Regulamin Programu Lojalnościowego CastoPro
(program prowadzony w wybranych sklepach Castorama)

§ 1

Przedmiot Regulaminu

 
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym CastoPro skierowanym do przedsiębiorców, będących klientami wybranych sklepów Castorama, wskazanych w Załącznikach do Regulaminu. Program Lojalnościowy CastoPro jest organizowany przez CASTORAMA POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-255), przy ul. Krakowiaków 78, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024785, legitymującą się numerem NIP: 526-10-09-959 i numerem REGON: 010817199, numer BDO: 00009159, o kapitale zakładowym w wysokości 54.808.000,00 złotych.
 2. Program rozpoczyna się dla pierwszej grupy sklepów (zgodnie z ust. 5 poniżej) w dniu 10 sierpnia 2022 r. Program w okresie pilotażowym trwa do dnia przekazania przez Castorama informacji o zakończeniu okresu pilotażowego, w szczególności w związku z uruchomieniem docelowej formy Programu. Castorama z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni może powiadomić Uczestników o zakończeniu okresu pilotażowego i uruchomieniu docelowej formy Programu poprzez wysyłkę wiadomości e-mail do zarejestrowanych Uczestników oraz podanie informacji na Stronie Programu, przekazując Uczestnikom informację o zmienionym Regulaminie, w szczególności – Korzyściach dostępnych w Programie po dniu zakończenia okresu pilotażowego i warunkach ich uzyskania. Uczestnik będzie uprawniony do rezygnacji z udziału w Programie w każdym czasie poprzez dezaktywację Konta.
 3. Program lojalnościowy określony niniejszym Regulaminem jest prowadzony wyłącznie dla klientów sklepów Castorama wymienionych w Załącznikach do Regulaminu . Załączniki do Regulaminu określają szczególne warunki Programu skierowane do uczestników Programu, którzy w trakcie rejestracji w Programie dokonali wyboru danego sklepu Castorama, którego dotyczy określony Załącznik.
 4. Program prowadzony jest oddzielnie dla grup sklepów wskazanych w Załącznikach do Regulaminu. Oznacza to, że Uczestnik, który podczas procesu Rejestracji wskaże dany Sklep Stacjonarny będzie uprawniony do naliczenia wartości transakcji lub Punktów w Programie oraz realizacji Korzyści związanych z Programem tylko w sytuacji dokonywania zakupów w tym sklepie oraz w Sklepach Stacjonarnych wymienionych w tym samym Załączniku .
 5. Program lojalnościowy dla pierwszej grupy sklepów (wskazanej w Załączniku nr 1 do Regulaminu) zostanie uruchomiony w dniu 10 sierpnia 2022 r. Castorama może w przyszłości uruchomić Program w kolejnych grupach sklepów poprzez dodanie ich w kolejnych Załącznikach do Regulaminu. Uczestnik, który przy przystąpieniu do Programu lojalnościowego wskaże dany Sklep Stacjonarny nie będzie mógł następnie zmienić wybranego Sklepu Stacjonarnego ani zarejestrować się w Programie wybierając inny Sklep Stacjonarny.

§ 2

Definicje
 
Definicje zawarte w niniejszym Regulaminie, pisane dużą literą, mają następujące znaczenie:
Castorama  lub Organizator – spółka Castorama Polska Sp. z o.o.;
Sklep Internetowy  – prowadzony przez Castorama sklep internetowy, działający pod adresem internetowym:  www.castorama.pl ;
Sklep Stacjonarny – oznacza objęte Programem detaliczne punkty sprzedaży prowadzone przez Castorama, działające pod marką „Castorama”. Sklepy Stacjonarne objęte Programem wskazane są w Załącznikach do Regulaminu określających szczególne warunki Programu skierowanego dla określonych Sklepów Stacjonarnych.
Strona Programu  – oznacza stronę internetową dotyczącą Programu pod adresem  castopro.castorama.pl , za pośrednictwem której będzie możliwa Rejestracja i dalsze korzystanie z Programu oraz na której publikowane będą szczegółowe informacje dotyczące Programu;
Aplikacja Mobilna – oznacza oprogramowanie pod nazwą Castorama, udostępnione przez Organizatora, przeznaczone do instalacji w urządzeniach mobilnych i umożliwiające korzystanie z usług serwisu Castorama (dostępnych za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej);
Konsument  – osoba fizyczna, dokonująca z Castorama czynności prawnej (w szczególności dokonująca zakupu produktów) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Program  – program lojalnościowy CastoPro skierowany do przedsiębiorców, będących klientami wybranych sklepów Castorama wskazanych w Załącznikach do Regulaminu (klient w czasie rejestracji zobowiązany jest do wyboru jednego sklepu Castorama, do którego zostanie przypisany w ramach Programu);
Regulamin  – niniejszy Regulamin Programu;
Dzień Roboczy  – oznacza dzień kalendarzowy z wyłączeniem soboty, niedzieli oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy;
Uczestnik  – oznacza osobę fizyczną będącą przedsiębiorcą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą, która dokonała prawidłowej Rejestracji, w tym dokonała wyboru konkretnego Sklepu Stacjonarnego objętego Programem;
Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą;
Karta – oznacza kartę w formie wirtualnej, tj. unikatowy i umożliwiający identyfikację Uczestnika zespół informacji dostępnych za pośrednictwem Strony Programu. Istnieją dwa typy Kart – Karty Główne i Karty Dodatkowe;
Karta Główna – oznacza Kartę wydaną Uczestnikowi w momencie dokonania skutecznej Rejestracji Konta Uczestnika w Programie, za pomocą której możliwe jest w szczególności rejestrowanie transakcji zakupu towarów i usług w Sklepach, jak również odbiór Korzyści wynikających z Programu;
Karta Dodatkowa – oznacza dodatkową Kartę, która została wydana osobie upoważnionej przez Uczestnika i która została powiązana z danym Kontem i Kartą Główną. Karty Dodatkowe były wydawane do dnia 30 kwietnia 2023 r.;
Konto – oznacza konto danego Uczestnika w Programie, na którym gromadzone są informacje związane z udziałem Uczestnika w Programie oraz inne informacje wskazane w Regulaminie;
Administrator Konta – oznacza Uczestnika lub wyznaczoną przez Uczestnika osobę zarządzającą Kontem i Kartą Główną;
Rejestracja – oznacza proces mający na celu utworzenie Konta i uzyskanie statusu Uczestnika Programu, realizowany za pośrednictwem Strony Programu;
Korzyści – oznacza wszelkie korzyści (w tym ewentualne nagrody oraz możliwość uzyskania rabatów na towary i usługi w Sklepach, w szczególności kupony zniżkowe), jakie mogą być uzyskane przez Uczestników w związku z ich uczestnictwem w Programie, w wypadku spełnienia warunków dla ich uzyskania określonych w Regulaminie (w tym w Załącznikach do Regulaminu), na Koncie Uczestnika oraz na Stronie Programu.

§ 3

Program
 
 1. Program polega na umożliwieniu Uczestnikom uzyskania określonych Korzyści w wypadku spełnienia warunków przewidzianych w Regulaminie (w tym w Załącznikach do Regulaminu), na Koncie Uczestnika oraz na Stronie Programu. Celem Programu jest promocja działalności Castorama.
 2. Program kierowany jest do podmiotów będących Przedsiębiorcami i dokonujących wszelkich czynności powiązanych z Programem w celu związanym z ich działalnością gospodarczą. Program nie jest kierowany do Konsumentów .
 3. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. Wyrażenie zgód i podanie danych związanych z Programem jest dobrowolne, jednak stanowi ono warunek dla Rejestracji w Programie lub korzystania z określonych przewidzianych w nim funkcji i Korzyści. Korzystanie z Programu, jak również wydanych na jego podstawie Kart i Konta, możliwe jest wyłącznie na zasadach przewidzianych w Regulaminie.

