 690680 380, informacja o dniach i godzinach pracy infolinii – na Stronie Programu);
  2. ułatwienia w procesie zwrotu towaru (możliwość dokonania zwrotu na podstawie danych dotyczących transakcji na Kartach dostępnych z poziomu Strony Programu po zalogowaniu się na Koncie).
 8. Załączniki do Regulaminu mogą przewidywać również możliwość uzyskania okresowych kuponów rabatowych, tj. kuponów uprawniających Uczestników do korzystania z określonych procentowo zniżek przez określony czas. Okresowy kupon rabatowy uzyskany przez Uczestnika może być wykorzystany w Sklepie Stacjonarnym wybranym przez Uczestnika w procesie Rejestracji lub w innym Sklepie Stacjonarnym wskazanym w tym samym Załączniku.
 9. Castorama może oferować Uczestnikom również inne Korzyści, w tym, w szczególności kupony zniżkowe, innego rodzaju zniżki lub nagrody rzeczowe. Informacje o takich dodatkowych Korzyściach i warunkach ich uzyskania, znajdowały się będą na Stronie Programu, w Sklepach Stacjonarnych oraz będzie można je uzyskać na dedykowanej infolinii Programu - Infolinii CastoPro (nr telefonu 690 680 380). Rodzaj takich Korzyści oferowanych Uczestnikom może się zmieniać w czasie.
 10. Dla odbioru Korzyści wynikających z Programu w postaci ewentualnych nagród rzeczowych, Uczestnik zobowiązany będzie do okazania (w formie elektronicznej) swojej Karty pracownikowi sklepu, przy czym Castorama dla odbioru ewentualnych wprowadzonych w przyszłości nagród rzeczowych może wymagać podania również innych danych autoryzujących danego Uczestnika do odbioru nagrody (np. podanie kodu otrzymanego w wiadomości SMS). Takie wymogi będą komunikowane na Stronie Programu oraz za pośrednictwem Konta Uczestnika. Odbiór niektórych Korzyści może wymagać ich wcześniejszej rezerwacji do odbioru – w takim wypadku Uczestnik powinien dokonać rezerwacji zgodnie z informacją na Stronie Programu.
 11. Skorzystanie z przyznanej zniżki (w szczególności zniżki na usługi określone w Załączniku właściwym dla wybranego Sklepu Stacjonarnego) wymaga okazania pracownikowi w Sklepie Stacjonarnym odpowiedniego widoku ze Strony Programu na ekranie urządzenia mobilnego.
 12. Ilość niektórych Korzyści (w szczególności kuponów zniżkowych i nagród rzeczowych) oferowanych Uczestnikom może być ograniczona. Odbiór niektórych Korzyści może wymagać również spełnienia dodatkowych wymogów wynikających np. z konieczności realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub obowiązków podatkowych, a możliwość uzyskania takich Korzyści przez niektórych Uczestników może być z tych przyczyn ograniczona.
 13. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Uczestnika (w wykonaniu jego prawa do odstąpienia wynikającego z ustawy) od umowy sprzedaży produktu, w ramach której Uczestnik wykorzystał kupon zniżkowy przewidujący obniżenie należnej ceny za produkty o określoną wartość i dokonaniu zwrotu produktu zakupionego na podstawie takiej umowy, Uczestnikowi (poza zwrotem uiszczonej ceny) zostanie ponownie przypisana na Konto wartość transakcji (lub Punkty), w wysokości odpowiadającej wartości transakcji/Punktom, w związku z którymi uzyskany został przez Uczestnika kupon zniżkowy wykorzystany przy transakcji, od której Uczestnik odstąpił bądź – w wypadku zgłoszenia przez Uczestnika woli skorzystania z takiej opcji – Uczestnikowi wydana zostanie karta podarunkowa o wartości kuponu lub kuponów zniżkowych wykorzystanych w celu zakupu zwracanego produktu. Szczegółowy regulamin i zasady korzystania z kart podarunkowych Castorama znajdują się pod adresem: https://www.castorama.pl/uslugi/karty-podarunkowe . Jeżeli jednak Uczestnik wykorzystał kupon zniżkowy w transakcji obejmującej wiele produktów/usług karta podarunkowa o wartości tego kuponu zniżkowego zostanie wydana Uczestnikowi jedynie w sytuacji dokonania zwrotu wszystkich produktów, w związku z zakupem których wykorzystał kupon zniżkowy. W sytuacji wykonania zwrotu na podstawie uprawnień przyznanych przez Castorama, Uczestnikowi zostanie (poza zwrotem uiszczonej ceny) ponownie przypisana na Konto wartości transakcji (lub Punkty), w wysokości odpowiadającej wartości transakcji/Punktom, w związku z którymi uzyskany został przez Uczestnika kupon zniżkowy wykorzystany przy transakcji, od której Uczestnik odstąpił (lub proporcjonalna część takiej wartości – w wypadku, gdy Uczestnik wykorzystał kupon przy zakupie kilku produktów, a odstąpił od sprzedaży jedynie części z nich). W celu uniknięcia wątpliwości – niniejsze postanowienie nie pozbawia Uczestnika jakichkolwiek uprawnień, jakie na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz umowy sprzedaży przysługują Uczestnikowi w sytuacji wadliwości produktów lub usług.
 14. Korzyści w postaci ewentualnych wynikających z Programu rabatów lub zniżek, które mogą być uzyskane w Programie, nie łączą się z innymi promocjami dostępnymi w Castorama (np. akcjami w ramach których komunikowane są ceny obniżone (przez ich porównanie z cenami przekreślonymi)przekreślone lub produkty sprzedawane są w zestawie, w ramach którego kolejny produkt jest tańszy lub udzielony jest na niego rabat procentowy), o  ile Castorama nie postanowi inaczej w ramach warunków takich innych promocji lub chyba że Castorama w innej formie dopuści możliwość takiego łączenia z innymi promocjami. W przypadku braku możliwości łączenia promocji, Uczestnik przed dokonaniem transakcji, w ramach której może skorzystać z Korzyści przewidzianej w Programie, decyduje, czy realizuje w ramach transakcji Korzyść z Programu, czy też korzyść wynikającą z innej promocji realizowanej przez Castorama.

§ 8

Przypisanie transakcji do Konta.
 
