Regulamin Programu Lojalnościowego CastoPro
(program prowadzony w wybranych sklepach Castorama)

§ 1

Przedmiot Regulaminu

 
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym CastoPro skierowanym do przedsiębiorców, będących klientami wybranych sklepów Castorama, wskazanych w Załącznikach do Regulaminu. Program Lojalnościowy CastoPro jest organizowany przez CASTORAMA POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-255), przy ul. Krakowiaków 78, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024785, legitymującą się numerem NIP: 526-10-09-959 i numerem REGON: 010817199, numer BDO: 00009159, o kapitale zakładowym w wysokości 54.808.000,00 złotych.
 2. Program rozpoczął się dla pierwszej grupy sklepów (zgodnie z ust. 5 poniżej) w dni 2022 r. Program w okresie pilotażowym trwa do dnia przekazania przez Castorama informacji o zakończeniu okresu pilotażowego, w szczególności w związku z uruchomieniem docelowej formy Programu.Castorama z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni może powiadomić Uczestników o zakończeniu okresu pilotażowego i uruchomieniu docelowej formy Programu poprzez wysyłkę wiadomości e-mail do zarejestrowanych Uczestników oraz podanie informacji na Stronie Programu, przekazując Uczestnikom informację o zmienionym Regulaminie, w szczególności – Korzyściach dostępnych w Programie po dniu zakończenia okresu pilotażowego i warunkach ich uzyskania. Uczestnik będzie uprawniony do rezygnacji z udziału w Programie w każdym czasie poprzez dezaktywację Konta.
 3. Program lojalnościowy określony niniejszym Regulaminem jest prowadzon wyłącznie dla klientów sklepów Castorama wymienionych w Załącznikach do Regulaminu Załączniki do Regulaminu określają szczególne warunki Programu skierowane do uczestników Programu, którzy w trakcie rejestracji w Programie dokonali wyboru danego sklepu Castorama, którego dotyczy określony Załącznik.
 4. Program prowadzony jest dla sklepów wskazanych w Załącznikach do Regulaminu. Oznacza to, że Uczestnik, który podczas procesu Rejestracji wskaże dany Sklep Stacjonarny będzie uprawniony do naliczenia wartości transakcji oraz realizacji Korzyści związanych z Programem tylko w sytuacji dokonywania zakupów w tym sklepie oraz w Sklepach Stacjonarnych wymienionych w tym samym Załączniku.
 5. Castorama może w przyszłości uruchomić Program w kolejnych grupach sklepów poprzez dodanie ich w Załącznikach do Regulaminu. Uczestnik, który przy przystąpieniu do Programu lojalnościowego wskaże dany Sklep Stacjonarny nie będzie mógł następnie zmienić wybranego Sklepu Stacjonarnego ani zarejestrować się w Programie wybierając inny Sklep Stacjonarny.

§ 2
Definicje


 
 • Definicje zawarte w niniejszym Regulaminie, pisane dużą literą, mają następujące znaczenie:
 • Sklep Internetowy – prowadzony przez Castorama sklep internetowy, działający pod adresem internetowym: www.castorama.pl;
 • Sklep Stacjonarny – oznacza objęte Programem detaliczne punkty sprzedaży prowadzone przez Castorama, działające pod marką „Castorama”. Sklepy Stacjonarne objęte Programem wskazane są w Załącznikach do Regulaminu określających szczególne warunki Programu skierowanego dla określonych Sklepów Stacjonarnych.
 • Strona Programu – oznacza stronę internetową dotyczącą Programu pod adresem www.castopro.castorama.pl, za pośrednictwem której będzie możliwa Rejestracja i dalsze korzystanie z Programu oraz na której publikowane będą szczegółowe informacje dotyczące Programu;
 • Aplikacja Mobilna – oznacza oprogramowanie pod nazwą Castorama, udostępnione przez Organizatora, przeznaczone do instalacji w urządzeniach mobilnych i umożliwiające korzystanie z usług serwisu Castorama (dostępnych za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej);
 • Konsument – osoba fizyczna, dokonująca z Castorama czynności prawnej (w szczególności dokonująca zakupu produktów) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Program – program lojalnościowy CastoPro skierowany do przedsiębiorców, będących klientami wybranych sklepów Castorama wskazanych w Załącznikach do Regulaminu (klient w czasie rejestracji zobowiązany jest do wyboru jednego sklepu Castorama, do którego zostanie przypisany w ramach Programu);
 • Regulamin – niniejszy Regulamin Programu;
 • Dzień Roboczy – oznacza dzień kalendarzowy z wyłączeniem soboty, niedzieli oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy;
 • Uczestnik – oznacza osobę fizyczną będącą przedsiębiorcą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą, która dokonała prawidłowej Rejestracji, w tym dokonała wyboru konkretnego Sklepu Stacjonarnego objętego Programem,
 • Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą;
 • Karta – oznacza kartę w formie wirtualnej, tj. unikatowy i umożliwiający identyfikację Uczestnika zespół informacji dostępnych za pośrednictwem Strony Programu. Istnieją dwa typy Kart – Karty Główne i Karty Dodatkowe;
 • Karta Główna – oznacza Kartę wydaną Uczestnikowi w momencie dokonania skutecznej Rejestracji Konta Uczestnika w Programie, za pomocą której możliwe jest w szczególności rejestrowanie transakcji zakupu towarów i usług w Sklepach, jak również odbiór Korzyści wynikających z Programu;
 • Karta Dodatkowa – oznacza dodatkową Kartę, która została wydana osobie upoważnionej przez Uczestnika i która została powiązana z danym Kontem i Kartą Główną. Karty Dodatkowe były wydawane do dnia 30 kwietnia 2023 r.;
 • Konto – oznacza konto danego Uczestnika w Programie, na którym gromadzone są informacje związane z udziałem Uczestnika w Programie oraz inne informacje wskazane w Regulaminie;
 • Administrator Konta – oznacza Uczestnika lub wyznaczoną przez Uczestnika osobę zarządzającą Kontem i Kartą Główną;
 • Rejestracja – oznacza proces mający na celu utworzenie Konta i uzyskanie statusu Uczestnika Programu, realizowany za pośrednictwem Strony Programu;
 • Korzyści - oznacza wszelkie korzyści (w tym ewentualne nagrody oraz możliwość uzyskania rabatów na towary i usługi w Sklepach, w szczególności kupony zniżkowe), jakie mogą być uzyskane przez Uczestników w związku z ich uczestnictwem w Programie, w wypadku spełnienia warunków dla ich uzyskania określonych w Regulaminie (w tym w Załącznikach do Regulaminu), na Koncie Uczestnika oraz na Stronie Programu.