§ 4

Uczestnicy
 
 1. Uczestnikiem Programu może być jedynie osoba fizyczna (pełnoletnia) będąca Przedsiębiorcą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą. Każdy Uczestnik przypisany jest w ramach Programu do konkretnego Sklepu Stacjonarnego (wybranego podczas Rejestracji) i poza warunkami ogólnymi obowiązującymi wszystkich Uczestników (w tym osoby ich reprezentujące), znajdują zastosowanie w stosunku do niego warunki szczególne określone w Załączniku właściwym dla wybranego Sklepu Stacjonarnego.
 2. Uczestnik oświadcza, że jest Przedsiębiorcą (lub rejestracja dokonywana jest w imieniu podmiotu posiadającego status Przedsiębiorcy), a udział w Programie związany jest z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Uczestnika. Castorama może wymagać złożenia w procedurze rejestracji odrębnego oświadczenia potwierdzającego powyższe. Uczestnik zobowiązany jest posiadać nadany numer NIP.
 3. Przedsiębiorcy pochodzący z państw członkowskich Unii Europejskiej innych niż Polska powinni posiadać numer VAT EU uwidoczniony w bazie VIES (bazie umożliwiającej potwierdzenie numeru VAT) prowadzonej przez Komisję Europejską.
 4. W Programie nie mogą uczestniczyć pracownicy CASTORAMA POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

§ 5

Rejestracja
 
 1. Rejestracji Uczestnika w Programie można dokonać za pośrednictwem formularza Rejestracji na Stronie Programu.
 2. W toku Rejestracji, Uczestnik zostanie poproszony o podanie następujących danych:
  1. imię i nazwisko zgłaszającego;
  2. numer NIP (z zastrzeżeniem § 5 ust. 7 poniżej);
  3. nazwa (firma) przedsiębiorcy;
  4. siedziba i adres rejestrowy;
  5. adres e-mail;
  6. numer telefonu (przy czym numer telefonu musi być numerem polskim);
  7. sklep Castorama (wybrany Sklep Stacjonarny spośród wskazanych w Załącznikach do Regulaminu Sklepów Stacjonarnych objętych Programem, w którym Uczestnik najczęściej dokonuje zakupów lub planuje dokonywanie zakupów w przyszłości);
  8. specjalizacja przedsiębiorcy lub cel zakupowy, wielkość przedsiębiorstwa i rok rozpoczęcia działalności gospodarczej;
  9. adres korespondencyjny (opcjonalnie, jeżeli jest inny niż adres rejestrowy przedsiębiorcy).
 3. Dany adres e-mail i/lub numer telefonu mogą być używane jednocześnie tylko przez jednego Uczestnika.
 4. Uczestnik w toku procesu rejestracji akceptuje Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest obligatoryjna. Dodatkowo Uczestnik może wyrazić dobrowolne zgody marketingowe.
 5. Wskazanie określonego sklepu Castorama (Sklepu Stacjonarnego) skutkuje przypisaniem Uczestnika do tego sklepu. Uczestnik od chwili Rejestracji objęty jest szczególnymi warunkami określonymi w Załączniku dotyczącym wybranego Sklepu Stacjonarnego. Każdy Uczestnik może zostać przypisany wyłącznie do jednego Sklepu Stacjonarnego.
 6. Po wypełnieniu formularza Rejestracji, akceptacji Regulaminu, ewentualnym wyrażeniu dodatkowych zgód i potwierdzeniu Rejestracji na numer telefonu Uczestnika wysyłany jest link aktywacyjny, za pomocą którego Uczestnik może potwierdzić numer telefonu, następnie na adres e-mail Uczestnika wysyłany jest link aktywacyjny, za pomocą którego możliwe jest potwierdzenie adresu e-mail oraz ustawienie hasła do Konta. Ustawienie hasła do Konta jest równoznaczne z zakończeniem Rejestracji i aktywacją Karty. Aktywacja powinna nastąpić w ciągu 48 godzin od wysłania przez Castorama wiadomości, w innym wypadku proces Rejestracji powinien zostać powtórzony. Po upływie 48 godziny dane Uczestnika (adres e-mail i numer telefonu) zostają usunięte z bazy danych Programu.
 7. Przedsiębiorca z innego niż Polska państwa członkowskiego UE w celu dokonania rejestracji powinien skontaktować się z Infolinią CastoPro (nr telefonu 690 680 380). Castorama w odniesieniu do podmiotów z innych niż Polska państw członkowskich UE może żądać przy rejestracji dostarczenia właściwych dokumentów urzędowych potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej (oraz brak jej zawieszenia) wraz z ich tłumaczeniami przysięgłymi na język polski.
 8. Wraz z Rejestracją zostaje utworzone Konto Uczestnika i Uczestnik otrzymuje dane (numer) przypisanej do niego Karty Głównej.
 9. Osoba dokonująca Rejestracji w imieniu Uczestnika potwierdza tym samym, że jest upoważniona do reprezentacji Uczestnika w związku z Rejestracją i udziałem w Programie, jak również uzyskała zgodę Uczestnika na dokonanie jego Rejestracji w Programie i odbieranie Korzyści w Programie. Castorama zastrzega sobie możliwość wprowadzenia w każdym czasie dodatkowych wymogów związanych z weryfikacją uprawnień osoby dokonującej Rejestracji do reprezentacji Uczestnika (podmiotu, którego dane wskazuje podczas Rejestracji).
 10. Uczestnik poprzez swoje Konto może sprawdzać:
  1. szczegóły transakcji dokonanych przy użyciu Konta;
  2. łączną wartość transakcji dokonanych przy użyciu Konta;
  3. informacje o przyznanych Korzyściach;
  4. historię transakcji dokonanych przy użyciu Konta;
  5. historię otrzymanych Korzyści (ewentualnych nagród i kuponów zniżkowych) wynikających z Programu uzyskanych przez Uczestnika przy użyciu Konta.
 11. Uczestnik zobowiązany jest do podawania w procesie Rejestracji jedynie prawdziwych danych dotyczących Uczestnika. W szczególności Uczestnik nie może w toku Rejestracji podawać numeru telefonu oraz adresu e-mail innych osób, jak również podawać numeru NIP podmiotu innego niż Uczestnik.
 12. Uczestnik zobowiązany jest do aktualizacji w ramach Konta swoich danych po każdej ich zmianie. Castorama nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku aktualizacji danych podanych podczas Rejestracji, w szczególności danych kontaktowych.
 13. Uczestnik zobowiązany jest do zapewnienia poufności danych pozwalających na logowanie się do Konta (w szczególności loginu i hasła). Castorama nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, którym Uczestnik przekazał dane dostępowe do Konta. W przypadku uzyskania informacji lub podejrzenia uzyskania przez osobę nieuprawnioną dostępu do danych logowania, Uczestnik może zablokować dostęp do Konta kontaktując się z Infolinią CastoPro (nr telefonu 690 680 380). 

§ 6

Karty Dodatkowe
 
 1. Do dnia 30 kwietnia 2023 r. Uczestnik mógł upoważnić inne osoby do przypisywania transakcji lub gromadzenia Punktów związanych z transakcjami dokonywanymi przez taką osobę w imieniu Uczestnika, poprzez nadanie im Karty Dodatkowej. Warunkiem nadania Karty Dodatkowej było w szczególności zaakceptowanie przez osobę upoważnioną Regulaminu. Posiadacz Karty Dodatkowej jest zobowiązany do stosowania się do postanowień Regulaminu, w szczególności w związku z przypisywaniem transakcji do Konta Uczestnika i korzystaniem z Karty Dodatkowej. Uczestnik pozostaje odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień Regulaminu w związku z korzystaniem z Karty Dodatkowej nadanej przez Uczestnika innej osobie. Od dnia 1 maja 2023 r. Karty Dodatkowe nie są już wydawane, ale z Kart Dodatkowych wydanych przed tym terminem można nadal korzystać na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Karta Dodatkowa umożliwia przypisywanie transakcji zakupu towarów lub usług do Konta danego Uczestnika. Karta Dodatkowa nie upoważnia do odbioru Korzyści wynikających z Programu. Do odbioru Korzyści wynikających z Programu dla danego Uczestnika uprawniony jest wyłącznie posiadacz Karty Głównej lub osoba odrębnie przez niego upoważniona. Upoważnienie do odbioru Korzyści może nastąpić poprzez przesłanie posiadaczowi Karty Dodatkowej lub innej osobie linku uprawniającego do odbioru Korzyści lub w inny sposób określony dla danej Korzyści w Regulaminie, na Stronie Programu lub w ramach jej opisu dostępnego po zalogowaniu się przez Uczestnika na Koncie. Castorama zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji uprawnień do odbioru Korzyści, także wobec osoby posiadającej kod przekazany przez posiadacza Karty Głównej.
 3. Administrator Konta i posiadacz Karty Dodatkowej ma możliwość dezaktywacji Karty Dodatkowej.