 1. Castorama będzie zapisywała transakcje dokonane przez Uczestnika w przypadku transakcji nabycia towarów lub usług wyłącznie w Sklepie Stacjonarnym wybranym przez Uczestnika w procesie Rejestracji oraz Sklepie Stacjonarnym wskazanym w tym samym Załączniku, co Sklep Stacjonarny wybrany przez Uczestnika w procesie Rejestracji. Warunkiem jest okazanie Karty Głównej lub Karty Dodatkowej podczas realizacji transakcji kasowej lub podanie numeru telefonu skojarzonego z tą Kartą Główną.
 2. Nie istnieje możliwość przypisywania do Konta transakcji dokonywanych w Sklepie Internetowym (w tym za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej) oraz w kasach samoobsługowych. Organizator poinformuje Uczestników i zamieści na Stronie Programu informację, jeżeli powstanie możliwość przypisywania do Konta transakcji dokonanych w Sklepie Internetowym lub kasach samoobsługowych.
 3. W związku z tym, że w Sklepach Stacjonarnych nie jest prowadzona sprzedaż hurtowa, Castorama zastrzega sobie prawo do wyłączenia transakcji obejmującej hurtową ilość produktów z Konta i nieprzyznania lub cofnięcia przyznanych w związku z taką transakcją Korzyści. W razie wątpliwości, za zamówienie hurtowe (zakup hurtowy) uznaje się zamówienie obejmujące (w ramach jednego zamówienia lub kilku zamówień Uczestnika złożonych w ciągu trzech dni złożonych w tym samym lub różnych sklepach Castorama) powyżej 20 sztuk tego samego produktu. Castorama zastrzega sobie także prawo do wyłączenia transakcji z Konta i nieprzyznania lub cofnięcia przyznanych w związku z taką transakcją Korzyści w przypadku, gdy okoliczności związane z transakcją wskazują na możliwość oszustwa.
 4. Z zastrzeżeniem możliwości wydania Kart Dodatkowych zgodnie z § 6 Regulaminu, Uczestnik nie może przekazywać danych Karty i Konta na rzecz osób trzecich, ani osoba trzecia nie może posługiwać się danymi Karty i Konta Uczestnika, w celu zaliczenia na Konto danego Uczestnika transakcji dokonywanych przez osoby trzecie. Nie jest dopuszczalne przekazywanie Karty ani danych Karty osobom trzecim w celu zaliczenia na Konto Uczestnika transakcji dokonywanych przez osoby trzecie. Castorama może zweryfikować tożsamość osoby dokonującej transakcji, w celu sprawdzenia, czy transakcji dokonuje Uczestnik uprawniony do Karty lub Konta, na które powołuje się Uczestnik przy transakcji. W przypadku stwierdzenia przypisania wartości danej transakcji do Konta z naruszeniem niniejszego postanowienia, Castorama będzie uprawniona do usunięcia z Konta wartości transakcji przypisanych Uczestnikowi w związku z takim naruszeniem, a takie działania Uczestnika traktowane będzie jako istotne naruszenie Regulaminu.  
 5. Przypisanie transakcji i jej wartości do danego Uczestnika warunkowane jest poinformowaniem kasjera przy rozpoczęciu transakcji kasowej o posiadaniu statusu Uczestnika Programu oraz okazaniem Karty (wyświetlenie jej w formie elektronicznej na urządzeniu mobilnym) lub podanie numeru telefonu Uczestnika skojarzonego z tą Kartą.
 6. W wypadku braku podjęcia wskazanych powyżej działań podczas dokonywania transakcji, późniejsze (tj. po zakończeniu transakcji) przypisanie transakcji do Konta Uczestnika nie będzie możliwe.
 7. W przypadku zamówień produktów transakcja nie zostanie przypisana do danego Konta do momentu wpływu pełnej płatności z tytułu zamówienia do Castorama.
 8. Transakcja zostanie zapisana na Koncie nie później niż w terminie 48 godzin od transakcji i wpływu do Castorama pełnej płatności z tytułu danej transakcji.
 9. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od transakcji (umowy sprzedaży towarów lub usług), w szczególności poprzez zwrot towaru na podstawie uprawnień wynikających z przepisów prawa lub ewentualnych zobowiązań przyjętych przez Castorama, transakcja taka nie będzie po odstąpieniu uwzględniana w ramach salda Konta Uczestnika, a jej wartość zostanie odjęta z salda Konta.
 10. W przypadku uzyskania lub skorzystania z Korzyści w ramach Programu, wynikających z uprzednio dokonanej transakcji, od której Uczestnik odstąpił (w tym poprzez zwrot towaru), Castorama jest uprawniona do żądania zwrotu przez Uczestnika Korzyści uzyskanych w związku z transakcją, od której Uczestnik odstąpił lub jej równowartości. W szczególności, w przypadku:
  1. odstąpienia od umowy dotyczącej udziału w Programie - Uczestnik nie będzie miał możliwości wykorzystania Kuponu Powitalnego (tj. Castorama będzie uprawniona do jego natychmiastowej dezaktywacji) – a w przypadku jego wykorzystania – zobowiązany będzie do zwrotu na rzecz Castorama równowartości uzyskanej korzyści,
  2. odstąpienia od umowy sprzedaży towarów lub usług, w związku z zaliczeniem których na Konto Uczestnika uzyskał on jakiekolwiek Korzyści (w tym m.in. Kupon Powitalny) – Uczestnik będzie zobowiązany do ich zwrotu (w szczególności Castorama będzie uprawniona do dezaktywacji kuponów zniżkowych, w tym m.in. Kuponu Powitalnego lub rabatów procentowych uzyskanych w związku z umową, od której Uczestnik odstąpił) lub – w wypadku gdy Uczestnik udzieloną Korzyść już wykorzystał – zwrotu równowartości wykorzystanej Korzyści (Castorama będzie uprawniona do potrącenia wartości Korzyści podlegającej zwrotowi na rzecz Castorama z kwotami należnymi Uczestnikowi w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży). Równowartością uzyskanej Korzyści jest w szczególności kwota odpowiadająca wartości zniżek uzyskanych przez Uczestnika na podstawie kuponu zniżkowego, a także kwota uzyskana w ramach Kuponu Powitalnego lub kwota odpowiadająca wartości uzyskanych rabatów procentowych.
 11. Kupony zniżkowe nie stanowią środków pieniężnych. Karta ani kupony zniżkowe nie podlegają wymianie na środki pieniężne, jak również Karta oraz kupony zniżkowe i związane z nimi uprawnienia nie mogą być przedmiotem sprzedaży ani przeniesienia pod innym tytułem na rzecz osób trzecich, w tym innych Uczestników.
 12. Uczestnik (będący osobą fizyczną) ani żadna inna osoba nie może podejmować czynności zmierzających do przypisania transakcji do Konta w wypadku dokonywania zakupu towarów i usług w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. w wypadku dokonywania transakcji jako Konsument).
 13. Castorama może w każdym czasie i ze skutkiem natychmiastowym wyłączyć w Regulaminie możliwość zaliczania na Konto wartości transakcji, których przedmiotem są produkty lub usługi o takim charakterze, dla których przypisanie ich wartości do Konta za ich zakup mogłoby być uznane za niedozwoloną promocję takich produktów lub usług lub z innego powodu uznane za działanie niezgodne z prawem.

§ 9

Dane osobowe
 
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu, osób upoważnionych przez Uczestników, będących posiadaczami Karty Dodatkowej oraz osób wyznaczonych przez Uczestników do zarządzania kontem i Kartą Główną jest Castorama Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-255), przy ul. Krakowiaków 78, KRS 0000024785 (dalej jako „Castorama” lub „Administrator”). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: IOD@castorama.pl lub pod ww. adresem siedziby, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług określonych w Programie na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”), w związku z akceptacją Regulaminu. Ponadto dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest realizacja zasad Programu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w zakresie rozpatrzenia reklamacji dotyczących Programu oraz ewentualnego dochodzenia i obrony przed roszczeniami z nim związanymi. Dane osobowe podane w związku z udzieloną dobrowolną zgodą na przetwarzanie ich w celu marketingowym przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dane osobowe przetwarzane będą do czasu wycofania zgody). Dane osobowe mogą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu którego celem jest jak najlepsze dopasowanie przesyłanych informacji do potrzeb i zainteresowań osoby, która przystąpiła do Programu lub wyraziła dodatkowe zgody marketingowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Podanie przez Uczestników Programu danych osobowych, jak również danych osób upoważnionych przez Uczestników, będących posiadaczami Karty Dodatkowej oraz osób wyznaczonych przez Uczestników do zarządzania Kontem i Kartą Główną jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przystąpienia i realizacji Programu.
 4. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, w szczególności agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi IT również spoza UE, tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Zgodnie z przepisami ochrony danych, bezpieczeństwo przy przetwarzaniu danych poza EOG gwarantuje stosowanie zewnętrznych umów dotyczących przetwarzania danych w oparciu o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez UE lub decyzje Komisji Europejskiej stwierdzające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Programu oraz przez okres 5 lat od zakończenia udziału Uczestnika w Programie. W przypadku wyrażenia dobrowolnych zgód marketingowych dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgód. 
 6. Wyrażona dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może zostać wycofana w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody, przed jej wycofaniem.
 7. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Uczestnik Programu może w każdym czasie zrezygnować z członkostwa w Programie, zgodnie z treścią § 11 Regulaminu.

§ 10

Zmiany Regulaminu
 
 1. Castorama przysługuje prawo do zmiany postanowień Regulaminu w wypadku zaistnienia ważnych powodów, w szczególności w związku z planowanymi przez Castorama zmianami w mechanice Programu, zmianami prawnymi (w tym orzeczeniami, decyzjami lub zaleceniami wydanymi przez właściwe organy lub Sądy), zmianą danych stron internetowych lub danych kontaktowych, stwierdzenia niespójności w postanowieniach Regulaminu, przeciwdziałaniu nadużyciom.
 2. Castorama przysługuje również prawo do zmiany Regulaminu w sytuacji decyzji o kontynuacji Programu po zakończeniu okresu pilotażowego przekazanej Uczestnikom zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. W takiej sytuacji Castorama przewiduje w szczególności możliwość dokonania zmian w Regulaminie w celu objęcia nim wszystkich lub większości sklepów Castorama oraz ujednolicenia warunków programu dla wszystkich lub większości sklepów. W wypadku przedłużenia Programu na okres po zakończeniu okresu pilotażowego Castorama wprowadzi również nowe załączniki opisujące Korzyści możliwe do uzyskania w Programie w jego docelowej formie oraz opisujące warunki ich uzyskania (w szczególności poprzez zmianę załączników do Regulaminu). Zmiana Korzyści i warunków uzyskania Korzyści nie wpływa na prawa nabyte Uczestników, tj. na Korzyści uzyskane przez Uczestników zgodnie z warunkami obowiązującymi przed zmianą. Uczestnik w każdym czasie będzie mógł zakończyć swój udział w Programie poprzez dezaktywację Konta.   
 3. Informacje dotyczące zmian Regulaminu będą komunikowane Uczestnikom w terminie 7 dni przed ich wejściem w życie poprzez umieszczenie informacji o zmienionym Regulaminie na Stronie Programu oraz poprzez wysyłkę Uczestnikom zarejestrowanym w Programie informacji na wskazany podczas Rejestracji adres e-mail.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu zarejestrowanemu w Programie Uczestnikowi przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy dotyczącej jego udziału w Programie (tj. zamknięcia Konta w Programie). W takim przypadku odpowiednie zastosowanie znajdował będzie § 11 ust. 2 poniżej.
 5. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest z jakichkolwiek powodów, w części lub w całości, dotknięte sankcją nieważności, Castorama zobowiązuje się do dokonania takich zmian jego treści, by nieważność ową usunąć. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postanowień.