§ 3
Program


 
 1. Program polega na umożliwieniu Uczestnikom uzyskania określonych Korzyści w wypadku spełnienia warunków przewidzianych w Regulaminie (w tym w Załącznikach do Regulaminu), na Koncie Uczestnika oraz na Stronie Programu. Celem Programu jest promocja działalności Castorama.
 2. Program kierowany jest do podmiotów będących Przedsiębiorcami i dokonujących wszelkich czynności powiązanych z Programem w celu związanym z ich działalnością gospodarczą. Program nie jest kierowany do Konsumentów.
 3. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. Wyrażenie zgód i podanie danych związanych z Programem jest dobrowolne, jednak stanowi ono warunek dla Rejestracji w Programie lub korzystania z określonych przewidzianych w nim funkcji i Korzyści. Korzystanie z Programu, jak również wydanych na jego podstawie Kart i Konta, możliwe jest wyłącznie na zasadach przewidzianych w Regulaminie.

§ 4
Uczestnicy


 
 1. Uczestnikiem Programu może być jedynie osoba fizyczna (pełnoletnia) będąca Przedsiębiorcą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą. Każdy Uczestnik przypisany jest w ramach Programu do konkretnego Sklepu Stacjonarnego (wybranego podczas Rejestracji) i poza warunkami ogólnymi obowiązującymi wszystkich Uczestników (w tym osoby ich reprezentujące), znajdują zastosowanie w stosunku do niego warunki szczególne określone w Załączniku właściwym dla wybranego Sklepu Stacjonarnego.
 2. Uczestnik oświadcza, że jest Przedsiębiorcą (lub rejestracja dokonywana jest w imieniu podmiotu posiadającego status Przedsiębiorcy), a udział w Programie związany jest z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Uczestnika. Castorama może wymagać złożenia w procedurze rejestracji odrębnego oświadczenia potwierdzającego powyższe. Uczestnik zobowiązany jest posiadać nadany numer NIP.
 3. Przedsiębiorcy pochodzący z państw członkowskich Unii Europejskiej innych niż Polska powinni posiadać numer VAT EU uwidoczniony w bazie VIES (bazie umożliwiającej potwierdzenie numeru VAT) prowadzonej przez Komisję Europejską.
 4. W Programie nie mogą uczestniczyć pracownicy CASTORAMA POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.


§ 5
Rejestracja


 
 1. Rejestracji Uczestnika w Programie można dokonać za pośrednictwem formularza Rejestracji na Stronie Programu.
 2. W toku Rejestracji, Uczestnik zostanie poproszony o podanie następujących danych:
  1. imię i nazwisko zgłaszającego;
  2. numer NIP (z zastrzeżeniem § 5 ust. 7 poniżej);
  3. nazwa (firma) przedsiębiorc
  4. siedziba i adres rejestrowy;
  5. adres e-mail
  6. numer telefonu (przy czym numer telefonu musi być numerem polskim)
  7. sklep Castorama (wybrany Sklep Stacjonarny spośród wskazanych w Załącznikach do Regulaminu Sklepów Stacjonarnych objętych Programem, w którym Uczestnik najczęściej dokonuje zakupów lub planuje dokonywanie zakupów w przyszłości);
  8. specjalizacja przedsiębiorcy lub cel zakupowy, wielkość przedsiębiorstwa i rok rozpoczęcia działalności gospodarczej;
  9. adres korespondencyjny (opcjonalnie, jeżeli jest inny niż adres rejestrowy przedsiębiorcy).
 3. Dany adres e-mail i/lub numer telefonu mogą być używane jednocześnie tylko przez jednego Uczestnika.
 4. Uczestnik w toku procesu rejestracji akceptuje Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest obligatoryjna. Dodatkowo Uczestnik może wyrazić dobrowolne zgody marketingowe.
 5. Wskazanie określonego sklepu Castorama (Sklepu Stacjonarnego) skutkuje przypisaniem Uczestnika do tego sklepu. Uczestnik od chwili Rejestracji objęty jest szczególnymi warunkami określonymi w Załączniku dotyczącym wybranego Sklepu Stacjonarnego. Każdy Uczestnik może zostać przypisany wyłącznie do jednego Sklepu Stacjonarnego.
 6. Po wypełnieniu formularza Rejestracji, akceptacji Regulaminu, ewentualnym wyrażeniu dodatkowych zgód i potwierdzeniu Rejestracji na numer telefonu Uczestnika wysyłany jest link aktywacyjny, za pomocą którego Uczestnik może potwierdzić numer telefonu, następnie na adres e-mail Uczestnika wysyłany jest link aktywacyjny, za pomocą którego możliwe jest potwierdzenie adresu e-mail oraz ustawienie hasła do Konta. Ustawienie hasła do Konta jest równoznaczne z zakończeniem Rejestracji i aktywacją Karty. Aktywacja powinna nastąpić w ciągu 48 godzin od wysłania przez Castorama wiadomości, w innym wypadku proces Rejestracji powinien zostać powtórzony. Po upływie 48 godziny dane Uczestnika (adres e-mail i numer telefonu) zostają usunięte z bazy danych Programu.
 7. Przedsiębiorca z innego niż Polska państwa członkowskiego UE w celu dokonania rejestracji powinien skontaktować się z Infolinią CastoPro (nr telefonu 690 680 380). Castorama w odniesieniu do podmiotów z innych niż Polska państw członkowskich UE może żądać przy rejestracji dostarczenia właściwych dokumentów urzędowych potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej (oraz brak jej zawieszenia) wraz z ich tłumaczeniami przysięgłymi na język polski
 8. Wraz z Rejestracją zostaje utworzone Konto Uczestnika i Uczestnik otrzymuje dane (numer) przypisanej do niego Karty Głównej.
 9. Osoba dokonująca Rejestracji w imieniu Uczestnika potwierdza tym samym, że jest upoważniona do reprezentacji Uczestnika w związku z Rejestracją i udziałem w Programie, jak również uzyskała zgodę Uczestnika na dokonanie jego Rejestracji w Programie i odbieranie Korzyści w Programie. Castorama zastrzega sobie możliwość wprowadzenia w każdym czasie dodatkowych wymogów związanych z weryfikacją uprawnień osoby dokonującej Rejestracji do reprezentacji Uczestnika (podmiotu, którego dane wskazuje podczas Rejestracji).
 10. Uczestnik poprzez swoje Konto może sprawdzać:
  1. szczegóły transakcji dokonanych przy użyciu Konta;
  2. łączną wartość transakcji dokonanych przy użyciu Konta;
  3. informacje o przyznanych Korzyściach
  4. historię transakcji dokonanych przy użyciu Konta;
  5. historię otrzymanych Korzyści (ewentualnych nagród i kuponów zniżkowych) wynikających z Programu uzyskanych przez Uczestnika przy użyciu Konta.
 11. Uczestnik zobowiązany jest do podawania w procesie Rejestracji jedynie prawdziwych danych dotyczących Uczestnika. W szczególności Uczestnik nie może w toku Rejestracji podawać numeru telefonu oraz adresu e-mail innych osób, jak również podawać numeru NIP podmiotu innego niż Uczestnik
 12. Uczestnik zobowiązany jest do aktualizacji w ramach Konta swoich danych po każdej ich zmianie. Castorama nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku aktualizacji danych podanych podczas Rejestracji, w szczególności danych kontaktowych.
 13. Uczestnik zobowiązany jest do zapewnienia poufności danych pozwalających na logowanie się do Konta (w szczególności loginu i hasła). Castorama nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, którym Uczestnik przekazał dane dostępowe do Konta. W przypadku uzyskania informacji lub podejrzenia uzyskania przez osobę nieuprawnioną dostępu do danych logowania, Uczestnik może zablokować dostęp do Konta kontaktując się z Infolinią CastoPro (nr telefonu 690 680 380).