§ 7

Korzyści. Status CastoPro i CastoPro+
 
 1. Jeśli Załącznik dotyczący danego Sklepu Stacjonarnego, który Uczestnik wybrał przy rejestracji w Programie, przewiduje wydanie Korzyści w postaci Kuponów Powitalnych, Uczestnik, który po przystąpieniu do Programu dokonana jednorazowej transakcji o łącznej wartości min. 1000 zł brutto, która zostanie przypisana do Konta zgodnie z § 8, otrzyma Korzyść w postaci elektronicznego kuponu zniżkowego o wartości wskazanej w Załączniku właściwym dla Sklepu Stacjonarnego wybranego przez Uczestnika w czasie Rejestracji (dalej jako „ Kupon Powitalny ”). Kupon Powitalny uzyskany przez Uczestnika może być wykorzystany w Sklepie Stacjonarnym wybranym przez Uczestnika w procesie Rejestracji lub w innym Sklepie Stacjonarnym wskazanym w tym samym Załączniku. Warunki korzystania z kuponów zniżkowych, w tym z Kuponu Powitalnego, opisane są poniżej w Regulaminie. Ilość Kuponów Powitalnych jest ograniczona, Castorama poinformuje na Stronie Programu o ewentualnym wyczerpaniu puli Kuponów Powitalnych. Każdy Uczestnik może otrzymać Kupon Powitalny tylko jeden raz, a kolejny Kupon Powitalny nie będzie wydany w szczególności w sytuacji kolejnej rejestracji w Programie i realizacji warunku określonego powyżej. W szczególności, w sytuacji, gdy Uczestnik po dokonaniu Rejestracji i wydaniu mu Kuponu Powitalnego zrezygnuje z udziału w Programie (w tym poprzez dezaktywację Konta lub odstąpienie od umowy o udział w Programie), wówczas jego Kupon Powitalny zostanie zdezaktywowany i Uczestnik nie będzie uprawniony do otrzymania Kuponu Powitalnego przy ponownej Rejestracji.
 2. W ramach Programu przewidziane są dwa poziomy (statusy) Uczestników, uzależnione od aktywności w Programie: CastoPro oraz CastoPro+. Status CastoPro posiada każdy Uczestnik od chwili Rejestracji. Status CastoPro+ Uczestnik może uzyskać w okresie obowiązywania Programu dokonując przy użyciu Karty transakcji o łącznej wartości nie mniejszej niż kwota wskazana w Załączniku właściwym dla wybranego Sklepu Stacjonarnego, przy czym Załącznik dotyczący wybranego Sklepu Stacjonarnego może nie przewidywać możliwości uzyskania statusu CastoPro+, przewidując inne zasady przyznawania Korzyści Uczestnikom. Uczestnik posiadał będzie status CastoPro+ pod warunkiem, że łączna wartość transakcji przypisanych do jego Konta w okresie ostatnich 12 miesięcy nie będzie niższa niż kwota wskazana w Załączniku właściwym dla wybranego Sklepu Stacjonarnego (w sytuacji braku spełnienia tego warunku – Uczestnik utraci status CastoPro+ i powróci do statusu CastoPro). Status Uczestnika ustalany jest raz dziennie na podstawie wartości transakcji dokonanych przez Uczestnika i zarejestrowanych na Koncie w okresie obowiązywania Programu lub – w wypadku trwania Programu powyżej 12 miesięcy – w okresie poprzednich 12 miesięcy.
 3. W zależności od poziomu (statusu) i/lub w zależności od spełnienia określonych warunków, Uczestnikom przysługują Korzyści przewidziane w Tabeli Korzyści zawartej we właściwym dla wybranego Sklepu Stacjonarnego Załączniku do Regulaminu. W okresie pilotażowym Castorama ma prawo dokonania zmiany Tabeli Korzyści po uprzednim powiadomieniu Uczestników z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem (z zastrzeżeniem zapewnienia uprawnień do Korzyści, do których Uczestnicy nabyli uprawnienia przed upływem okresu obowiązywania dotychczasowej Tabeli Korzyści). 
 4. Korzyści w postaci kuponów zniżkowych lub uprawnień do uzyskania okresowych kuponów rabatowych (o których mowa w § 7 ust. 8) będą uwidaczniane na Koncie Uczestnika. Kupony zniżkowe oraz uprawnienia do rabatów mogą być wykorzystywane wyłącznie w Sklepach Stacjonarnych wskazanych w Załączniku do Regulaminu, w którym wskazany jest wybrany przez Uczestnika w czasie Rejestracji Sklep Stacjonarny, w okresie ważności kuponu, nie krótszym niż 90 dni od dnia ich przyznania. Wartość i data ważności kuponu zniżkowego będzie znajdować się w jego treści.
 5. Kupony zniżkowe oraz kupony rabatowe, których warunkiem przyznania jest dokonanie transakcji o łącznej wartości wskazanej w odpowiednim Załączniku są przyznawane w okresach wskazanych w odpowiednim Załączniku, przy spełnieniu warunków dla ich uzyskania w danym okresie (poszczególne Załączniki mogą przewidywać odmienne warunki przyznania kuponów zniżkowych). Oznacza to, że dla uzyskania kuponu konieczne jest przypisanie do Konta (zgodnie z § 8 Regulaminu) transakcji o wymaganej wartości w ciągu okresu wskazanego w Załączniku, a po upływie takiego okresu wartość transakcji wymaganych dla uzyskania kuponu obliczana jest od nowa . Jeżeli koniec jednego z okresów, o których mowa powyżej (sprecyzowanych w Załączniku), przypadałby na datę późniejszą niż ostatni dzień okresu pilotażowego. (lub data zakończenia Programu – w wypadku jego wcześniejszego zakończenia), taki okres ulegnie skróceniu do ostatniego dnia okresu pilotażowego lub daty zakończenia Programu. Wartość kuponu zniżkowego określana jest w zależności od statusu posiadanego przez Uczestnika w dniu przyznania kuponu zniżkowego, zgodnie z tabelą zawartą w Załącznikach do Regulaminu.
 6. Kupon może być wykorzystany przy dokonywaniu w Sklepie Stacjonarnym (właściwym dla Uczestnika) jednej transakcji obejmującej jeden lub większą ilość produktów. W ramach jednej transakcji może być wykorzystany jeden lub więcej kuponów zniżkowych przewidujących obniżenie należnej ceny za produkty o określoną wartość (wyłączone jest wykorzystanie w ramach jednej transakcji kilku kuponów zniżkowych przewidujących rabat procentowy lub łączne wykorzystanie kuponów obniżających cenę o określona wartość oraz kuponów zniżkowych przewidujących rabat procentowy). Jeden kupon przewidujący obniżenie należnej ceny za produkty o określoną wartość nie może być wykorzystany w ramach więcej niż jednej transakcji kasowej, co oznacza, że część zniżki niewykorzystana w ramach transakcji z użyciem kuponu nie będzie mogła być wykorzystana w kolejnej transakcji. Minimalna wartość transakcji w ramach której może być wykorzystany kupon zniżkowy przewidujący obniżenie należnej ceny za produkty o określoną wartość jest równa sumie wartości kuponu zniżkowego i kwoty 1 złoty brutto. Ceny produktów objętych transakcją zostaną obniżone proporcjonalnie. Cena żadnego produktu objętego transakcją nie może zostać zmniejszona w taki sposób, aby cena produktu była niższa niż 1 grosz.