§ 11

Rezygnacja lub wykluczenie z udziału w Programie. Zakończenie Programu.
 
 1. Castorama może zawiesić udział Uczestnika w Programie w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu. W przypadku zawieszenia udziału w Programie Konto Uczestnika może zostać zablokowane (tj. nie będzie istniała możliwość realizacji Korzyści i przypisywana transakcji do Konta). Castorama może także nie dopuścić do Rejestracji Uczestnika lub wykluczyć Uczestnika z udziału w Programie (w tym zablokować lub bezpowrotnie usunąć Konto Uczestnika) , jeżeli:
  1. Uczestnik nie spełnia wymogów określonych w Regulaminie;
  2. Uczestnik zaprzestanie lub zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej;
  3. Uczestnik w toku Rejestracji podał nieprawdziwe dane;
  4. Uczestnik naruszył istotne postanowienie Regulaminu;
  5. Uczestnik w związku z udziałem w Programie naruszył przepisy obowiązującego prawa.
 2. Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Programie. Rezygnacji można dokonać poprzez pisemne wypowiedzenie umowy o udział w Programie lub poprzez dokonanie dezaktywacji Konta Uczestnika (przy wykorzystaniu odpowiednich opcji Konta). W wypadku rezygnacji przez Uczestnika jego udziału w Programie przypisana do Konta wartość transakcji zostanie automatycznie unieważniona, przy czym pomimo dezaktywacji/zamknięcia Konta Castorama utrzyma dla Uczestników możliwość zalogowania się do Konta w zakresie i przez czas niezbędny dla umożliwienia im wykorzystania Korzyści przyznanych przed dezaktywacją Konta. Rezygnacja z udziału w Programie jest równoznaczna z dezaktywacją Karty Głównej oraz wszystkich nadanych przez Uczestnika Kart Dodatkowych.
 3. Castorama zastrzega sobie prawo zakończenia obowiązywania Programu za uprzednim zawiadomieniem przekazanym z wyprzedzeniem nie krótszym niż 60 dni, z zastrzeżeniem, że w okresie pilotażu (wskazanym w § 1 ust. 2 Regulaminu) Program może zostać zakończony za zawiadomieniem przekazanym z wyprzedzeniem nie krótszym niż 7 dni. Informacje o zakończeniu Programu Castorama przekaże do Uczestników za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres podany na Koncie Uczestnika. W celu uniknięcia wątpliwości – Uczestnikowi nie będą przysługiwały roszczenia wobec Castorama w sytuacji wcześniejszego zakończenia Programu zgodnie z niniejszym § 11 ust. 3 Regulaminu.
 4. Castorama ma prawo do czasowego zawieszenia Programu w całości lub w części w wyjątkowych sytuacjach takich jak np. naruszenie bezpieczeństwa danych, cyberatak, zidentyfikowana duża skala nadużyć. W takiej sytuacji Castorama niezwłocznie powiadomi Uczestników i dążyć będzie do niezwłocznego przywrócenie pełnej funkcjonalność Programu. W celu uniknięcia wątpliwości – Uczestnikowi nie będą przysługiwały roszczenia wobec Castorama w sytuacji zawieszenia Programu zgodnie z niniejszym § 11 ust. 4 Regulaminu.
 5. Po zakończeniu obowiązywania Programu (w wyniku zakończenia Programu przez Castorama lub w wyniku upływu okresu obowiązywania Programu) Uczestnik nie będzie miał możliwości korzystania z Konta i związanych z nim Korzyści, z zastrzeżeniem możliwości wykorzystania przyznanych kuponów zniżkowych do dnia wskazanego w ich treści, jak również wykorzystania innych Korzyści, o których możliwości wykorzystania po upływie okresu obowiązywania Programu Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora. W przypadku zakończenia obowiązywania Programu Castorama utrzyma dla Uczestników możliwość zalogowania się do Konta w zakresie określonym w § 11 ust. 2 powyżej.

§ 12

Procedura reklamacyjna
 
 1. Uczestnik ma prawo do składania reklamacji związanych z działaniem Programu. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Castorama.
 2. Reklamacje powinny być przesyłane w szczególności na adres  bok@castorama.pl  w formie elektronicznej (wiadomość mailowa w polu temat wiadomości powinna zawierać słowo: „reklamacja”) i powinny zawierać: (1) przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie oraz (2) oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres, adres e-mail). Castorama przyjmuje również reklamacje składane z wykorzystaniem tradycyjnej przesyłki pocztowej, wysłanej na adres korespondencyjny: Castorama Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa, z zamieszczonym na kopercie dopiskiem „reklamacja”.
 3. Castorama zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Uczestnika celem uzupełnienia informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Uczestnika informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji przez Castorama będzie niemożliwe.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Castorama w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Decyzja Castorama dotycząca reklamacji będzie przekazywana Użytkownikowi na adres e-mail wskazany w reklamacji.

§ 13

Wejście w życie. Postanowienia końcowe
 
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2023 r.
 2. Regulamin jest dostępny w Sklepach Stacjonarnych oraz na Stronie Programu.
 3. Castorama jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2020.935 t.j. z dnia 26.05.2020 r.).
 4. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Castorama.
 5. Odpowiedzialność odszkodowawcza Castorama związana z Programem wobec jego Uczestników ograniczona jest do szkody rzeczywistej i nie obejmuje szkód pośrednich.
 6. Postanowienia punktów 4 i 5 nie dotyczą Konsumentów oraz osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Zawiadomienia związane z Programem Castorama może przesyłać na aktualny adres e-mail lub numer telefonu podany przez Uczestnika w ramach Konta.
 8. W różnych Sklepach Stacjonarnych obowiązują różne szczególne warunki Programu (określone w odpowiednich Załącznikach lub na Koncie Uczestnika). W celu uniknięcia wątpliwości, Korzyści uzyskane w Sklepach Stacjonarnych wskazanych w jednym Załączniku oraz wartości transakcji zgromadzonych na Kontach Uczestników przypisanych do danego Sklepu Stacjonarnego, nie łączą się z Korzyściami i wartościami uzyskanymi lub zgromadzonymi w innych Sklepach Stacjonarnych niż wskazane w Załączniku, w którym wymieniony jest wybrany Sklep Stacjonarny. Castorama zastrzega sobie prawo odmowy wydania Kuponu Powitalnego podmiotom, które uzyskały Kupon Powitalny lub inną Korzyść z tytułu przystąpienia do Programu w związku z wcześniejszym wyborem innego Sklepu Stacjonarnego podczas Rejestracji. Ponowna Rejestracja przy użyciu tych samych danych (numer telefonu, adres e-mail) nie będzie możliwa, jeżeli Uczestnik wykorzystał je już w Rejestracji, w której wskazał inny Sklep Stacjonarny.
 9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 10. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu dla klientów sklepów w Bydgoszczy (przy ul. Szubińskiej 5 oraz przy ul. Szajnochy 1)

Obowiązuje od 10 sierpnia 2022 r. (wersja obowiązująca od dnia 1 maja 2023 r.)
Załącznik określa szczególne warunki Programu dla Uczestników, którzy podczas Rejestracji wybrali następujące sklepy Castorama w Bydgoszczy:
-  przy ul. Szubińskiej 5 (85-312 Bydgoszcz) lub
-  ul. Szajnochy 1 (85-738 Bydgoszcz).
 
Kupon Powitalny
Uczestnik, który po przystąpieniu do Programu dokonana jednorazowej transakcji o łącznej wartości min. 1000 zł brutto, która zostanie przypisana do Konta, otrzyma Korzyść w postaci Kuponu Powitalnego o wartości 100 złotych brutto .
 
Status CastoPro+
Status CastoPro+ Uczestnik może uzyskać dokonując przy użyciu Karty transakcji w ramach Programu, w związku z którymi Uczestnikowi zostanie naliczone minimum 5.000 Punktów w okresie 12 miesięcy, przy czym jednocześnie nie dłuższym niż do ostatniego dnia okresu pilotażowego.
 
Przyznawanie Punktów w Programie
Punkty ” stanowią (jednostki) naliczone na Konto danego Uczestnika w związku z wykonywaniem przez Uczestnika określonych czynności, w szczególności dokonywania transakcji w Sklepach Stacjonarnych wskazanych w niniejszym Załączniku. Naliczenie Punktów nie będzie możliwe w przypadku zakupów w Sklepach Stacjonarnych objętych innymi Załącznikami do Regulaminu.

Wartość każdej dokonanej w ramach Programu transakcji po jej przypisaniu do Konta przeliczana jest na punkty zgodnie z następującą zasadą: wydana w ramach danej transakcji kwota
10 złotych brutto = 1 Punkt
.