§ 6
Karty Dodatkowe


 
 1. Do dnia 30 kwietnia 2023 r. Uczestnik mógł upoważnić inne osoby do przypisywania transakcji lub gromadzenia Punktów związanych z transakcjami dokonywanymi przez taką osobę w imieniu Uczestnika, poprzez nadanie im Karty Dodatkowej. Warunkiem nadania Karty Dodatkowej było w szczególności zaakceptowanie przez osobę upoważnioną Regulaminu. Posiadacz Karty Dodatkowej jest zobowiązany do stosowania się do postanowień Regulaminu, w szczególności w związku z przypisywaniem transakcji do Konta Uczestnika i korzystaniem z Karty Dodatkowej. Uczestnik pozostaje odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień Regulaminu w związku z korzystaniem z Karty Dodatkowej nadanej przez Uczestnika innej osobie. Od dnia 1 maja 2023 r. Karty Dodatkowe nie są już wydawane, ale z Kart Dodatkowych wydanych przed tym terminem można nadal korzystać na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Karta Dodatkowa umożliwia przypisywanie transakcji zakupu towarów lub usług do Konta danego Uczestnika. Karta Dodatkowa nie upoważnia do odbioru Korzyści wynikających z Programu. Do odbioru Korzyści wynikających z Programu dla danego Uczestnika uprawniony jest wyłącznie posiadacz Karty Głównej lub osoba odrębnie przez niego upoważniona. Upoważnienie do odbioru Korzyści może nastąpić poprzez przesłanie posiadaczowi Karty Dodatkowej lub innej osobie linku uprawniającego do odbioru Korzyści lub w inny sposób określony dla danej Korzyści w Regulaminie, na Stronie Programu lub w ramach jej opisu dostępnego po zalogowaniu się przez Uczestnika na Koncie. Castorama zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji uprawnień do odbioru Korzyści, także wobec osoby posiadającej kod przekazany przez posiadacza Karty Głównej.
 3. Administrator Konta i posiadacz Karty Dodatkowej ma możliwość dezaktywacji Karty Dodatkowej.