 7. Uczestnik Programu otrzyma również Korzyści w postaci:
  1. możliwość korzystania z obsługi przez dedykowaną infolinię dla Uczestników Programu - Infolinią CastoPro (nr telefonu 690680 380, informacja o dniach i godzinach pracy infolinii – na Stronie Programu);
  2. ułatwienia w procesie zwrotu towaru (możliwość dokonania zwrotu na podstawie danych dotyczących transakcji na Kartach dostępnych z poziomu Strony Programu po zalogowaniu się na Koncie).
 8. Załączniki do Regulaminu mogą przewidywać również możliwość uzyskania okresowych kuponów rabatowych, tj. kuponów uprawniających Uczestników do korzystania z określonych procentowo zniżek przez określony czas. Okresowy kupon rabatowy uzyskany przez Uczestnika może być wykorzystany w Sklepie Stacjonarnym wybranym przez Uczestnika w procesie Rejestracji lub w innym Sklepie Stacjonarnym wskazanym w tym samym Załączniku.
 9. Castorama może oferować Uczestnikom również inne Korzyści, w tym, w szczególności kupony zniżkowe, innego rodzaju zniżki lub nagrody rzeczowe. Informacje o takich dodatkowych Korzyściach i warunkach ich uzyskania, znajdowały się będą na Stronie Programu, w Sklepach Stacjonarnych oraz będzie można je uzyskać na dedykowanej infolinii Programu - Infolinii CastoPro (nr telefonu 690 680 380). Rodzaj takich Korzyści oferowanych Uczestnikom może się zmieniać w czasie.
 10. Dla odbioru Korzyści wynikających z Programu w postaci ewentualnych nagród rzeczowych, Uczestnik zobowiązany będzie do okazania (w formie elektronicznej) swojej Karty pracownikowi sklepu, przy czym Castorama dla odbioru ewentualnych wprowadzonych w przyszłości nagród rzeczowych może wymagać podania również innych danych autoryzujących danego Uczestnika do odbioru nagrody (np. podanie kodu otrzymanego w wiadomości SMS). Takie wymogi będą komunikowane na Stronie Programu oraz za pośrednictwem Konta Uczestnika. Odbiór niektórych Korzyści może wymagać ich wcześniejszej rezerwacji do odbioru – w takim wypadku Uczestnik powinien dokonać rezerwacji zgodnie z informacją na Stronie Programu.
 11. Skorzystanie z przyznanej zniżki (w szczególności zniżki na usługi określone w Załączniku właściwym dla wybranego Sklepu Stacjonarnego) wymaga okazania pracownikowi w Sklepie Stacjonarnym odpowiedniego widoku ze Strony Programu na ekranie urządzenia mobilnego.
 12. Ilość niektórych Korzyści (w szczególności kuponów zniżkowych i nagród rzeczowych) oferowanych Uczestnikom może być ograniczona. Odbiór niektórych Korzyści może wymagać również spełnienia dodatkowych wymogów wynikających np. z konieczności realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub obowiązków podatkowych, a możliwość uzyskania takich Korzyści przez niektórych Uczestników może być z tych przyczyn ograniczona.
 13. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Uczestnika (w wykonaniu jego prawa do odstąpienia wynikającego z ustawy) od umowy sprzedaży produktu, w ramach której Uczestnik wykorzystał kupon zniżkowy przewidujący obniżenie należnej ceny za produkty o określoną wartość i dokonaniu zwrotu produktu zakupionego na podstawie takiej umowy, Uczestnikowi (poza zwrotem uiszczonej ceny) zostanie ponownie przypisana na Konto wartość transakcji (lub Punkty), w wysokości odpowiadającej wartości transakcji/Punktom, w związku z którymi uzyskany został przez Uczestnika kupon zniżkowy wykorzystany przy transakcji, od której Uczestnik odstąpił bądź – w wypadku zgłoszenia przez Uczestnika woli skorzystania z takiej opcji – Uczestnikowi wydana zostanie karta podarunkowa o wartości kuponu lub kuponów zniżkowych wykorzystanych w celu zakupu zwracanego produktu. Szczegółowy regulamin i zasady korzystania z kart podarunkowych Castorama znajdują się pod adresem: https://www.castorama.pl/uslugi/karty-podarunkowe . Jeżeli jednak Uczestnik wykorzystał kupon zniżkowy w transakcji obejmującej wiele produktów/usług karta podarunkowa o wartości tego kuponu zniżkowego zostanie wydana Uczestnikowi jedynie w sytuacji dokonania zwrotu wszystkich produktów, w związku z zakupem których wykorzystał kupon zniżkowy. W sytuacji wykonania zwrotu na podstawie uprawnień przyznanych przez Castorama, Uczestnikowi zostanie (poza zwrotem uiszczonej ceny) ponownie przypisana na Konto wartości transakcji (lub Punkty), w wysokości odpowiadającej wartości transakcji/Punktom, w związku z którymi uzyskany został przez Uczestnika kupon zniżkowy wykorzystany przy transakcji, od której Uczestnik odstąpił (lub proporcjonalna część takiej wartości – w wypadku, gdy Uczestnik wykorzystał kupon przy zakupie kilku produktów, a odstąpił od sprzedaży jedynie części z nich). W celu uniknięcia wątpliwości – niniejsze postanowienie nie pozbawia Uczestnika jakichkolwiek uprawnień, jakie na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz umowy sprzedaży przysługują Uczestnikowi w sytuacji wadliwości produktów lub usług.
 14. Korzyści w postaci ewentualnych wynikających z Programu rabatów lub zniżek, które mogą być uzyskane w Programie, nie łączą się z innymi promocjami dostępnymi w Castorama (np. akcjami w ramach których komunikowane są ceny obniżone (przez ich porównanie z cenami przekreślonymi) przekreślone lub produkty sprzedawane są w zestawie, w ramach którego kolejny produkt jest tańszy lub udzielony jest na niego rabat procentowy), o  ile Castorama nie postanowi inaczej w ramach warunków takich innych promocji lub chyba że Castorama w innej formie dopuści możliwość takiego łączenia z innymi promocjami. W przypadku braku możliwości łączenia promocji, Uczestnik przed dokonaniem transakcji, w ramach której może skorzystać z Korzyści przewidzianej w Programie, decyduje, czy realizuje w ramach transakcji Korzyść z Programu, czy też korzyść wynikającą z innej promocji realizowanej przez Castorama.