Punkty zgromadzone przez Uczestnika w Programie uwidaczniane są na Koncie. Punkty ściśle powiązane są z wartością transakcji, w związku z którą zostały przypisane do Konta. Wszelkie zmiany w zakresie wartości poszczególnych transakcji przypisanych do Konta (zmniejszenie wartości, zwiększenie wartości, odjęcie z salda lub usunięcie z Konta) automatycznie znajdują odzwierciedlenie w ilości Punktów. Punkty ulegają unieważnieniu w chwili zakończenia udziału w Programie z jakichkolwiek przyczyn wskazanych w Regulaminie.
 
Punkty naliczane są z tytułu transakcji dokonanych w okresie 90 dni od dnia Rejestracji lub każdym kolejnym okresie 90 dni obowiązywania Programu (z zastrzeżeniem § 7 ust. 5 Regulaminu). Po upływie każdego z okresów 90 dni Punkty są unieważniane i zbierane od nowa .
Punkty nie stanowią środków pieniężnych, nie podlegają wymianie na środki pieniężne oraz nie mogą być przedmiotem sprzedaży ani przeniesienia pod innym tytułem na rzecz osób trzecich, w tym innych Uczestników.
 
Tabela Korzyści
Korzystanie z Korzyści wymienionych poniżej możliwe jest jedynie w przypadku dokonywania zakupów lub korzystania z usług w ramach Programu w jednym ze Sklepów Stacjonarnych wskazanych w niniejszym Załączniku.

Kupony zniżkowe, o których mowa w pkt 1 i 2 poniższej Tabeli zostaną wydane w następujący sposób:
 1. w pierwszej kolejności zostaną zweryfikowane uprawnienia Uczestnika do uzyskania kuponów wskazanych w pkt. 1 Tabeli poniżej (kupony o wartości 5.000 złotych). Jeśli Uczestnik posiada status CastoPro+ i w okresie 90 dni od dnia Rejestracji lub każdym kolejnych okresie 90 dni przed końcem okresu pilotażowego przypisał do swojego Konta (zgodnie z § 8 Regulaminu) transakcje w związku z którymi naliczone zostało Uczestnikowi 5.000 Punktów wówczas Uczestnikowi zostanie  wydany kupon lub – jeżeli Uczestnik zgromadzi wielokrotność 5.000 Punktów - kupony w ilości odpowiadającej wielokrotności 5.000 Punktów zgromadzonych na Koncie mieszczącej się w ilości Punktów przypisanych do Konta Uczestnika we wskazanym okresie;
 2. jeśli po przeprowadzonej zgodnie z lit. a weryfikacji okaże się, że Uczestnikowi nie przysługuje uprawnienie do uzyskania kuponów wskazanych w pkt. 1 Tabeli poniżej lub po przyznaniu kuponów wskazanych w pkt. 1 Tabeli na Koncie Uczestnika pozostanie nadwyżka Punktów nie zamienionych na kupony zgodnie z lit. a. (tj. nadwyżka ilości Punktów zapisanych na Koncie transakcji wobec iloczynu kuponów wydanych zgodnie z lit. a oraz 5.000 Punktów) wynosząca minimum 500 Punktów, wówczas wydany zostanie Uczestnikowi Kupon (lub w przypadku gdy na Koncie pozostanie ilość Punktów stanowiąca wielokrotność 500 Punktów - Kupony) wskazane w pkt. 2 Tabeli poniżej. Kupony wskazane w pkt. 2 Tabeli zostaną wydane w ten sposób, że wydawana jest wielokrotność kuponu wskazanego w pkt. 2 Tabeli poniżej (o wartości zależnej od statusu Uczestnika – CastoPro albo CastoPro+) odpowiadająca wielokrotności pełnej ilości 500 Punktów mieszczącej się w wysokości nadwyżki ilości Punktów przypisanych do Konta (w okresie 90 dni od dnia Rejestracji lub każdym kolejnych okresie 90 dni przed końcem okresu pilotażowego) pozostałej po wydaniu Kuponów wskazanych w lit. a. (obliczonej zgodnie ze zdaniem poprzedzającym).
Skorzystanie z kuponów zniżkowych (w tym Kuponu Powitalnego) nie jest możliwe w przypadku transakcji, w której Klient zamierza skorzystać ze zniżki na usługę cięcia lub usługę transportu. Kupon zniżkowy może być wykorzystany w transakcji, której przedmiotem są jedynie produkty (nie usługi). Warunkiem skorzystania z kuponu zniżkowego jest samodzielny odbiór produktów przez Klienta niezwłocznie po transakcji. 
 
Status Uczestnika CastoPro CastoPro+
L.P. Kupony zniżkowe
1 Wartość kuponu zniżkowego za każde zgromadzone 5.000 Punktów (przypisane w związku z transakcjami dokonanymi w okresie 90 dni od dnia Rejestracji lub każdym kolejnym okresie 90 dni przed końcem okresu pilotażowego) 5.000 złotych brutto
2 Wartość kuponu zniżkowego za każde zgromadzone 500 Punktów (przypisane w związku z transakcjami dokonanymi w okresie 90 dni od dnia Rejestracji lub każdym kolejnym okresie 90 dni obowiązywania Programu) 150 złotych brutto 250 złotych brutto
Zniżki na usługi
Wysokość przyznanej zniżki na korzystanie z usługi cięcia w Sklepie Stacjonarnym wskazanym w niniejszym Załączniku 25% 50%
Wysokość przyznanej zniżki na korzystanie z usługi transportu zamawianego w Sklepie Stacjonarnym wskazanym w niniejszym Załączniku (zniżka nie obejmuje transportu samochodami z windą i HDS przeznaczonymi do przewozu i rozładunku ciężkich materiałów budowlanych oraz transportu produktów z magazynu centralnego, tj. kuchni i mebli modułowych Atomia). Szczegółowych informacji co do tego, czy dany transport jest transportem, przy którym zniżka może być zastosowana można uzyskać w Sklepie Stacjonarnym 25% 50%

Załącznik nr 2 do Regulaminu dla klientów sklepów w Rzeszowie (Al. Powstańców Warszawy 13), Bielsku-Białej (ul. Warszawska 186), w Katowicach (przy ul. Roździeńskiego 198) oraz w Sosnowcu
(ul. Długosza 82)
Obowiązuje od dnia 1 maja 2023 r.
 
Załącznik określa szczególne warunki Programu dla Uczestników, którzy podczas Rejestracji wybrali następujące sklepy Castorama:
-  w Rzeszowie przy Al. Powstańców Warszawy 13 (35-329 Rzeszów);
-  w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 186 (43-300 Bielsko-Biała);
- w Katowicach przy ul Roździeńskiego 198, (40-315 Katowice) lub
- w Sosnowcu przy ul. Długosza 82, (41-219 Sosnowiec).
 
 
W stosunku do Uczestników, którzy wybrali jeden ze Sklepów Stacjonarnych wskazanych w niniejszym Załączniku nr 2 nie znajdują zastosowania postanowienia Regulaminu dotyczące Kuponów Powitalnych ani dotyczące uzyskania statusu CastoPro+. Załącznik nr 2 nie przewiduje wydawania Kuponów Powitalnych ani warunkowania przyznania Korzyści przewidzianych w poniższej Tabeli Korzyści od uzyskania przez Użytkownika statusu CastoPro+.
 
W celu usunięcia wątpliwości, w przypadku Uczestników, którzy zarejestrowali się w Programie przed dniem 1 maja 2023 r. i wybrali w procesie rejestracji sklep w Rzeszowie (Al. Powstańców Warszawy 13) lub Bielsku-Białej (ul. Warszawska 186), jeżeli koniec jednego z 90-dniowych okresów naliczania (sumowania) wartości transakcji przypadałby na datę późniejszą niż 30 kwietnia 2023 r., taki okres ulegnie skróceniu do dnia 30 kwietnia 2023 r.

Tabela Korzyści
Do Konta przypisywane jest każde wydane pełne 1 złoty brutto w ramach danej transakcji (wartość transakcji dla potrzeb przypisania wartości do Konta zaokrąglana jest w dół do pełnych złotych).
Naliczanie wartości transakcji dla celów uzyskania poniższych Korzyści oraz korzystanie z nich możliwe jest jedynie w przypadku dokonywania zakupów lub korzystania z usług w ramach Programu w jednym ze Sklepów Stacjonarnych wskazanych w niniejszym Załączniku W szczególności naliczenie wartości zakupów nie będzie możliwe w przypadku zakupów w Sklepach Stacjonarnych objętych innymi Załącznikami do Regulaminu.
Skorzystanie z rabatów (Okresowych kuponów rabatowych) nie jest możliwe w przypadku transakcji, w której Klient zamierza skorzystać ze zniżki na usługę cięcia lub usługę transportu. Rabaty lub zniżki nie sumują ani nie łączą się ze sobą. Okresowy kupon rabatowy może być wykorzystany w transakcji, której przedmiotem są jedynie produkty (nie usługi). Okresowy kupon rabatowy nie może zostać wykorzystany w celu doładowania Karty Podarunkowej. Warunkiem skorzystania z kuponu rabatowego jest samodzielny odbiór produktów przez klienta niezwłocznie po transakcji. ]
Castorama zastrzega sobie prawo wyłączenia możliwości zakupu niektórych produktów przy wykorzystaniu Okresowych kuponów rabatowych. Aktualnie obowiązująca lista produktów zawarta jest w Załączniku nr 2A do Regulaminu. Castorama ma prawo dokonywać zmian w Załączniku nr 2A do Regulaminu bez zachowania trybu właściwego dla zmiany Regulaminu, poprzez przekazanie informacji o zmianie Załącznika nr 2A na stronie internetowej pod adresem [*]. Informacja o aktualnej liście produktów wyłączonych z możliwości nabywania przy wykorzystaniu Okresowych kuponów rabatowych dostępna jest także w Sklepach Stacjonarnych wymienionych w niniejszym Załączniku.
 