§ 7
Korzyści. Status CastoPro


 
 1. W zależności od spełnienia określonych warunków, Uczestnikom przysługują Korzyści przewidziane w Tabeli Korzyści zawartej we właściwym dla wybranego Sklepu Stacjonarnego Załączniku do Regulaminu. W okresie pilotażowym Castorama ma prawo dokonania zmiany Tabeli Korzyści po uprzednim powiadomieniu Uczestników z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem (z zastrzeżeniem zapewnienia uprawnień do Korzyści, do których Uczestnicy nabyli uprawnienia przed upływem okresu obowiązywania dotychczasowej Tabeli Korzyści).
 2. Korzyści w postaci kuponów zniżkowych lub uprawnień do uzyskania okresowych kuponów rabatowych (o których mowa w § 7 ust. 6) będą uwidaczniane na Koncie Uczestnika. Kupony zniżkowe oraz uprawnienia do rabatów mogą być wykorzystywane wyłącznie w Sklepach Stacjonarnych wskazanych w Załączniku do Regulaminu, w którym wskazany jest wybrany przez Uczestnika w czasie Rejestracji Sklep Stacjonarny, w okresie ważności kuponu, nie krótszym niż 90 dni od dnia ich przyznania. Wartość i data ważności kuponu zniżkowego będzie znajdować się w jego treści.
 3. Kupony zniżkowe oraz kupony rabatowe, których warunkiem przyznania jest dokonanie transakcji o łącznej wartości wskazanej w odpowiednim Załączniku są przyznawane w okresach wskazanych w odpowiednim Załączniku, przy spełnieniu warunków dla ich uzyskania w danym okresie (poszczególne Załączniki mogą przewidywać odmienne warunki przyznania kuponów zniżkowych). Oznacza to, żedla uzyskania kuponu konieczne jest przypisanie do Konta (zgodnie z § 8 Regulaminu) transakcji o wymaganej wartości w ciągu okresu wskazanego w Załączniku, a po upływie takiego okresu wartość transakcji wymaganych dla uzyskania kuponu obliczana jest od nowa. Jeżeli koniec jednego z okresów, o których mowa powyżej (sprecyzowanych w Załączniku), przypadałby na datę późniejszą niż ostatni dzień okresu pilotażowego (lub data zakończenia Programu – w wypadku jego wcześniejszego zakończenia), taki okres ulegnie skróceniu do ostatniego dnia okresu pilotażowego lub daty zakończenia Programu
 4. Kupon może być wykorzystany przy dokonywaniu w Sklepie Stacjonarnym (właściwym dla Uczestnika) jednej transakcji obejmującej jeden lub większą ilość produktów. W ramach jednej transakcji może być wykorzystany jeden lub więcej kuponów zniżkowych przewidujących obniżenie należnej ceny za produkty o określoną wartość (wyłączone jest wykorzystanie w ramach jednej transakcji kilku kuponów zniżkowych przewidujących rabat procentowy lub łączne wykorzystanie kuponów obniżających cenę o określoną wartość oraz kuponów zniżkowych przewidujących rabat procentowy). Jeden kupon przewidujący obniżenie należnej ceny za produkty o określoną wartość nie może być wykorzystany w ramach więcej niż jednej transakcji kasowej, co oznacza, że część zniżki niewykorzystana w ramach transakcji z użyciem kuponu nie będzie mogła być wykorzystana w kolejnej transakcji. Minimalna wartość transakcji, w ramach której może być wykorzystany kupon zniżkowy przewidujący obniżenie należnej ceny za produkty o określoną wartość jest równa sumie wartości kuponu zniżkowego i kwoty 1 złoty brutto. Ceny produktów objętych transakcją zostaną obniżone proporcjonalnie. Cena żadnego produktu objętego transakcją nie może zostać zmniejszona w taki sposób, aby cena produktu była niższa niż 1 grosz
 5. Uczestnik Programu otrzyma również Korzyści w postaci:
  1. możliwości korzystania z obsługi przez dedykowaną infolinię dla Uczestników Programu CastoPro (nr telefonu 690 680 380, informacja o dniach i godzinach pracy infolinii – na Stronie Programu);
  2. ułatwienia w procesie zwrotu towaru (możliwość dokonania zwrotu na podstawie danych dotyczących transakcji na Kartach dostępnych z poziomu Strony Programu po zalogowaniu się na Koncie).
 6. Załączniki do Regulaminu mogą przewidywać również możliwość uzyskania okresowych kuponów rabatowych, tj. kuponów uprawniających Uczestników do korzystania z określonych procentowo zniżek przez określony czas. Okresowy kupon rabatowy uzyskany przez Uczestnika może być wykorzystany w Sklepie Stacjonarnym wybranym przez Uczestnika w procesie Rejestracji lub w innym Sklepie Stacjonarnym wskazanym w tym samym załączniku.
 7. Castorama może oferować Uczestnikom również inne Korzyści, w tym, w szczególności kupony zniżkowe, innego rodzaju zniżki lub nagrody rzeczowe. Informacje o takich dodatkowych Korzyściach i warunkach ich uzyskania, znajdowały się będą na Stronie Programu, w Sklepach Stacjonarnych oraz będzie można je uzyskać na dedykowanej infolinii Programu - Infolinii CastoPro (nr telefonu 690 680 380). Rodzaj takich Korzyści oferowanych Uczestnikom może się zmieniać w czasie.
 8. Dla odbioru Korzyści wynikających z Programu w postaci ewentualnych nagród rzeczowych, Uczestnik zobowiązany będzie do okazania (w formie elektronicznej) swojej Karty pracownikowi sklepu, przy czym Castorama dla odbioru ewentualnych wprowadzonych w przyszłości nagród rzeczowych może wymagać podania również innych danych autoryzujących danego Uczestnika do odbioru nagrody (np. podanie kodu otrzymanego w wiadomości SMS). Takie wymogi będą komunikowane na Stronie Programu oraz za pośrednictwem Konta Uczestnika. Odbiór niektórych Korzyści może wymagać ich wcześniejszej rezerwacji do odbioru – w takim wypadku Uczestnik powinien dokonać rezerwacji zgodnie z informacją na Stronie Programu.
 9. Skorzystanie z przyznanej zniżki (w szczególności zniżki na usługi określone w Załączniku właściwym dla wybranego Sklepu Stacjonarnego) wymaga okazania pracownikowi w Sklepie Stacjonarnym odpowiedniego widoku ze Strony Programu na ekranie urządzenia mobilnego.
 10. Ilość niektórych Korzyści (w szczególności kuponów zniżkowych i nagród rzeczowych) oferowanych Uczestnikom może być ograniczona. Odbiór niektórych Korzyści może wymagać również spełnienia dodatkowych wymogów wynikających np. z konieczności realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub obowiązków podatkowych, a możliwość uzyskania takich Korzyści przez niektórych Uczestników może być z tych przyczyn ograniczo
 11. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Uczestnika (w wykonaniu jego prawa do odstąpienia wynikającego z ustawy) od umowy sprzedaży produktu, w ramach której Uczestnik wykorzystał kupon zniżkowy przewidujący obniżenie należnej ceny za produkty o określoną wartość i dokonaniu zwrotu produktu zakupionego na podstawie takiej umowy, Uczestnikowi (poza zwrotem uiszczonej ceny) zostanie ponownie przypisana na Konto wartość transakcji, w wysokości odpowiadającej wartości transakcji, w związku z którymi uzyskany został przez Uczestnika kupon zniżkowy wykorzystany przy transakcji, od której Uczestnik odstąpił bądź – w wypadku zgłoszenia przez Uczestnika woli skorzystania z takiej opcji – Uczestnikowi wydana zostanie karta podarunkowa o wartości kuponu lub kuponów zniżkowych wykorzystanych w celu zakupu zwracanego produktu. Szczegółowy regulamin i zasady korzystania z kart podarunkowych Castorama znajdują się pod adresem: https://www.castorama.pl/uslugi/karty-podarunkowe . Jeżeli jednak Uczestnik wykorzystał kupon zniżkowy w transakcji obejmującej wiele produktów/usług karta podarunkowa o wartości tego kuponu zniżkowego zostanie wydana Uczestnikowi jedynie w sytuacji dokonania zwrotu wszystkich produktów, w związku z zakupem których wykorzystał kupon zniżkowy. W sytuacji wykonania zwrotu na podstawie uprawnień przyznanych przez Castorama, Uczestnikowi zostanie (poza zwrotem uiszczonej ceny) ponownie przypisana na Konto wartości transakcji, w wysokości odpowiadającej wartości transakcji, w związku z którymi uzyskany został przez Uczestnika kupon zniżkowy wykorzystany przy transakcji, od której Uczestnik odstąpił (lub proporcjonalna część takiej wartości – w wypadku, gdy Uczestnik wykorzystał kupon przy zakupie kilku produktów, a odstąpił od sprzedaży jedynie części z nich). W celu uniknięcia wątpliwości – niniejsze postanowienie nie pozbawia Uczestnika jakichkolwiek uprawnień, jakie na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz umowy sprzedaży przysługują Uczestnikowi w sytuacji wadliwości produktów lub usług.
 12. Korzyści w postaci ewentualnych wynikających z Programu rabatów lub zniżek, które mogą być uzyskane w Programie, nie łączą się z innymi promocjami dostępnymi w Castorama (np. akcjami w ramach których komunikowane są ceny obniżone (przez ich porównanie z cenami przekreślonymi), przekreślone lub produkty sprzedawane są w zestawie, w ramach którego kolejny produkt jest tańszy lub udzielony jest na niego rabat procentowy), o ile Castorama nie postanowi inaczej w ramach warunków takich innych promocji lub chyba że Castorama w innej formie dopuści możliwość takiego łączenia z innymi promocjami. W przypadku braku możliwości łączenia promocji, Uczestnik przed dokonaniem transakcji, w ramach której może skorzystać z Korzyści przewidzianej w Programie, decyduje, czy realizuje w ramach transakcji Korzyść z Programu, czy też korzyść wynikającą z innej promocji realizowanej przez Castorama.