§ 8

Przypisanie transakcji do Konta.
 
 1. Castorama będzie zapisywała transakcje dokonane przez Uczestnika w przypadku transakcji nabycia towarów lub usług wyłącznie w Sklepie Stacjonarnym wybranym przez Uczestnika w procesie Rejestracji oraz Sklepie Stacjonarnym wskazanym w tym samym Załączniku, co Sklep Stacjonarny wybrany przez Uczestnika w procesie Rejestracji. Warunkiem jest okazanie Karty Głównej lub Karty Dodatkowej podczas realizacji transakcji kasowej lub podanie numeru telefonu skojarzonego z tą Kartą Główną.
 2. Nie istnieje możliwość przypisywania do Konta transakcji dokonywanych w Sklepie Internetowym (w tym za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej). Organizator poinformuje Uczestników i zamieści na Stronie Programu informację, jeżeli powstanie możliwość przypisywania do Konta transakcji dokonanych w Sklepie Internetowym.
 3. W związku z tym, że w Sklepach Stacjonarnych nie jest prowadzona sprzedaż hurtowa, Castorama zastrzega sobie prawo do wyłączenia transakcji obejmującej hurtową ilość produktów z Konta i nieprzyznania lub cofnięcia przyznanych w związku z taką transakcją Korzyści. W razie wątpliwości, za zamówienie hurtowe (zakup hurtowy) uznaje się zamówienie obejmujące (w ramach jednego zamówienia lub kilku zamówień Uczestnika złożonych w ciągu trzech dni złożonych w tym samym lub różnych sklepach Castorama) powyżej 20 sztuk tego samego produktu. Castorama zastrzega sobie także prawo do wyłączenia transakcji z Konta i nieprzyznania lub cofnięcia przyznanych w związku z taką transakcją Korzyści w przypadku, gdy okoliczności związane z transakcją wskazują na możliwość oszustwa.
 4. Z zastrzeżeniem możliwości wydania Kart Dodatkowych zgodnie z § 6 Regulaminu, Uczestnik nie może przekazywać danych Karty i Konta na rzecz osób trzecich, ani osoba trzecia nie może posługiwać się danymi Karty i Konta Uczestnika, w celu zaliczenia na Konto danego Uczestnika transakcji dokonywanych przez osoby trzecie. Nie jest dopuszczalne przekazywanie Karty ani danych Karty osobom trzecim w celu zaliczenia na Konto Uczestnika transakcji dokonywanych przez osoby trzecie. Castorama może zweryfikować tożsamość osoby dokonującej transakcji, w celu sprawdzenia, czy transakcji dokonuje Uczestnik uprawniony do Karty lub Konta, na które powołuje się Uczestnik przy transakcji. W przypadku stwierdzenia przypisania wartości danej transakcji do Konta z naruszeniem niniejszego postanowienia, Castorama będzie uprawniona do usunięcia z Konta wartości transakcji przypisanych Uczestnikowi w związku z takim naruszeniem, a takie działania Uczestnika traktowane będzie jako istotne naruszenie Regulaminu.  
 5. Przypisanie transakcji i jej wartości do danego Uczestnika warunkowane jest poinformowaniem kasjera przy rozpoczęciu transakcji kasowej o posiadaniu statusu Uczestnika Programu oraz okazaniem Karty (wyświetlenie jej w formie elektronicznej na urządzeniu mobilnym) lub podanie numeru telefonu Uczestnika skojarzonego z tą Kartą.
 6. W wypadku braku podjęcia wskazanych powyżej działań podczas dokonywania transakcji, późniejsze (tj. po zakończeniu transakcji) przypisanie transakcji do Konta Uczestnika nie będzie możliwe.
 7. W przypadku zamówień produktów transakcja zostanie przypisana do konta w programie lojalnościowym w chwili odebrania towaru i wydrukowania paragonu fiskalnego. Zaliczki o charakterze nie fiskalnym nie są zaliczane do wydatków w programie lojalnościowym.
 8. Transakcja zostanie zapisana na Koncie nie później niż w terminie 48 godzin od transakcji i wpływu do Castorama pełnej płatności z tytułu danej transakcji.
 9. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od transakcji (umowy sprzedaży towarów lub usług), w szczególności poprzez zwrot towaru na podstawie uprawnień wynikających z przepisów prawa lub ewentualnych zobowiązań przyjętych przez Castorama, transakcja taka nie będzie po odstąpieniu uwzględniana w ramach salda Konta Uczestnika, a jej wartość zostanie odjęta z salda Konta.
 10. W przypadku uzyskania lub skorzystania z Korzyści w ramach Programu, wynikających z uprzednio dokonanej transakcji, od której Uczestnik odstąpił (w tym poprzez zwrot towaru), Castorama jest uprawniona do żądania zwrotu przez Uczestnika Korzyści uzyskanych w związku z transakcją, od której Uczestnik odstąpił lub jej równowartości. W szczególności, w przypadku:
  1. odstąpienia od umowy dotyczącej udziału w Programie - Uczestnik nie będzie miał możliwości wykorzystania Kuponu Powitalnego (tj. Castorama będzie uprawniona do jego natychmiastowej dezaktywacji) – a w przypadku jego wykorzystania – zobowiązany będzie do zwrotu na rzecz Castorama równowartości uzyskanej korzyści,
  2. odstąpienia od umowy sprzedaży towarów lub usług, w związku z zaliczeniem których na Konto Uczestnika uzyskał on jakiekolwiek Korzyści (w tym m.in. Kupon Powitalny) – Uczestnik będzie zobowiązany do ich zwrotu (w szczególności Castorama będzie uprawniona do dezaktywacji kuponów zniżkowych, w tym m.in. Kuponu Powitalnego lub rabatów procentowych uzyskanych w związku z umową, od której Uczestnik odstąpił) lub – w wypadku gdy Uczestnik udzieloną Korzyść już wykorzystał – zwrotu równowartości wykorzystanej Korzyści (Castorama będzie uprawniona do potrącenia wartości Korzyści podlegającej zwrotowi na rzecz Castorama z kwotami należnymi Uczestnikowi w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży). Równowartością uzyskanej Korzyści jest w szczególności kwota odpowiadająca wartości zniżek uzyskanych przez Uczestnika na podstawie kuponu zniżkowego, a także kwota uzyskana w ramach Kuponu Powitalnego lub kwota odpowiadająca wartości uzyskanych rabatów procentowych.
 11. Kupony zniżkowe nie stanowią środków pieniężnych. Karta ani kupony zniżkowe nie podlegają wymianie na środki pieniężne, jak również Karta oraz kupony zniżkowe i związane z nimi uprawnienia nie mogą być przedmiotem sprzedaży ani przeniesienia pod innym tytułem na rzecz osób trzecich, w tym innych Uczestników.
 12. Uczestnik (będący osobą fizyczną) ani żadna inna osoba nie może podejmować czynności zmierzających do przypisania transakcji do Konta w wypadku dokonywania zakupu towarów i usług w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. w wypadku dokonywania transakcji jako Konsument).
 13. Castorama może w każdym czasie i ze skutkiem natychmiastowym wyłączyć w Regulaminie możliwość zaliczania na Konto wartości transakcji, których przedmiotem są produkty lub usługi o takim charakterze, dla których przypisanie ich wartości do Konta za ich zakup mogłoby być uznane za niedozwoloną promocję takich produktów lub usług lub z innego powodu uznane za działanie niezgodne z prawem. 

§ 9

Dane osobowe
 
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu, osób upoważnionych przez Uczestników, będących posiadaczami Karty Dodatkowej oraz osób wyznaczonych przez Uczestników do zarządzania kontem i Kartą Główną jest Castorama Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-255), przy ul. Krakowiaków 78, KRS 0000024785 (dalej jako „Castorama” lub „Administrator”). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: IOD@castorama.pl lub pod ww. adresem siedziby, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług określonych w Programie na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”), w związku z akceptacją Regulaminu. Ponadto dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest realizacja zasad Programu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w zakresie rozpatrzenia reklamacji dotyczących Programu oraz ewentualnego dochodzenia i obrony przed roszczeniami z nim związanymi. Dane osobowe podane w związku z udzieloną dobrowolną zgodą na przetwarzanie ich w celu marketingowym przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dane osobowe przetwarzane będą do czasu wycofania zgody). Dane osobowe mogą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu którego celem jest jak najlepsze dopasowanie przesyłanych informacji do potrzeb i zainteresowań osoby, która przystąpiła do Programu lub wyraziła dodatkowe zgody marketingowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Podanie przez Uczestników Programu danych osobowych, jak również danych osób upoważnionych przez Uczestników, będących posiadaczami Karty Dodatkowej oraz osób wyznaczonych przez Uczestników do zarządzania Kontem i Kartą Główną jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przystąpienia i realizacji Programu.
 4. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, w szczególności agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi IT również spoza UE, tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Zgodnie z przepisami ochrony danych, bezpieczeństwo przy przetwarzaniu danych poza EOG gwarantuje stosowanie zewnętrznych umów dotyczących przetwarzania danych w oparciu o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez UE lub decyzje Komisji Europejskiej stwierdzające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Programu oraz przez okres 5 lat od zakończenia udziału Uczestnika w Programie. W przypadku wyrażenia dobrowolnych zgód marketingowych dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgód. 
 6. Wyrażona dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może zostać wycofana w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody, przed jej wycofaniem.
 7. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Uczestnik Programu może w każdym czasie zrezygnować z członkostwa w Programie, zgodnie z treścią § 11 Regulaminu.

§ 10

Zmiany Regulaminu
 
 1. Castorama przysługuje prawo do zmiany postanowień Regulaminu w wypadku zaistnienia ważnych powodów, w szczególności w związku z planowanymi przez Castorama zmianami w mechanice Programu, zmianami prawnymi (w tym orzeczeniami, decyzjami lub zaleceniami wydanymi przez właściwe organy lub Sądy), zmianą danych stron internetowych lub danych kontaktowych, stwierdzenia niespójności w postanowieniach Regulaminu, przeciwdziałaniu nadużyciom.
 2. Castorama przysługuje również prawo do zmiany Regulaminu w sytuacji decyzji o kontynuacji Programu po zakończeniu okresu pilotażowego przekazanej Uczestnikom zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. W takiej sytuacji Castorama przewiduje w szczególności możliwość dokonania zmian w Regulaminie w celu objęcia nim wszystkich lub większości sklepów Castorama oraz ujednolicenia warunków programu dla wszystkich lub większości sklepów. W wypadku przedłużenia Programu na okres po zakończeniu okresu pilotażowego Castorama wprowadzi również nowe załączniki opisujące Korzyści możliwe do uzyskania w Programie w jego docelowej formie oraz opisujące warunki ich uzyskania (w szczególności poprzez zmianę załączników do Regulaminu). Zmiana Korzyści i warunków uzyskania Korzyści nie wpływa na prawa nabyte Uczestników, tj. na Korzyści uzyskane przez Uczestników zgodnie z warunkami obowiązującymi przed zmianą. Uczestnik w każdym czasie będzie mógł zakończyć swój udział w Programie poprzez dezaktywację Konta.   
 3. Informacje dotyczące zmian Regulaminu będą komunikowane Uczestnikom w terminie 7 dni przed ich wejściem w życie poprzez umieszczenie informacji o zmienionym Regulaminie na Stronie Programu oraz poprzez wysyłkę Uczestnikom zarejestrowanym w Programie informacji na wskazany podczas Rejestracji adres e-mail.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu zarejestrowanemu w Programie Uczestnikowi przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy dotyczącej jego udziału w Programie (tj. zamknięcia Konta w Programie). W takim przypadku odpowiednie zastosowanie znajdował będzie § 11 ust. 2 poniżej.
 5. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest z jakichkolwiek powodów, w części lub w całości, dotknięte sankcją nieważności, Castorama zobowiązuje się do dokonania takich zmian jego treści, by nieważność ową usunąć. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postanowień.