Okresowe kupony rabatowe
Wysokość rabatu na zakupy przyznawanego po upływie każdego miesiąca kalendarzowego w okresie którego Uczestnik dokona zakupów, których łączna wartość wyniesienie co najmniej 1.000 złotych brutto .
 
5 % rabatu na zakupy do wykorzystania w okresie 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych po upływie tego miesiąca
Wysokość rabatu na zakupy przyznawanego po upływie każdego miesiąca kalendarzowego w okresie którego Uczestnik dokona zakupów, których łączna wartość wyniesienie co najmniej 5.000 złotych brutto .
 
10%* rabatu na zakupy do wykorzystania w okresie 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych po upływie tego miesiąca
 
*okresowy kupon rabatowy przewidujący wyższy rabat tj. rabat w wysokości 10% przyznawany jest Uczestnikowi zamiast rabatu w wysokości 5%.
Zniżki na usługi
Wysokość przyznanej zniżki na korzystanie z usługi cięcia w Sklepie Stacjonarnym wskazanym w niniejszym Załączniku.
 
50%
Wysokość przyznanej zniżki na korzystanie z usługi transportu zamawianego w Sklepie Stacjonarnym (zniżka nie obejmuje transportu samochodami z windą i HDS przeznaczonymi do przewozu i rozładunku ciężkich materiałów budowlanych oraz transportu produktów z magazynu centralnego, tj. kuchni i mebli modułowych Atomia). Szczegółowych informacji co do tego, czy dany transport jest transportem, przy którym zniżka może być zastosowana można uzyskać w Sklepie Stacjonarnym. 50%

Załącznik nr 2A do Regulaminu dla klientów sklepów w Rzeszowie (Al. Powstańców Warszawy 13), Bielsku-Białej (ul. Warszawska 186), , w Katowicach (przy ul. Roździeńskiego 198) oraz w Sosnowcu
(ul. Długosza 82) – Lista Produktów
Obowiązuje od 1 maja 2023 r. (wersja obowiązująca od dnia 1 maja 2023 r.)
 
Lista produktów przy zakupie których wyłączona jest możliwość wykorzystania Okresowych kuponów rabatowych:

Kod Artykułu Nazwa artykułu EAN Gdzie jest prezentowany produkt Data   startu Data końca
634142 ZESTAW MEBLI TARASOWYCH GOODHOME MOOREA 5059340124889 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
418279 120X60 GRES ERATO LUXO POLER1.44 5907180100214 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
420024 15,5X62 GRES GORO BEIGE 1,34 5063022039347 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
420025 15,5X62 GRES GORO BROWN 1,34 5063022039354 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
420026 15,5X62 GRES GORO GREY 1,34 5063022039361 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
418883 59.7X119.7 GRES SEPIA GRAFIT 1.43 5903313323413 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
418882 59.7X119.7 GRES SEPIA GRIGIO 1.43 5903313323437 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
524124 BATERIA PRYSZNICOWA CHROMOWANA FABRO 5901912888999 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
524122 BATERIA UMYWALKOWA CHROMOWANA FABRO 5901912888975 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
524123 BATERIA WANNOWA CHROMOWANA FABRO 5901912888982 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
416924 Bianco Carrara 60x120   5907774307999 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
304358 BOAZERIA SOSNA 11,5X96X2400 MM 2,76 M2 5907513474531 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
638981 DANCOAL BRYKIET 2 KG (1X245) FSC 100% 5909000692831 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
632831 DESKA KOMPO.2,1X14,5X300 ANTRACY 5036581094386 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
632836 DESKA KOMPO.2,1X14,5X300 TAUPE 5036581094447 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
627098 DESKA TARAS. KOMP. CHOC. 2,1X14,5X300 CM 3663602961543 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
639669 DESZCZOWNICA SMOOTH 160L ANTRACYT 5905197368269 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
921462 DRZ.ZEW. 205X87L NATA ZLOTY DAB 5901602775493 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
921463 DRZ.ZEW. 205X87P NATA ZLOTY DAB 5901602775509 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
921464 DRZ.ZEW. 205X97L NATA ZLOTY DAB 5901602775523 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
921465 DRZ.ZEW. 205X97P NATA ZLOTY DAB 5901602775516 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
747523 FARBA 10L EKO PLUS SCIANY I SUFITY MATOW 5903973205982 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744501 FARBA LIMERICK GOODHOME PREMIUM 2,5 L 3663602407935 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
636200 FOTEL KOKON PORTO 5907795813882 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
620907 FOTEL STALOWY Z PODŁOK. SZARY DALLAS 3663602936138 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
833736 GIRLANDA 10GL IP44 3000 K SMOKE CAGE 5059340330839 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
835046 GIRLANDA AMANPULO SOLAR X10 5059340675336 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
835052 GIRLANDA ANAKENA SOLAR X10 5063022066336 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
835042 GIRLANDA ARENZANO SOLAR X10 JUTA 5063022066381 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
835056 GIRLANDA BOTAFOGO SOLAR X10 5063022066275 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
835125 GIRLANDA BUZIOS 10GL. BAT 5059340678740 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
835058 GIRLANDA CAULONIA BATERIA X10 3000K 5059340678887 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
835059 GIRLANDA CAULONIA SOLAR X10 3000K 5063022066374 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
833802 GIRLANDA CRACKLE BALL 8GL IP44 BIAŁA 5059340331072 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
833803 GIRLANDA CRACKLE BALL 8GL IP44 MULTI 5059340331065 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
833798 GIRLANDA CURTAIN IP44 2300 K PRZE. 5059340330815 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
835045 GIRLANDA FAJARA SOLAR X10 5063022066350 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
833799 GIRLANDA KANOR 20GL IP44 2300 K COTTON 5059340330716 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
835041 GIRLANDA KANOR BATERIA X20 5063022066398 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
833461 GIRLANDA LED ESTEVAN BIAŁA 20 G 5059340248141 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
833800 GIRLANDA LIŚĆ 20GL IP44 2300 K COPPER 5059340330846 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
836020 GIRLANDA SOL 60K PARASOL 1,5M 5902693760443 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
833748 GIRLANDA SOLARNA 10GL 2300 K RATTAN 3 M 5059340330778 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
833742 GIRLANDA SOLARNA 10GL SMOKE 5059340330822 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
832352 GIRLANDA SOLARNA 2700 K BOTTL 10G IP44 5059340131276 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744612 GOOD HOME PREM ALBERTA 2,5L 3663602413516 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744473 GOOD HOME PREM ANDALUSIA 2,5L 3663602406433 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744485 GOOD HOME PREM ANTIBES 2,5L 3663602407102 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744540 GOOD HOME PREM BROOKLYN 2,5L 3663602409830 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744542 GOOD HOME PREM BROOKLYN 5L 3663602410072 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744503 GOOD HOME PREM CABRA 2,5L 3663602408086 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744586 GOOD HOME PREM CANCUN 2,5L 3663602412250 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744558 GOOD HOME PREM CARTAGENA 2,5L 3663602410843 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744441 GOOD HOME PREM CHELSEA 2.5L 3663602404668 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744564 GOOD HOME PREM CHIAPAS 2,5L 3663602411024 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744574 GOOD HOME PREM CHUECA 2,5L 3663602411635 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744539 GOOD HOME PREM DELAWARE 2,5L 3663602409816 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744537 GOOD HOME PREM DELAWARE 5L 3663602409809 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744479 GOOD HOME PREM FREJUS 2,5L 3663602406716 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744447 GOOD HOME PREM FULHAM 2.5L 3663602404880 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744505 GOOD HOME PREM GALWAY 2,5L 3663602408130 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744471 GOOD HOME PREM GRAN VIA 2,5L 3663602406280 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744469 GOOD HOME PREM GRANADA 2,5L 3663602406167 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744491 GOOD HOME PREM GREENHILLS 2,5L 3663602407393 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744521 GOOD HOME PREM HAMILTON 2,5L 3663602408581 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744311 GOOD HOME PREM HAMILTON 5L 3663602401445 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744544 GOOD HOME PREM HAMPTONS 2,5L 3663602410119 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744543 GOOD HOME PREM HAMPTONS 5L 3663602410102 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744529 GOOD HOME PREM HEMPSTEAD 2,5L 3663602409311 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744528 GOOD HOME PREM HEMPSTEAD 5L 3663602409304 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744459 GOOD HOME PREM HIMONYA 2.5L 3663602405337 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744453 GOOD HOME PREM HOKKAIDO 2.5L 3663602405177 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744461 GOOD HOME PREM HYOGO 2,5L 3663602405702 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744601 GOOD HOME PREM JUNEAU 2,5L 3663602412939 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744600 GOOD HOME PREM JUNEAU 5L 3663602412922 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744463 GOOD HOME PREM KYOTO 2,5L 3663602405788 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744535 GOOD HOME PREM LIBERTY 2,5L 3663602409601 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744487 GOOD HOME PREM MARSEILLE 2,5L 3663602407201 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744526 GOOD HOME PREM MELVILLE 2,5L 3663602408697 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744525 GOOD HOME PREM MELVILLE 5L 3663602408680 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744477 GOOD HOME PREM MENTON 2,5L 3663602406617 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744493 GOOD HOME PREM MILLTOWN 2,5L 3663602407577 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744533 GOOD HOME PREM MINNEAPOLIS 2,5L 3663602409526 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744307 GOOD HOME PREM NORTH POLE 2.5L 3663602401155 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744588 GOOD HOME PREM NORTH POLE 5L 3663602412335 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744609 GOOD HOME PREM OTTAWA 2,5L 3663602413349 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744608 GOOD HOME PREM OTTAWA 5L 3663602413332 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744517 GOOD HOME PREM PHILADELPHIA 2,5L 3663602408413 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744519 GOOD HOME PREM PRINCETON 2,5L 3663602408482 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744566 GOOD HOME PREM SAN JOSE 2,5L 3663602411086 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744561 GOOD HOME PREM SANTA FE 2,5L 3663602410911 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744560 GOOD HOME PREM SANTA FE 5L 3663602410904 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744451 GOOD HOME PREM SHIZUOKA 2.5L 3663602405078 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744584 GOOD HOME PREM TIJUANA 2,5L 3663602412021 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744606 GOOD HOME PREM TORONTO 2,5L 3663602413189 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744605 GOOD HOME PREM TORONTO 5L 3663602413172 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744481 GOOD HOME PREM TOULON 2,5L 3663602406761 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744476 GOOD HOME PREM VALBONNE 2,5L 3663602406570 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744603 GOOD HOME PREM VALDEZ 2,5L 3663602413028 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744467 GOOD HOME PREM VALENCIA 2,5L 3663602406020 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744475 GOOD HOME PREM VENCE 2,5L 3663602406457 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744595 GOOD HOME PREM WHISTLER 2,5L 3663602412663 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744594 GOOD HOME PREM WHISTLER 5L 3663602412656 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
748071 GOODHOME PREM BANTRY 2.5L 5059340284170 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
746883 GOODHOME PREM CABRA 5L 5059340098418 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
748074 GOODHOME PREM CARTAGENA 5L 5059340284217 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
748075 GOODHOME PREM FREJUS 5L 5059340284224 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
748082 GOODHOME PREM HYOGO 5L 5059340284262 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
748083 GOODHOME PREM KYOTO 5L 5059340284279 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
748084 GOODHOME PREM LIBERTY 5L 5059340284286 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
746884 GOODHOME PREM MINNEAPOLIS 5L 5059340098425 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
748073 GOODHOME PREM PEORIA 2.5L 5059340284194 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
748085 GOODHOME PREM PRINCETON 5L 5059340284309 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
748072 GOODHOME PREM SAKAI 2.5L 5059340284187 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
748086 GOODHOME PREM SAN JOSE 5L 5059340284316 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
748087 GOODHOME PREM VALDEZ 5L 5059340284330 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
311301 GOTOWY ZESTAW MEBL. COMO 2 M SZ. PLAT. 5902012163436 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
417192 GRES 30X60 NORWEGIO BEIGE 1.44M2 3663602687511 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
417194 GRES 30X60 NORWEGIO BROWN 1.44M2 3663602687535 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
417196 GRES 30X60 NORWEGIO GREY 1.44M2 3663602687559 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
417198 GRES 30X60 NORWEGIO L. GREY 1,44 3663602687573 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
419445 GRES 60X60X2 ROCKY ANTRACITE 0.72M2 5901503201985 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
419444 GRES 60X60X2 ROCKY BEIGE 0.72M2 5907641443195 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
418961 GRES SUOMI 60X60 0,72 M2 5901503207185 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
418962 GRES SUOMI 60X60 CM 0,72 M2 5901503213858 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
418905 GRES SZKL. 120X60 CM 1,44 M2 NINAN BLUE 5907180112460 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
833460 GRILANDA LED KANDR WIELOBARWNA 20G IP44 5059340247748 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
635521 GRILL GAZOWY L HIT 3.1 4000810122479 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
632817 GRILL GAZOWY TARHAR 5036581092092 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
626857 GRILL WĘGLOWY BLOOMA BARREN 3663602706687 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
636661 GRILL WĘGLOWY NATRONA 5059340355047 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
640068 HIPROSOIL ORGANICZNY NAWÓZ DO OWOCÓW 5L 5902341120575 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
640069 HIPROSOIL ORGANICZNY NAWÓZ DO WARZYW 5L 5902341120582 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
638569 HUŚTAWKA CELEBES PLUS 5904134949493 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
749631 IMPREGNAT 1WAR. 5 LAT BRAZ 9.0L 5900172975050 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
749637 IMPREGNAT 1WAR. 5 LAT DAB 9.0L 5900172975814 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
749633 IMPREGNAT 1WAR. 5 LAT TIK 9.0L 5900172975098 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
749636 IMPREGNAT 1WAR.5 LAT KASZT 9.0L 5900172975920 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
749629 IMPREGNAT 1WAR.5 LAT MAHON 9.0L 5900172975005 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
749630 IMPREGNAT 1WAR.5 LAT ORZECH 9.0L 5900172975036 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
749634 IMPREGNAT 1WAR.5LAT ANTRAC 9.0L 5900172975111 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
749632 IMPREGNAT 1WAR.5LAT PALIS.9.0L 5900172975074 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
524506 KABINA PRYS 12CMBRODZIK 80X80X192CM CHRO 5059340254104 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
524507 KABINA PRYS 12CMBRODZIK 90X90X192CM CHRO 5059340254111 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
327938 KANTOWKA STRUG. IGLASTA 17X70X2400MM 5907513478621 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
327940 KANTOWKA STRUG. IGLASTA 20X100X2400MM 5907513478638 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
324832 KANTÓWKA STRUGANA 20X58X2000 MM 5907508719050 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
316140 KANTÓWKA STRUGANA 20X60X1500 MM 5906725225238 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
638829 KETER ZESTAW   CLAIRE 5 OS. 8711245154701 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
833621 KINKIET JARROW G CZARNY E27 IP44 5059340189703 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