§ 8
Przypisanie transakcji do Konta.


 
 1. Castorama będzie zapisywała transakcje dokonane przez Uczestnika w przypadku transakcji nabycia towarów lub usług wyłącznie w Sklepie Stacjonarnym wybranym przez Uczestnika w procesie Rejestracji oraz Sklepie Stacjonarnym wskazanym w tym samym Załączniku, co Sklep Stacjonarny wybrany przez Uczestnika w procesie Rejestracji oraz w Sklepie Internetowym (w tym za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej) na zasadach określonych w ust. 2 poniżej. Warunkiem jest okazanie Karty Głównej lub Karty Dodatkowej podczas realizacji transakcji kasowej lub podanie numeru telefonu skojarzonego z tą Kartą Główną.
 2. Przypisanie transakcji dokonywanej w Sklepie Internetowym do Konta możliwe będzie wyłącznie w przypadku, gdy Uczestnik dokonując transakcji w Sklepie Internetowym wybierze jako sklep właściwy Sklep Stacjonarny wybrany przez Uczestnika w procesie Rejestracji lub Sklep Stacjonarny wskazany w tym samym Załączniku. Warunkiem jest wprowadzenie podczas składania zamówienia w Sklepie Internetowym przez Uczestnika tego samego adresu e-mail, który został podany podczas rejestracji w Programie Lojalnościowym.
 3. W związku z tym, że w Sklepach Stacjonarnych ani w Sklepie Internetowym nie jest prowadzona sprzedaż hurtowa, Castorama zastrzega sobie prawo do wyłączenia transakcji obejmującej hurtową ilość produktów z Konta i nieprzyznania lub cofnięcia przyznanych w związku z taką transakcją Korzyści. W razie wątpliwości, za zamówienie hurtowe (zakup hurtowy) uznaje się zamówienie obejmujące (w ramach jednego zamówienia lub kilku zamówień Uczestnika złożonych w ciągu trzech dni złożonych w tym samym lub różnych sklepach Castorama) powyżej 20 sztuk tego samego produktu. Castorama zastrzega sobie także prawo do wyłączenia transakcji z Konta i nieprzyznania lub cofnięcia przyznanych w związku z taką transakcją Korzyści w przypadku, gdy okoliczności związane z transakcją wskazują na możliwość oszustwa.
 4. Z zastrzeżeniem możliwości wydania Kart Dodatkowych zgodnie z § 6 Regulaminu, Uczestnik nie może przekazywać danych Karty i Konta na rzecz osób trzecich, ani osoba trzecia nie może posługiwać się danymi Karty i Konta Uczestnika, w celu zaliczenia na Konto danego Uczestnika transakcji dokonywanych przez osoby trzecie. Nie jest dopuszczalne przekazywanie Karty ani danych Karty osobom trzecim w celu zaliczenia na Konto Uczestnika transakcji dokonywanych przez osoby trzecie. Castorama może zweryfikować tożsamość osoby dokonującej transakcji, w celu sprawdzenia, czy transakcji dokonuje Uczestnik uprawniony do Karty lub Konta, na które powołuje się Uczestnik przy transakcji. W przypadku stwierdzenia przypisania wartości danej transakcji do Konta z naruszeniem niniejszego postanowienia, Castorama będzie uprawniona do usunięcia z Konta wartości transakcji przypisanych Uczestnikowi w związku z takim naruszeniem, a takie działania Uczestnika traktowane będzie jako istotne naruszenie Regulaminu.
 5. Przypisanie transakcji i jej wartości do danego Uczestnika warunkowane jest:
  1. w przypadku transakcji w Sklepie Stacjonarnym - poinformowaniem kasjera przy rozpoczęciu transakcji kasowej o posiadaniu statusu Uczestnika Programu oraz okazaniem Karty (wyświetlenie jej w formie elektronicznej na urządzeniu mobilnym) lub podanie numeru telefonu Uczestnika skojarzonego z tą Kartą
  2. w przypadku transakcji w Sklepie Stacjonarnym przy użyciu kas samoobsługowych – podaniem numeru Karty lub numeru telefonu Uczestnika skojarzonego z tą Kartą;
  3. w przypadku transakcji w Sklepie Internetowym – podaniem w zamówieniu składanym w Sklepie Internetowym tego samego adresu e-mail, który został podany przez Uczestnika podczas rejestracji w Programie Lojalnościowym
 6. W wypadku braku podjęcia wskazanych powyżej działań podczas dokonywania transakcji, późniejsze (tj. po zakończeniu transakcji) przypisanie transakcji do Konta Uczestnika nie będzie możliwe.
 7. W przypadku zamówień produktów transakcja zostanie przypisana do konta w programie lojalnościowym w chwili odebrania towaru i wydrukowania paragonu fiskalnego. Zaliczki o charakterze nie fiskalnym nie są zaliczane do wydatków w programie lojalnościowym.
 8. Transakcja zostanie zapisana na Koncie nie później niż w terminie 48 godzin od transakcji i wpływu do Castorama pełnej płatności z tytułu danej transakcji.
 9. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od transakcji (umowy sprzedaży towarów lub usług), w szczególności poprzez zwrot towaru na podstawie uprawnień wynikających z przepisów prawa lub ewentualnych zobowiązań przyjętych przez Castorama, transakcja taka nie będzie po odstąpieniu uwzględniana w ramach salda Konta Uczestnika, a jej wartość zostanie odjęta z salda Konta.
 10. W przypadku uzyskania lub skorzystania z Korzyści w ramach Programu, wynikających z uprzednio dokonanej transakcji, od której Uczestnik odstąpił (w tym poprzez zwrot towaru), Castorama jest uprawniona do żądania zwrotu przez Uczestnika Korzyści uzyskanych w związku z transakcją, od której Uczestnik odstąpił lub jej równowartości. W szczególności, w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towarów lub usług, w związku z zaliczeniem których na Konto Uczestnika uzyskał on jakiekolwiek Korzyści – Uczestnik będzie zobowiązany do ich zwrotu (w szczególności Castorama będzie uprawniona do dezaktywacji kuponów zniżkowych lub rabatów procentowych uzyskanych w związku z umową, od której Uczestnik odstąpił) lub – w wypadku gdy Uczestnik udzieloną Korzyść już wykorzystał – zwrotu równowartości wykorzystanej Korzyści (Castorama będzie uprawniona do potrącenia wartości Korzyści podlegającej zwrotowi na rzecz Castorama z kwotami należnymi Uczestnikowi w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży). Równowartością uzyskanej Korzyści jest w szczególności kwota odpowiadająca wartości zniżek uzyskanych przez Uczestnika na podstawie kuponu zniżkowego, a także kwota odpowiadająca wartości uzyskanych rabatów procentowych.
 11. Kupony zniżkowe nie stanowią środków pieniężnych. Karta ani kupony zniżkowe nie podlegają wymianie na środki pieniężne, jak również Karta oraz kupony zniżkowe i związane z nimi uprawnienia nie mogą być przedmiotem sprzedaży ani przeniesienia pod innym tytułem na rzecz osób trzecich, w tym innych Uczestników.
 12. Uczestnik (będący osobą fizyczną) ani żadna inna osoba nie może podejmować czynności zmierzających do przypisania transakcji do Konta w wypadku dokonywania zakupu towarów i usług w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. w wypadku dokonywania transakcji jako Konsument).
 13. Castorama może w każdym czasie i ze skutkiem natychmiastowym wyłączyć w Regulaminie możliwość zaliczania na Konto wartości transakcji, których przedmiotem są produkty lub usługi o takim charakterze, dla których przypisanie ich wartości do Konta za ich zakup mogłoby być uznane za niedozwoloną promocję takich produktów lub usług lub z innego powodu uznane za działanie niezgodne z prawem.