§ 11

Rezygnacja lub wykluczenie z udziału w Programie. Zakończenie Programu.
 
 1. Castorama może zawiesić udział Uczestnika w Programie w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu. W przypadku zawieszenia udziału w Programie Konto Uczestnika może zostać zablokowane (tj. nie będzie istniała możliwość realizacji Korzyści i przypisywana transakcji do Konta). Castorama może także nie dopuścić do Rejestracji Uczestnika lub wykluczyć Uczestnika z udziału w Programie (w tym zablokować lub bezpowrotnie usunąć Konto Uczestnika) , jeżeli:
  1. Uczestnik nie spełnia wymogów określonych w Regulaminie;
  2. Uczestnik zaprzestanie lub zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej;
  3. Uczestnik w toku Rejestracji podał nieprawdziwe dane;
  4. Uczestnik naruszył istotne postanowienie Regulaminu;
  5. Uczestnik w związku z udziałem w Programie naruszył przepisy obowiązującego prawa.
 2. Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Programie. Rezygnacji można dokonać poprzez pisemne wypowiedzenie umowy o udział w Programie lub poprzez dokonanie dezaktywacji Konta Uczestnika (przy wykorzystaniu odpowiednich opcji Konta). W wypadku rezygnacji przez Uczestnika jego udziału w Programie przypisana do Konta wartość transakcji zostanie automatycznie unieważniona, przy czym pomimo dezaktywacji/zamknięcia Konta Castorama utrzyma dla Uczestników możliwość zalogowania się do Konta w zakresie i przez czas niezbędny dla umożliwienia im wykorzystania Korzyści przyznanych przed dezaktywacją Konta. Rezygnacja z udziału w Programie jest równoznaczna z dezaktywacją Karty Głównej oraz wszystkich nadanych przez Uczestnika Kart Dodatkowych.
 3. Castorama zastrzega sobie prawo zakończenia obowiązywania Programu za uprzednim zawiadomieniem przekazanym z wyprzedzeniem nie krótszym niż 60 dni, z zastrzeżeniem, że w okresie pilotażu (wskazanym w § 1 ust. 2 Regulaminu) Program może zostać zakończony za zawiadomieniem przekazanym z wyprzedzeniem nie krótszym niż 7 dni. Informacje o zakończeniu Programu Castorama przekaże do Uczestników za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres podany na Koncie Uczestnika. W celu uniknięcia wątpliwości – Uczestnikowi nie będą przysługiwały roszczenia wobec Castorama w sytuacji wcześniejszego zakończenia Programu zgodnie z niniejszym § 11 ust. 3 Regulaminu.
 4. Castorama ma prawo do czasowego zawieszenia Programu w całości lub w części w wyjątkowych sytuacjach takich jak np. naruszenie bezpieczeństwa danych, cyberatak, zidentyfikowana duża skala nadużyć. W takiej sytuacji Castorama niezwłocznie powiadomi Uczestników i dążyć będzie do niezwłocznego przywrócenie pełnej funkcjonalność Programu. W celu uniknięcia wątpliwości – Uczestnikowi nie będą przysługiwały roszczenia wobec Castorama w sytuacji zawieszenia Programu zgodnie z niniejszym § 11 ust. 4 Regulaminu.
 5. Po zakończeniu obowiązywania Programu (w wyniku zakończenia Programu przez Castorama lub w wyniku upływu okresu obowiązywania Programu) Uczestnik nie będzie miał możliwości korzystania z Konta i związanych z nim Korzyści, z zastrzeżeniem możliwości wykorzystania przyznanych kuponów zniżkowych do dnia wskazanego w ich treści, jak również wykorzystania innych Korzyści, o których możliwości wykorzystania po upływie okresu obowiązywania Programu Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora. W przypadku zakończenia obowiązywania Programu Castorama utrzyma dla Uczestników możliwość zalogowania się do Konta w zakresie określonym w § 11 ust. 2 powyżej.

§ 12

Procedura reklamacyjna
 
 1. Uczestnik ma prawo do składania reklamacji związanych z działaniem Programu. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Castorama.
 2. Reklamacje powinny być przesyłane w szczególności na adres  bok@castorama.pl  w formie elektronicznej (wiadomość mailowa w polu temat wiadomości powinna zawierać słowo: „reklamacja”) i powinny zawierać: (1) przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie oraz (2) oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres, adres e-mail). Castorama przyjmuje również reklamacje składane z wykorzystaniem tradycyjnej przesyłki pocztowej, wysłanej na adres korespondencyjny: Castorama Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa, z zamieszczonym na kopercie dopiskiem „reklamacja”.
 3. Castorama zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Uczestnika celem uzupełnienia informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Uczestnika informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji przez Castorama będzie niemożliwe.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Castorama w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Decyzja Castorama dotycząca reklamacji będzie przekazywana Użytkownikowi na adres e-mail wskazany w reklamacji.

§ 13

Wejście w życie. Postanowienia końcowe
 
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2023 r.
 2. Regulamin jest dostępny w Sklepach Stacjonarnych oraz na Stronie Programu.
 3. Castorama jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2020.935 t.j. z dnia 26.05.2020 r.).
 4. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Castorama.
 5. Odpowiedzialność odszkodowawcza Castorama związana z Programem wobec jego Uczestników ograniczona jest do szkody rzeczywistej i nie obejmuje szkód pośrednich.
 6. Postanowienia punktów 4 i 5 nie dotyczą Konsumentów oraz osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Zawiadomienia związane z Programem Castorama może przesyłać na aktualny adres e-mail lub numer telefonu podany przez Uczestnika w ramach Konta.
 8. W różnych Sklepach Stacjonarnych obowiązują różne szczególne warunki Programu (określone w odpowiednich Załącznikach lub na Koncie Uczestnika). W celu uniknięcia wątpliwości, Korzyści uzyskane w Sklepach Stacjonarnych wskazanych w jednym Załączniku oraz wartości transakcji zgromadzonych na Kontach Uczestników przypisanych do danego Sklepu Stacjonarnego, nie łączą się z Korzyściami i wartościami uzyskanymi lub zgromadzonymi w innych Sklepach Stacjonarnych niż wskazane w Załączniku, w którym wymieniony jest wybrany Sklep Stacjonarny. Castorama zastrzega sobie prawo odmowy wydania Kuponu Powitalnego podmiotom, które uzyskały Kupon Powitalny lub inną Korzyść z tytułu przystąpienia do Programu w związku z wcześniejszym wyborem innego Sklepu Stacjonarnego podczas Rejestracji. Ponowna Rejestracja przy użyciu tych samych danych (numer telefonu, adres e-mail) nie będzie możliwa, jeżeli Uczestnik wykorzystał je już w Rejestracji, w której wskazał inny Sklep Stacjonarny.
 9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 10. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu dla klientów sklepów w Bydgoszczy (przy ul. Szubińskiej 5 oraz przy ul. Szajnochy 1)

Obowiązuje od 10 sierpnia 2022 r. (wersja obowiązująca od dnia 1 czerwca 2023 r.)
 
Załącznik określa szczególne warunki Programu dla Uczestników, którzy podczas Rejestracji wybrali następujące sklepy Castorama w Bydgoszczy:
-  przy ul. Szubińskiej 5 (85-312 Bydgoszcz) lub
-  ul. Szajnochy 1 (85-738 Bydgoszcz).
 