833620 KINKIET JARROW G STAL E27 IP44 5059340189710 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
525048 KOMPAKT WC WOLNOOPADAJĄCY 3/6 L PAROS 5902115795749 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
218524 KOMPRESOR K-K24 BASIC 5900950302993 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
636395 KOSIARKA ELEKTR. SZEROKOŚĆ 1000 W 32 CM 5059340240305 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
634212 KOSIARKA SPALINOWA Z NAP. 139 CM3 46 CM 5059340124414 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
634217 KOSIARKA SPALINOWA Z NAP. 46 CM B&S 550E 5059340124506 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
634220 KOSIARKA SPALINOWA Z NAP. ERBAUER GCV145 5059340124445 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
833623 LAMPA JARROW M CZARNA E14 IP44 5059340189734 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
833622 LAMPA JARROW M STAL E14 IP44 5059340189741 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
833625 LAMPA STOJĄCA JARROW CZARNA E27 IP44 5059340189765 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
833624 LAMPA STOJĄCA JARROW STAL E27 IP44 5059340189772 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
750573 MAGNAT KOLORLOVE WHITE 10L 5903973228646 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
216792 MŁOTOWIERTARKA MOC 4,5 J SDS+1250 W 5036581089917 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
833630 NAŚWIETLACZ 10 W BIAŁY LUCAN 5059340191430 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
833627 NAŚWIETLACZ 10 W CZARNY LUCAN 5059340191317 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
833631 NAŚWIETLACZ 20 W BIAŁY LUCAN 5059340230580 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
833628 NAŚWIETLACZ 20 W CZARNY LUCAN 5059340191355 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
833632 NAŚWIETLACZ 30 W BIAŁY LUCAN 5059340230702 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
833629 NAŚWIETLACZ 30 W CZARNY LUCAN 5059340191393 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
833648 NAŚWIETLACZ PIR 10 W BIAŁY LUCAN 5059340230528 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
833645 NAŚWIETLACZ PIR 10 W CZARNY LUCAN 5059340191331 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
833649 NAŚWIETLACZ PIR 20 W BIAŁY LUCAN 5059340230641 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
833646 NAŚWIETLACZ PIR 20 W CZARNY LUCAN 5059340191379 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
833650 NAŚWIETLACZ PIR 30 W BIAŁY LUCAN 5059340230764 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
833647 NAŚWIETLACZ PIR 30 W CZARNY LUCAN 5059340191416 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
638536 NOSIDLO NA WAZ Z WEZEM I ARMATURA 4066407001565 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
319003 PANEL PODL. DAB BRANDON SZA 2.22 3663602666646 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
324112 PANEL PODL. DAB VIERA BEZ 2,22 5907555420961 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
324111 PANEL PODL. DAB VIERA NATUR 2,22 5907555420954 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
324110 PANEL PODL. DAB VIERA SZARY 2,22 5907555420947 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
327728 PANEL PODL. DYB ANTONIO AC4 2,22 5907555424532 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
328030 PANEL WIN. SPC DĄB HUGO 2.64M2 5907501813359 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
637384 PANEL ZIELONY 153X250 CM 8X20 CM 3,1 MM 5904501382014 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
326272 PANELE PODŁOGOWE DĄB GAJA WR 2,158 M2 4003992570939 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
930419 PAPA ZGRZEWALNA OPTIMUM PYE PV250 S52H 5903874200581 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
634188 PARASOL SZARY MALTA 300 CM 5059340125862 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
664312 PELARGONIA CANDY CANE 11 CM 5059340374208 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
664860 PELARGONIA CHERRY BLOSSOM 11 CM 5063022077783 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
663420 PELARGONIA GOODHOME PRETTY LITTLE 13 CM 5059340075211 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
663587 PELARGONIA KASKADOWA 10-PAK 5907714354151 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
664310 PELARGONIA PELTATUM HOT PINK 11 CM 5059340374185 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
664308 PELARGONIA PELTATUM NIGHT 11 CM 5059340374161 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
664092 PELARGONIA ROSALIE 13 CM 5059340184296 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
664218 PELARGONIA ZONALE TUMBAO 13 CM 5907714354717 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
664861 PELARGONIA ZONALE VIO 13CM 5063022077806 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
638537 PISTOLET ZRASZAJACY Z SZYBKOZLACZEM 4078500024143 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
631529 PŁOT PANELOWY PROSTY 25 MM 180X180 CM 3663602432593 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
635056 PODEST BALKONOWY BRĄZOWY 5057741333039 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
635055 PODEST BALKONOWY SZARY 5057741333022 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
123804 POJ.ROBUSTO-BOX 20 L JASNOP. 4052396083088 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
123806 POJEMNIK ROBUSTO-BOX 64 L 4052396083118 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
123802 POKRYWA ROBUSTO BOX 40X30 4052396083156 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
123803 POKRYWA ROBUSTO DO POJEMNIK/KOSZ 4052396083170 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
122964 REGAL RAND 180X97X40 250KG 5P 5059340214948 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
525036 SLUPEK SAT 30 CM BIALY 5906365425135 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
620906 STÓŁ MET. ZE SZKL. BLAT. SZARY 150X90 CM 3663602936121 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
525035 SZAFKA Z UMYW SAT 40CM BIALY 5906365425067 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
524503 SZAFKA Z UMYW SAT 50CM BIALY 5906365423346 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
525034 SZAFKA Z UMYW SAT 60CM BIALY 5906365425081 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
217749 SZLIFIERKA KĄTOWA 18 V 1X5,0 AH MAC 5059340253817 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
420233 SZTUCZNA TRAWA 1X5M 30MM 5057741444292 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
420234 SZTUCZNA TRAWA 2X5M 30MM 5057741444308 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
930300 SZYBKI BETON B-20 25KG 5907418023711 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
638479 TACZKA OGRODNICZA GALWANIZOWANA 5905620017023 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
638110 TRAKTOREK MACALLISTER 224CC 61CM 5063022057518 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
748749 VAGGFARG COL. GREEN ELIXIR 2.5L 5902829038217 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
722954 VAGGFARG COLOUR AMBER 2,5L 5902829022131 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744076 VAGGFARG COLOUR AQUARIUM 2.5L 7311239130080 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
722948 VAGGFARG COLOUR BEACH SAND 2,5L 5902829022018 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
722988 VAGGFARG COLOUR BLUE DIAM 2,5L 5902829022810 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
722976 VAGGFARG COLOUR BLUE SK Y2,5L 5902829022575 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
748753 VAGGFARG COLOUR BOHO WHITE 2.5L 5902829038170 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
728899 VAGGFARG COLOUR BUTTERY BIS 2.5L 5902829027105 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
728900 VAGGFARG COLOUR BUTTERY BISCU 5L 5902829027112 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
722932 VAGGFARG COLOUR CAFFE LATTE 2,5L 5902829021691 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
722931 VAGGFARG COLOUR CAFFE LATTE 5L 5902829021684 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
722944 VAGGFARG COLOUR CAMOMILE 2,5L 5902829021936 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
713493 VAGGFARG COLOUR CASHM. BEIGE 2,5 5902829028010 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
713495 VAGGFARG COLOUR CASHM. BEIGE 5 5902829028027 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
722994 VAGGFARG COLOUR CHOC.PUDD 2,5L 5902829022933 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
722968 VAGGFARG COLOUR DESERT ROSE 2,5L 5902829022414 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
738691 VAGGFARG COLOUR FAR. ANGORA 2,5L 7311237863089 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
736647 VAGGFARG COLOUR FAR.CLARITY 2,5L 5902829032628 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
736639 VAGGFARG COLOUR FAR.CLASSIC 2,5L 5902829032468 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
736646 VAGGFARG COLOUR FAR.COSMOS 2,5L 5902829032604 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
738690 VAGGFARG COLOUR FAR.FREEDOM 2,5L 7311237862082 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
736633 VAGGFARG COLOUR FAR.HARMONY 2,5L 5902829032345 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
736635 VAGGFARG COLOUR FAR.MUSTANG 2,5L 5902829032383 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
736640 VAGGFARG COLOUR FAR.OYSTER 2,5L 5902829032482 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
736630 VAGGFARG COLOUR FAR.PACIFIC 2,5L 5902829032284 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
736648 VAGGFARG COLOUR FAR.SMOOTH 2,5L 5902829032642 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
736638 VAGGFARG COLOUR FARBA SWAN 2,5L 5902829032444 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744087 VAGGFARG COLOUR FREED0M 5L 7311237862051 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
729878 VAGGFARG COLOUR FRESH LILAC 2,5L 5902829030716 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
750275 VAGGFARG COLOUR GREEN CLAY 2.5L 7311231806532 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
729880 VAGGFARG COLOUR GREY SHELL 2,5L 5902829030730 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
750274 VAGGFARG COLOUR HANDSOME 2.5L 7311231806525 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
735329 VAGGFARG COLOUR HOT&SPICY 2.5L 5902829031492 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
748750 VAGGFARG COLOUR INSPIRATION 2.5L 5902829038200 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
748748 VAGGFARG COLOUR INSPIRATION 5L 5902829038224 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
750278 VAGGFARG COLOUR LIGHT BLUSH 2.5L 7311231806617 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
750280 VAGGFARG COLOUR LIGHT BLUSH 5L 7311231806747 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
722970 VAGGFARG COLOUR MAGIC ROSE 2,5L 5902829022452 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
722950 VAGGFARG COLOUR MELON JUICE 2,5L 5902829022056 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
722949 VAGGFARG COLOUR MELON JUICE 5L 5902829022049 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744078 VAGGFARG COLOUR MINERAL 2.5L 7311239201087 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
722990 VAGGFARG COLOUR MINT 2,5L 5902829022858 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
728897 VAGGFARG COLOUR MISTY GREY 2.5L 5902829027082 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
728898 VAGGFARG COLOUR MISTY GREY 5L 5902829027099 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
729883 VAGGFARG COLOUR MOONSTONE 2,5L 5902829030761 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744088 VAGGFARG COLOUR MUSTA 5L 5902829032390 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744086 VAGGFARG COLOUR NORTH CALM 2.5L 7311239680080 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744085 VAGGFARG COLOUR NORTH CALM 5L 7311238448964 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
750277 VAGGFARG COLOUR REFLECTION 2.5L 7311231806594 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
750279 VAGGFARG COLOUR REFLECTION 5L 7311231806723 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744083 VAGGFARG COLOUR ROSEMARY 2.5L 7311239511087 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
748752 VAGGFARG COLOUR SAFE SPACE 2.5L 5902829038187 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
748751 VAGGFARG COLOUR SAY YES 2.5L 5902829038194 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
750276 VAGGFARG COLOUR SERENITY 2.5L 7311231806563 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744073 VAGGFARG COLOUR SMOOTH 5L 5902829032659 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
713491 VAGGFARG COLOUR SOFT ECRU 2,5L 5902829027990 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
713492 VAGGFARG COLOUR SOFT ECRU 5L 5902829028003 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
723000 VAGGFARG COLOUR STAR DUST 2,5L 5902829023275 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
722999 VAGGFARG COLOUR STAR DUST 5L 5902829023268 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
729881 VAGGFARG COLOUR STREAM 2,5L 5902829030747 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744075 VAGGFARG COLOUR SWAN 5L 5902829032451 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
722982 VAGGFARG COLOUR SWEET CREAM 2,5L 5902829022698 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
722981 VAGGFARG COLOUR SWEET CREAM 5L 5902829022681 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
728893 VAGGFARG COLOUR VANILLA MOU 2.5L 5902829027044 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
728894 VAGGFARG COLOUR VANILLA MOUSS 5L 5902829027051 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
722974 VAGGFARG COLOUR WIND 2,5L 5902829022537 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
735327 VAGGFARG COLOUR ZEN 2,5L 5902829031478 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
744090 VAGGFARG COLOUR ZEN 5L 5902829031485 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
218606 WIERT-WKRET 18V-40 1X1.5AH+SYSTEMBOX+AKC 4053423243086 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
624871 WYRYWACZ DO CHWASTÓW XACT FISKARS 6411501399502 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
217970 ZESTAW 3 SKRZYŃ Z ORGANIZEREM ERBAUER 5059340225500 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
638157 ZESTAW MEBLI BAHAMAS 5059340359335 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
637125 ZIEMIA BALKONOWA 50 L 5059340397238 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
527510 ZLEW   ARTEO LAVA 65X44 5903140019992 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
527511 ZLEW ARTEO SAND 65X44 5903140020004 gazetka krajowa 26.04.2023 09.05.2023
636415 PODKASZAR. AKUMULATOR.18V 23CM 5059340240053 gazetka dedykowana sklepom SMART 26.04.2023 09.05.2023
319347 SZAFKA KUCHENNA LUNA DZ80 5906365563288 gazetka dedykowana sklepom SMART 26.04.2023 09.05.2023
782046 LAWKOWIEC PROFI 3X10 4002168365218 gazetka dedykowana sklepom SMART 26.04.2023 09.05.2023
746772 NO NAME WALEK Z KUWETA 230MM 5059340016559 gazetka dedykowana sklepom SMART 26.04.2023 09.05.2023
916475 DRABINA ALUMI.4 STOPNIOWA 120KG 5907666201787 gazetka dedykowana sklepom SMART 26.04.2023 09.05.2023
318193 KANTOWKA IGL STRUG 36X50X2000MM 3663602859901 gazetka dedykowana sklepom SMART 26.04.2023 09.05.2023
318191 KANTOWKA IGL STRUG 19X60X2000MM 3663602859888 gazetka dedykowana sklepom SMART 26.04.2023 09.05.2023
316973 KANTOWKA STRUGANA 40X58X2000 3663602859918 gazetka dedykowana sklepom SMART 26.04.2023 09.05.2023
527175 ZLEW PRIMAL 10 SAT 80X60, 1K Z SYF. LEWY 3838997052101 gazetka dedykowana sklepom SMART 26.04.2023 09.05.2023