§ 9
Dane osobowe


 
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu, osób upoważnionych przez Uczestników, będących posiadaczami Karty Dodatkowej oraz osób wyznaczonych przez Uczestników do zarządzania kontem i Kartą Główną jest Castorama Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-255), przy ul. Krakowiaków 78, KRS 0000024785 (dalej jako „Castorama” lub „Administrator”). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: IOD@castorama.pl lub pod ww. adresem siedziby, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług określonych w Programie na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”), w związku z akceptacją Regulaminu. Ponadto dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest realizacja zasad Programu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w zakresie rozpatrzenia reklamacji dotyczących Programu oraz ewentualnego dochodzenia i obrony przed roszczeniami z nim związanymi. Dane osobowe podane w związku z udzieloną dobrowolną zgodą na przetwarzanie ich w celu marketingowym przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dane osobowe przetwarzane będą do czasu wycofania zgody). Dane osobowe mogą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu którego celem jest jak najlepsze dopasowanie przesyłanych informacji do potrzeb i zainteresowań osoby, która przystąpiła do Programu lub wyraziła dodatkowe zgody marketingowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Podanie przez Uczestników Programu danych osobowych, jak również danych osób upoważnionych przez Uczestników, będących posiadaczami Kar naczonych przez Uczestników do zarządzania Kontem i Kartą Główną jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przystąpienia i realizacji Programu.
 4. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, w szczególności agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi IT również spoza UE, tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Zgodnie z przepisami ochrony danych, bezpieczeństwo przy przetwarzaniu danych poza EOG gwarantuje stosowanie zewnętrznych umów dotyczących przetwarzania danych w oparciu o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez UE lub decyzje Komisji Europejskiej stwierdzające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Programu oraz przez okres 5 lat od zakończenia udziału Uczestnika w Programie. W przypadku wyrażenia dobrowolnych zgód marketingowych dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgód
 6. Wyrażona dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może zostać wycofana w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody, przed jej wycofaniem.
 7. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Uczestnik Programu może w każdym czasie zrezygnować z członkostwa w Programie, zgodnie z treścią § 11 Regulaminu.

§ 10
Zmiany Regulaminu


 
 1. Castorama przysługuje prawo do zmiany postanowień Regulaminu w wypadku zaistnienia ważnych powodów, w szczególności w związku z planowanymi przez Castorama zmianami w mechanice Programu, zmianami prawnymi (w tym orzeczeniami, decyzjami lub zaleceniami wydanymi przez właściwe organy lub Sądy), zmianą danych stron internetowych lub danych kontaktowych, stwierdzenia niespójności w postanowieniach Regulaminu, przeciwdziałaniu nadużyciom
 2. Castorama przysługuje również prawo do zmiany Regulaminu w sytuacji decyzji o kontynuacji Programu po zakończeniu okresu pilotażowego przekazanej Uczestnikom zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. W takiej sytuacji Castorama przewiduje w szczególności możliwość dokonania zmian w Regulaminie w celu objęcia nim wszystkich lub większości sklepów Castorama oraz ujednolicenia warunków programu dla wszystkich lub większości sklepów. W wypadku przedłużenia Programu na okres po zakończeniu okresu pilotażowego Castorama wprowadzi również nowe załączniki opisujące Korzyści możliwe do uzyskania w Programie w jego docelowej formie oraz opisujące warunki ich uzyskania (w szczególności poprzez zmianę załączników do Regulaminu). Zmiana Korzyści i warunków uzyskania Korzyści nie wpływa na prawa nabyte Uczestników, tj. na Korzyści uzyskane przez Uczestników zgodnie z warunkami obowiązującymi przed zmianą. Uczestnik w każdym czasie będzie mógł zakończyć swój udział w Programie poprzez dezaktywację Konta.
 3. Informacje dotyczące zmian Regulaminu będą komunikowane Uczestnikom w terminie 7 dni przed ich wejściem w życie poprzez umieszczenie informacji o zmienionym Regulaminie na Stronie Programu oraz poprzez wysyłkę Uczestnikom zarejestrowanym w Programie informacji na wskazany podczas Rejestracji adres e-mail.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu zarejestrowanemu w Programie Uczestnikowi przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy dotyczącej jego udziału w Programie (tj. zamknięcia Konta w Programie). W takim przypadku odpowiednie zastosowanie znajdował będzie § 11 ust. 2 poniżej.
 5. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest z jakichkolwiek powodów, w części lub w całości, dotknięte sankcją nieważności, Castorama zobowiązuje się do dokonania takich zmian jego treści, by nieważność ową usunąć. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postanowień.