Kupon Powitalny
Uczestnik, który po przystąpieniu do Programu dokonana jednorazowej transakcji o łącznej wartości min. 1000 zł brutto, która zostanie przypisana do Konta, otrzyma Korzyść w postaci Kuponu Powitalnego o wartości 100 złotych brutto .
 
Status CastoPro+

Status CastoPro+ Uczestnik może uzyskać dokonując przy użyciu Karty transakcji w ramach Programu, w związku z którymi Uczestnikowi zostanie naliczone minimum 5.000 Punktów w okresie 12 miesięcy, przy czym jednocześnie nie dłuższym niż do ostatniego dnia okresu pilotażowego.
 
Przyznawanie Punktów w Programie
 
Punkty ” stanowią (jednostki) naliczone na Konto danego Uczestnika w związku z wykonywaniem przez Uczestnika określonych czynności, w szczególności dokonywania transakcji w Sklepach Stacjonarnych wskazanych w niniejszym Załączniku. Naliczenie Punktów nie będzie możliwe w przypadku zakupów w Sklepach Stacjonarnych objętych innymi Załącznikami do Regulaminu.

Wartość każdej dokonanej w ramach Programu transakcji po jej przypisaniu do Konta przeliczana jest na punkty zgodnie z następującą zasadą: wydana w ramach danej transakcji kwota 10 złotych brutto = 1 Punkt .

Punkty zgromadzone przez Uczestnika w Programie uwidaczniane są na Koncie. Punkty ściśle powiązane są z wartością transakcji, w związku z którą zostały przypisane do Konta. Wszelkie zmiany w zakresie wartości poszczególnych transakcji przypisanych do Konta (zmniejszenie wartości, zwiększenie wartości, odjęcie z salda lub usunięcie z Konta) automatycznie znajdują odzwierciedlenie w ilości Punktów. Punkty ulegają unieważnieniu w chwili zakończenia udziału w Programie z jakichkolwiek przyczyn wskazanych w Regulaminie.
 
Punkty naliczane są z tytułu transakcji dokonanych w okresie 90 dni od dnia Rejestracji lub każdym kolejnym okresie 90 dni obowiązywania Programu (z zastrzeżeniem § 7 ust. 5 Regulaminu). Po upływie każdego z okresów 90 dni Punkty są unieważniane i zbierane od nowa .
Punkty nie stanowią środków pieniężnych, nie podlegają wymianie na środki pieniężne oraz nie mogą być przedmiotem sprzedaży ani przeniesienia pod innym tytułem na rzecz osób trzecich, w tym innych Uczestników.
 
Tabela Korzyści

Korzystanie z Korzyści wymienionych poniżej możliwe jest jedynie w przypadku dokonywania zakupów lub korzystania z usług w ramach Programu w jednym ze Sklepów Stacjonarnych wskazanych w niniejszym Załączniku.

Kupony zniżkowe, o których mowa w pkt 1 i 2 poniższej Tabeli zostaną wydane w następujący sposób:
 1. w pierwszej kolejności zostaną zweryfikowane uprawnienia Uczestnika do uzyskania kuponów wskazanych w pkt. 1 Tabeli poniżej (kupony o wartości 5.000 złotych). Jeśli Uczestnik posiada status CastoPro+ i w okresie 90 dni od dnia Rejestracji lub każdym kolejnych okresie 90 dni przed końcem okresu pilotażowego przypisał do swojego Konta (zgodnie z § 8 Regulaminu) transakcje w związku z którymi naliczone zostało Uczestnikowi 5.000 Punktów wówczas Uczestnikowi zostanie  wydany kupon lub – jeżeli Uczestnik zgromadzi wielokrotność 5.000 Punktów - kupony w ilości odpowiadającej wielokrotności 5.000 Punktów zgromadzonych na Koncie mieszczącej się w ilości Punktów przypisanych do Konta Uczestnika we wskazanym okresie;
 2. jeśli po przeprowadzonej zgodnie z lit. a weryfikacji okaże się, że Uczestnikowi nie przysługuje uprawnienie do uzyskania kuponów wskazanych w pkt. 1 Tabeli poniżej lub po przyznaniu kuponów wskazanych w pkt. 1 Tabeli na Koncie Uczestnika pozostanie nadwyżka Punktów nie zamienionych na kupony zgodnie z lit. a. (tj. nadwyżka ilości Punktów zapisanych na Koncie transakcji wobec iloczynu kuponów wydanych zgodnie z lit. a oraz 5.000 Punktów) wynosząca minimum 500 Punktów, wówczas wydany zostanie Uczestnikowi Kupon (lub w przypadku gdy na Koncie pozostanie ilość Punktów stanowiąca wielokrotność 500 Punktów - Kupony) wskazane w pkt. 2 Tabeli poniżej. Kupony wskazane w pkt. 2 Tabeli zostaną wydane w ten sposób, że wydawana jest wielokrotność kuponu wskazanego w pkt. 2 Tabeli poniżej (o wartości zależnej od statusu Uczestnika – CastoPro albo CastoPro+) odpowiadająca wielokrotności pełnej ilości 500 Punktów mieszczącej się w wysokości nadwyżki ilości Punktów przypisanych do Konta (w okresie 90 dni od dnia Rejestracji lub każdym kolejnych okresie 90 dni przed końcem okresu pilotażowego) pozostałej po wydaniu Kuponów wskazanych w lit. a. (obliczonej zgodnie ze zdaniem poprzedzającym).
Skorzystanie z kuponów zniżkowych (w tym Kuponu Powitalnego) nie jest możliwe w przypadku transakcji, w której Klient zamierza skorzystać ze zniżki na usługę cięcia lub usługę transportu. Kupon zniżkowy może być wykorzystany w transakcji, której przedmiotem są jedynie produkty (nie usługi). Warunkiem skorzystania z kuponu zniżkowego jest samodzielny odbiór produktów przez Klienta niezwłocznie po transakcji. 
 
Status Uczestnika CastoPro CastoPro+
L.P. Kupony zniżkowe
1 Wartość kuponu zniżkowego za każde zgromadzone 5.000 Punktów (przypisane w związku z transakcjami dokonanymi w okresie 90 dni od dnia Rejestracji lub każdym kolejnym okresie 90 dni przed końcem okresu pilotażowego) 5.000 złotych brutto
2 Wartość kuponu zniżkowego za każde zgromadzone 500 Punktów (przypisane w związku z transakcjami dokonanymi w okresie 90 dni od dnia Rejestracji lub każdym kolejnym okresie 90 dni obowiązywania Programu) 150 złotych brutto 250 złotych brutto
L.P. Zniżki na usługi
1 Wysokość przyznanej zniżki na korzystanie z usługi cięcia w Sklepie Stacjonarnym wskazanym w niniejszym Załączniku 25% 50%
2 Wysokość przyznanej zniżki na korzystanie z usługi transportu zamawianego w Sklepie Stacjonarnym wskazanym w niniejszym Załączniku (zniżka nie obejmuje transportu samochodami z windą i HDS przeznaczonymi do przewozu i rozładunku ciężkich materiałów budowlanych oraz transportu produktów z magazynu centralnego, tj. kuchni i mebli modułowych Atomia). Szczegółowych informacji co do tego, czy dany transport jest transportem, przy którym zniżka może być zastosowana można uzyskać w Sklepie Stacjonarnym 25% 50%

Załącznik nr 2 do Regulaminu dla klientów sklepów w Rzeszowie (Al. Powstańców Warszawy 13), Bielsku-Białej (ul. Warszawska 186), w Katowicach (przy Al.. Roździeńskiego 198), w Sosnowcu
(ul. Długosza 82) oraz w Warszawie (przy ul. Głębockiej 15a)
Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2023 r.
 
Załącznik określa szczególne warunki Programu dla Uczestników, którzy podczas Rejestracji wybrali następujące sklepy Castorama:
-  w Rzeszowie przy Al. Powstańców Warszawy 13 (35-329 Rzeszów);
-  w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 186 (43-300 Bielsko-Biała);
- w Katowicach przy Al. Roździeńskiego 198, (40-315 Katowice) lub
- w Sosnowcu przy ul. Długosza 82, (41-219 Sosnowiec);
- w Warszawie przy ul. Głębockiej 15a (03-287 Warszawa).
 