Załącznik nr 3 do Regulaminu dla klientów sklepów w Gorzowie Wielkopolskim (ul. Czartoryskiego 1), w Częstochowie (Al. Jana Pawła II 2) oraz w Legnicy (ul. Roberta Schumana 9)
Obowiązuje od 12 października 2022 r.  (wersja obowiązująca od dnia 1 maja 2023 r.)
 
Załącznik określa szczególne warunki Programu dla Uczestników, którzy podczas Rejestracji wybrali następujące sklepy Castorama:
-  w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Czartoryskiego 1 (66-400 Gorzów Wielkopolski),
-  w Częstochowie przy Al. Jana Pawła II 2 (42-200 Częstochowa) lub
-  w Legnicy przy ul. Roberta Schumana 9 (59-220 Legnica).
 
Kupon Powitalny
Uczestnik, który po przystąpieniu do Programu dokonana jednorazowej transakcji o łącznej wartości min. 1000 zł brutto, która zostanie przypisana do Konta, otrzyma Korzyść w postaci Kuponu Powitalnego o wartości 100 złotych brutto .
 
Status CastoPro+
Status CastoPro+ Uczestnik może uzyskać dokonując przy użyciu Karty transakcji o łącznej wartości nie mniejszej niż 30.000 złotych brutto w okresie 12 miesięcy, przy czym jednocześnie nie dłuższym niż do ostatniego dnia okresu pilotażowego.
 
Tabela Korzyści
Do Konta przypisywane jest każde wydane pełne 1 złoty brutto w ramach danej transakcji (wartość transakcji dla potrzeb przypisania wartości do Konta zaokrąglana jest w dół do pełnych złotych).

Naliczanie wartości transakcji dla celów uzyskania poniższych Korzyści oraz korzystanie z nich możliwe jest jedynie w przypadku dokonywania zakupów lub korzystania z usług w ramach Programu w jednym ze Sklepów Stacjonarnych wskazanych w niniejszym Załączniku. W szczególności naliczenie wartości zakupów nie będzie możliwe w przypadku zakupów w Sklepach Stacjonarnych objętych innymi Załącznikami do Regulaminu.

Kupony zniżkowe, o których mowa w pkt 1 i 2 poniższej Tabeli zostaną wydane w następujący sposób:
 1. w pierwszej kolejności zostaną zweryfikowane uprawnienia Uczestnika do uzyskania kuponów wskazanych w pkt. 1 Tabeli poniżej (kupony o wartości 2.100 złotych). Jeśli Uczestnik posiada status CastoPro+ i w okresie 90 dni od dnia Rejestracji lub każdym kolejnych okresie 90 dni obowiązywania Programu przypisał do swojego Konta (zgodnie z § 8 Regulaminu) transakcje w o wartości minimum 30.000 złotych, wówczas Uczestnikowi zostaną wydane kupon lub kupony w ilości odpowiadającej wielokrotności pełnej kwoty 30.000 złotych mieszczącej się w wartości transakcji przypisanych do Konta Uczestnika we wskazanym okresie;
 2. jeśli po przeprowadzonej zgodnie z lit. a weryfikacji okaże się, że Uczestnikowi nie przysługuje uprawnienie do uzyskania kuponów wskazanych w pkt. 1 Tabeli poniżej lub po przyznaniu kuponów wskazanych w pkt. 1 Tabeli na Koncie Uczestnika pozostanie nadwyżka wartości transakcji nie zamienionych na kupony zgodnie z lit. a. (tj. nadwyżka wartości zapisanych na Koncie transakcji wobec kwoty stanowiącej iloczyn kuponów wydanych zgodnie z lit. a oraz kwoty 30.000 złotych) wynosząca minimum 5.000 złotych, wówczas wydany zostanie Uczestnikowi Kupon (lub Kupony) wskazane w pkt. 2 Tabeli poniżej. Kupony wskazane w pkt. 2 Tabeli zostaną wydane w ten sposób, że wydawana jest wielokrotność kuponu wskazanego w pkt. 2 Tabeli poniżej (o wartości zależnej od statusu Uczestnika – CastoPro albo CastoPro+) odpowiadająca wielokrotności pełnej kwoty 5.000 złotych mieszczącej się w wysokości nadwyżki wartości transakcji przypisanych do Konta (w okresie 90 dni od dnia Rejestracji lub każdym kolejnych okresie 90 dni obowiązywania Programu) pozostałej po wydaniu Kuponów wskazanych w lit. a. (obliczonej zgodnie ze zdaniem poprzedzającym).
Skorzystanie z kuponów zniżkowych (w tym Kuponu Powitalnego) nie jest możliwe w przypadku transakcji, w której Klient zamierza skorzystać ze zniżki na usługę cięcia lub usługę transportu. Kupon zniżkowy może być wykorzystany w transakcji, której przedmiotem są jedynie produkty (nie usługi). Warunkiem skorzystania z kuponu zniżkowego jest samodzielny odbiór produktów przez klienta niezwłocznie po transakcji. 
 
Status Uczestnika CastoPro CastoPro+
L.P. Kupony zniżkowe
1 Wartość kuponu zniżkowego za każde wydane w okresie 90 dni od dnia Rejestracji lub każdym kolejnych okresie 90 dni obowiązywania Programu 30.000 złotych brutto . 2.100 złotych brutto
2 Wartość kuponu zniżkowego za każde wydane w okresie 90 dni od dnia Rejestracji lub każdym kolejnym okresie 90 dni obowiązywania Programu 5.000 złotych brutto . 100 złotych brutto 250 złotych brutto
L.P. Zniżki na usługi
3 Wysokość przyznanej zniżki na korzystanie z usługi cięcia w Sklepie Stacjonarnym wskazanym w niniejszym Załączniku. 25% 50%
4 Wysokość przyznanej zniżki na korzystanie z usługi transportu zamawianego w Sklepie Stacjonarnym (zniżka nie obejmuje transportu samochodami z windą i HDS przeznaczonymi do przewozu i rozładunku ciężkich materiałów budowlanych oraz transportu produktów z magazynu centralnego, tj. kuchni i mebli modułowych Atomia). Szczegółowych informacji co do tego, czy dany transport jest transportem, przy którym zniżka może być zastosowana można uzyskać w Sklepie Stacjonarnym. 25% 50%
 
Inne regulaminy