§ 11
Rezygnacja lub wykluczenie z udziału w Programie.
Zakończenie Programu.


 
 1. Castorama może zawiesić udział Uczestnika w Programie w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu. W przypadku zawieszenia udziału w Programie Konto Uczestnika może zostać zablokowane (tj. nie będzie istniała możliwość realizacji Korzyści i przypisywana transakcji do Konta). Castorama może także nie dopuścić do Rejestracji Uczestnika lub wykluczyć Uczestnika z udziału w Programie (w tym zablokować lub bezpowrotnie usunąć Konto Uczestnika), jeżeli:
  1. Uczestnik nie spełnia wymogów określonych w Regulaminie;
  2. Uczestnik zaprzestanie lub zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej
  3. Uczestnik w toku Rejestracji podał nieprawdziwe dane;
  4. Uczestnik naruszył istotne postanowienie Regulaminu;
  5. Uczestnik w związku z udziałem w Programie naruszył przepisy obowiązującego prawa.
 2. Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Programie. Rezygnacji można dokonać poprzez pisemne wypowiedzenie umowy o udział w Programie lub poprzez dokonanie dezaktywacji Konta Uczestnika (przy wykorzystaniu odpowiednich opcji Konta). W wypadku rezygnacji przez Uczestnika jego udziału w Programie przypisana do Konta wartość transakcji zostanie automatycznie unieważniona, przy czym pomimo dezaktywacji/zamknięcia Konta Castorama utrzyma dla Uczestników możliwość zalogowania się do Konta w zakresie i przez czas niezbędny dla umożliwienia im wykorzystania Korzyści przyznanych przed dezaktywacją Konta. Rezygnacja z udziału w Programie jest równoznaczna z dezaktywacją Karty Głównej oraz wszystkich nadanych przez Uczestnika Kart Dodatkowych.
 3. Castorama zastrzega sobie prawo zakończenia obowiązywania Programu za uprzednim zawiadomieniem przekazanym z wyprzedzeniem nie krótszym niż 60 dni, z zastrzeżeniem, że w okresie pilotażu (wskazanym w § 1 ust. 2 Regulaminu) Program może zostać zakończony za zawiadomieniem przekazanym z wyprzedzeniem nie krótszym niż 7 dni. Informacje o zakończeniu Programu Castorama przekaże do Uczestników za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres podany na Koncie Uczestnika. W celu uniknięcia wątpliwości – Uczestnikowi nie będą przysługiwały roszczenia wobec Castorama w sytuacji wcześniejszego zakończenia Programu zgodnie z niniejszym § 11 ust. 3 Regulaminu.
 4. Castorama ma prawo do czasowego zawieszenia Programu w całości lub w części w wyjątkowych sytuacjach takich jak np. naruszenie bezpieczeństwa danych, cyberatak, zidentyfikowana duża skala nadużyć. W takiej sytuacji Castorama niezwłocznie powiadomi Uczestników i dążyć będzie do niezwłocznego przywrócenie pełnej funkcjonalność Programu. W celu uniknięcia wątpliwości – Uczestnikowi nie będą przysługiwały roszczenia wobec Castorama w sytuacji zawieszenia Programu zgodnie z niniejszym § 11 ust. 4 Regulaminu
 5. Po zakończeniu obowiązywania Programu (w wyniku zakończenia Programu przez Castorama lub w wyniku upływu okresu obowiązywania Programu) Uczestnik nie będzie miał możliwości korzystania z Konta i związanych z nim Korzyści, z zastrzeżeniem możliwości wykorzystania przyznanych kuponów zniżkowych do dnia wskazanego w ich treści, jak również wykorzystania innych Korzyści, o których możliwości wykorzystania po upływie okresu obowiązywania Programu Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora. W przypadku zakończenia obowiązywania Programu Castorama utrzyma dla Uczestników możliwość zalogowania się do Konta w zakresie określonym w § 11 ust. 2 powyżej.

§ 12
Procedura reklamacyjna


 
 1. Uczestnik ma prawo do składania reklamacji związanych z działaniem Programu. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Castorama.
 2. Reklamacje powinny być przesyłane w szczególności na adres bok@castorama.pl w formie elektronicznej (wiadomość mailowa w polu temat wiadomości powinna zawierać słowo: „reklamacja”) i powinny zawierać: (1) przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie oraz (2) oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres, adres e-mail). Castorama przyjmuje również reklamacje składane z wykorzystaniem tradycyjnej przesyłki pocztowej, wysłanej na adres korespondencyjny: Castorama Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa, z zamieszczonym na kopercie dopiskiem „reklamacja”.
 3. Castorama zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Uczestnika celem uzupełnienia informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Uczestnika informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji przez Castorama będzie niemożliwe.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Castorama w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Decyzja Castorama dotycząca reklamacji będzie przekazywana Użytkownikowi na adres e-mail wskazany w reklamacji.

§ 13
Wejście w życie.
Postanowienia końcowe


 
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.09.2023 r.
 2. Regulamin jest dostępny w Sklepach Stacjonarnych oraz na Stronie Programu.
 3. Castorama jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2020.935 t.j. z dnia 26.05.2020 r.).
 4. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Castorama.
 5. Odpowiedzialność odszkodowawcza Castorama związana z Programem wobec jego Uczestników ograniczona jest do szkody rzeczywistej i nie obejmuje szkód pośrednich.
 6. Postanowienia punktów 4 i 5 nie dotyczą Konsumentów oraz osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 7. Zawiadomienia związane z Programem Castorama może przesyłać na aktualny adres e-mail lub numer telefonu podany przez Uczestnika w ramach Konta
 8. W różnych Sklepach Stacjonarnych mogą obowiązywać różne szczególne warunki Programu (określone w odpowiednich Załącznikach lub na Koncie Uczestnika). W celu uniknięcia wątpliwości, Korzyści uzyskane w Sklepach Stacjonarnych wskazanych w jednym Załączniku oraz wartości transakcji zgromadzonych na Kontach Uczestników przypisanych do danego Sklepu Stacjonarnego, nie łączą się z Korzyściami i wartościami uzyskanymi lub zgromadzonymi w innych Sklepach Stacjonarnych niż wskazane w Załączniku, w którym wymieniony jest wybrany Sklep Stacjonarny. Ponowna Rejestracja przy użyciu tych samych danych (numer telefonu, adres e-mail) nie będzie możliwa, jeżeli Uczestnik wykorzystał je już w Rejestracji, w której wskazał inny Sklep Stacjonarny.
 9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 10. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu dla klientów sklepów w Rzeszowie (Al. Powstańców Warszawy 13), Bielsku-Białej (ul. Warszawska 186), w Katowicach (przy Al. Roździeńskiego 198), w Sosnowcu
(ul. Długosza 82), w Warszawie (przy ul. Głębockiej 15a), Bydgoszczy (przy ul. Szubińskiej 5 oraz przy ul. Szajnochy 1), w Gorzowie Wielkopolskim (ul. Czartoryskiego 1), w Częstochowie (Al. Jana Pawła II 2), w Legnicy (ul. Roberta Schumana 9), w Łomiankach (ul. Brukowa 27, 05-092 Łomianki) oraz w Piasecznie (ul. Przedsiębiorców 5 05-500 Mysiadło).

Obowiązuje od dnia 07.09.2023 r.
 
Załącznik określa szczególne warunki Programu dla Uczestników, którzy podczas Rejestracji wybrali następujące sklepy Castorama:
-  w Rzeszowie przy Al. Powstańców Warszawy 13 (35-329 Rzeszów);
-  w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 186 (43-300 Bielsko-Biała);
- w Katowicach przy Al. Roździeńskiego 198, (40-315 Katowice);
- w Sosnowcu przy ul. Długosza 82, (41-219 Sosnowiec);
- w Warszawie przy ul. Głębockiej 15a (03-287 Warszawa);
- w Bydgoszczy przy ul. Szubińskiej 5 (85-312 Bydgoszcz);
-  w Bydgoszczy przy ul. Szajnochy 1 (85-738 Bydgoszcz);
-  w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Czartoryskiego 1 (66-400 Gorzów Wielkopolski),
-  w Częstochowie przy Al. Jana Pawła II 2 (42-200 Częstochowa);
-  w Legnicy przy ul. Roberta Schumana 9 (59-220 Legnica);
-  w Łomiankach przy ul. Brukowa 27 (05-092 Łomianki) lub
-  w Piasecznie przy ul. Przedsiębiorców 5 (05-500 Mysiadło).

Tabela Korzyści
Do Konta przypisywane jest każde wydane pełne 1 złoty brutto w ramach danej transakcji (wartość transakcji dla potrzeb przypisania wartości do Konta zaokrąglana jest w dół do pełnych złotych).

Naliczanie wartości transakcji dla celów uzyskania poniższych Korzyści oraz korzystanie z nich możliwe jest jedynie w przypadku dokonywania zakupów lub korzystania z usług w ramach Programu w jednym ze Sklepów Stacjonarnych wskazanych w niniejszym Załączniku. W szczególności naliczenie wartości zakupów nie będzie możliwe w przypadku zakupów w Sklepach Stacjonarnych objętych innymi Załącznikami do Regulaminu.

Okresowy kupon rabatowy może być wykorzystany w transakcji, której przedmiotem są produkty lub usługi. Okresowy kupon rabatowy nie może zostać wykorzystany w celu doładowania Karty Podarunkowej. Warunkiem skorzystania z kuponu rabatowego jest samodzielny odbiór produktów lub skorzystanie z usług przez klienta niezwłocznie po transakcji.

Okresowy kupon rabatowy nie może być wykorzystany przy zakupie produktów objętych aktualnymi gazetkami promocyjnymi (tj. produktów wskazanych w gazetkach promocyjnych obowiązujących w dacie dokonywania zakupu). Castorama zastrzega sobie prawo wyłączenia możliwości zakupu niektórych produktów lub usług przy wykorzystaniu Okresowych kuponów rabatowych. Takimi produktami wyłączonymi będą produkty z aktualnych gazetek Castorama zamieszczonych na stronie https://www.castorama.pl/gazetka-castorama .
 
Okresowe kupony rabatowe
Wysokość rabatu na zakupy przyznawanego po upływie każdego miesiąca kalendarzowego w okresie którego Uczestnik dokona zakupów, których łączna wartość wyniesienie co najmniej 1.000 złotych brutto.
 
5 % rabatu na zakupy do wykorzystania w okresie 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych po upływie tego miesiąca
Wysokość rabatu na zakupy przyznawanego po upływie każdego miesiąca kalendarzowego w okresie którego Uczestnik dokona zakupów, których łączna wartość wyniesienie co najmniej 5.000 złotych brutto.
 
10%* rabatu na zakupy do wykorzystania w okresie 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych po upływie tego miesiąca
 
*okresowy kupon rabatowy przewidujący wyższy rabat tj. rabat w wysokości 10% przyznawany jest Uczestnikowi zamiast rabatu w wysokości 5%.
Zniżki na usługi
Wysokość przyznanej zniżki na korzystanie z usługi cięcia w Sklepie Stacjonarnym wskazanym w niniejszym Załączniku.
 
50%
Wysokość przyznanej zniżki na korzystanie z usługi transportu zamawianego w Sklepie Stacjonarnym (zniżka nie obejmuje transportu samochodami z windą i HDS przeznaczonymi do przewozu i rozładunku ciężkich materiałów budowlanych oraz transportu produktów z magazynu centralnego, tj. kuchni i mebli modułowych Atomia). Szczegółowych informacji co do tego, czy dany transport jest transportem, przy którym zniżka może być zastosowana można uzyskać w Sklepie Stacjonarnym. 50%

Inne regulaminy