W stosunku do Uczestników, którzy wybrali jeden ze Sklepów Stacjonarnych wskazanych w niniejszym Załączniku nr 2 nie znajdują zastosowania postanowienia Regulaminu dotyczące Kuponów Powitalnych ani dotyczące uzyskania statusu CastoPro+. Załącznik nr 2 nie przewiduje wydawania Kuponów Powitalnych ani warunkowania przyznania Korzyści przewidzianych w poniższej Tabeli Korzyści od uzyskania przez Użytkownika statusu CastoPro+.
 
W celu usunięcia wątpliwości, w przypadku Uczestników, którzy zarejestrowali się w Programie przed dniem 1 maja 2023 r. i wybrali w procesie rejestracji sklep w Rzeszowie (Al. Powstańców Warszawy 13) lub Bielsku-Białej (ul. Warszawska 186), jeżeli koniec jednego z 90-dniowych okresów naliczania (sumowania) wartości transakcji przypadałby na datę późniejszą niż 30 kwietnia 2023 r., taki okres ulegnie skróceniu do dnia 30 kwietnia 2023 r.

Tabela Korzyści
Do Konta przypisywane jest każde wydane pełne 1 złoty brutto w ramach danej transakcji (wartość transakcji dla potrzeb przypisania wartości do Konta zaokrąglana jest w dół do pełnych złotych).
Naliczanie wartości transakcji dla celów uzyskania poniższych Korzyści oraz korzystanie z nich możliwe jest jedynie w przypadku dokonywania zakupów lub korzystania z usług w ramach Programu w jednym ze Sklepów Stacjonarnych wskazanych w niniejszym Załączniku. W szczególności naliczenie wartości zakupów nie będzie możliwe w przypadku zakupów w Sklepach Stacjonarnych objętych innymi Załącznikami do Regulaminu.
Skorzystanie z rabatów (Okresowych kuponów rabatowych) nie jest możliwe w przypadku transakcji, w której Klient zamierza skorzystać ze zniżki na usługę cięcia lub usługę transportu. Rabaty lub zniżki nie sumują ani nie łączą się ze sobą. Okresowy kupon rabatowy może być wykorzystany w transakcji, której przedmiotem są jedynie produkty (nie usługi). Okresowy kupon rabatowy nie może zostać wykorzystany w celu doładowania Karty Podarunkowej. Warunkiem skorzystania z kuponu rabatowego jest samodzielny odbiór produktów przez klienta niezwłocznie po transakcji.
Okresowy kupon rabatowy nie może być wykorzystany przy zakupie produktów objętych aktualnymi gazetkami promocyjnymi (tj. produktów wskazanych w gazetkach promocyjnych obowiązujących w dacie dokonywania zakupu). Castorama zastrzega sobie prawo wyłączenia możliwości zakupu niektórych produktów przy wykorzystaniu Okresowych kuponów rabatowych. Takimi produktami wyłączonymi będą produkty z aktualnych gazetek Castorama zamieszczonych na stronie https://www.castorama.pl/gazetka-castorama oraz produkty wymienione w Załączniku nr 2A do Regulaminu. Castorama ma prawo dokonywać zmian w Załączniku nr 2A do Regulaminu bez zachowania trybu właściwego dla zmiany Regulaminu, poprzez przekazanie informacji o zmianie Załącznika nr 2A na stronie internetowej pod adresem Castorama.pl. Taka aktualizacja nie stanowi zmiany Regulaminu. Informacja o aktualnej liście produktów wyłączonych z możliwości nabywania przy wykorzystaniu Okresowych kuponów rabatowych dostępna jest także w Sklepach Stacjonarnych wymienionych w niniejszym Załączniku.
 
Okresowe kupony rabatowe
Wysokość rabatu na zakupy przyznawanego po upływie każdego miesiąca kalendarzowego w okresie którego Uczestnik dokona zakupów, których łączna wartość wyniesienie co najmniej 1.000 złotych brutto .
 
5 % rabatu na zakupy do wykorzystania w okresie 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych po upływie tego miesiąca
Wysokość rabatu na zakupy przyznawanego po upływie każdego miesiąca kalendarzowego w okresie którego Uczestnik dokona zakupów, których łączna wartość wyniesienie co najmniej 5.000 złotych brutto .
 
10%* rabatu na zakupy do wykorzystania w okresie 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych po upływie tego miesiąca
 
*okresowy kupon rabatowy przewidujący wyższy rabat tj. rabat w wysokości 10% przyznawany jest Uczestnikowi zamiast rabatu w wysokości 5%.
Zniżki na usługi
Wysokość przyznanej zniżki na korzystanie z usługi cięcia w Sklepie Stacjonarnym wskazanym w niniejszym Załączniku.
 
50%
Wysokość przyznanej zniżki na korzystanie z usługi transportu zamawianego w Sklepie Stacjonarnym (zniżka nie obejmuje transportu samochodami z windą i HDS przeznaczonymi do przewozu i rozładunku ciężkich materiałów budowlanych oraz transportu produktów z magazynu centralnego, tj. kuchni i mebli modułowych Atomia). Szczegółowych informacji co do tego, czy dany transport jest transportem, przy którym zniżka może być zastosowana można uzyskać w Sklepie Stacjonarnym. 50%

Załącznik nr 2A do Regulaminu dla klientów sklepów w Rzeszowie (Al. Powstańców Warszawy 13), Bielsku-Białej (ul. Warszawska 186), , w Katowicach (przy ul. Roździeńskiego 198) oraz w Sosnowcu
(ul. Długosza 82) – Lista Produktów
Obowiązuje od 1 czerwca 2023 r. (wersja obowiązująca od dnia 1 czerwca 2023 r.)
 
Lista produktów przy zakupie których wyłączona jest możliwość wykorzystania Okresowych kuponów rabatowych:
 
Kod SAP Kod EAN CASTO Nazwa PL LEAFLET/ BB/ TV
100752902 5904078198650 732935 5 L,FARBA NIESKAZITELNA BIEL EASY CARE 2 Bilboard,Gazetka
100757031 5904078199015 738075 5L MOCNY GRAFIT EASY CARE K&L,FARBA 2 Bilboard,Gazetka
100757032 5904078199763 738076 5L MIODOWE SMAKI EASY CARE K&L,FARBA 2 Bilboard,Gazetka
100757033 5904078199770 738077 5L SZARE PLOTNO EASY CARE K&L,FARBA 2 Bilboard,Gazetka
100757034 5904078199787 738078 5L BLEKIT. JEZIORO EASY CARE K&L,FARBA 2 Bilboard,Gazetka
100757035 5904078199794 738079 5L BIALY EASY CARE K&L,FARBA 2 Bilboard,Gazetka
100757036 5904078199800 738080 5L WANIL. POSWIATA EASY CARE K&L,FARBA 2 Bilboard,Gazetka
100757037 5904078199817 738081 5L PUSTYN SZLAK EASY CARE K&L,FARBA 2 Bilboard,Gazetka
100757038 5904078199824 738082 5L ANTYCZNY MARMUR EASY CARE K&L,FARBA 2 Bilboard,Gazetka
100757039 5904078199831 738083 5L KREM KAKAOWY EASY CARE K&L,FARBA 2 Bilboard,Gazetka
100757041 5904078199855 738085 5L STEPY BENGALU EASY CARE K&L,FARBA 2 Bilboard,Gazetka
100757042 5904078199862 738086 5L TURKUS ARCHIP EASY CARE K&L,FARBA 2 Bilboard,Gazetka
100757045 5904078199893 738089 5L BEZOWY PLED EASY CARE K&L,FARBA 2 Bilboard,Gazetka
100757046 5904078199909 738090 5L FINSKA SAUNA EASY CARE K&L,FARBA 2 Bilboard,Gazetka
100757047 5904078199916 738091 5L NOCNA WYPRAWA EASY CARE K&L,FARBA 2 Bilboard,Gazetka
100757049 5904078199930 738093 5L SKAND PROSTOTA EASY CARE K&L,FARBA 2 Bilboard,Gazetka
100757050 5904078199947 738094 5L MORSKA GROTA EASY CARE K&L,FARBA 2 Bilboard,Gazetka
100757051 5904078199954 738095 5L ZLOTY PIEPRZ EASY CARE K&L,FARBA 2 Bilboard,Gazetka
100757053 5904078199978 738097 5L PRZYDYM ROZ EASY CARE K&L,FARBA 2 Bilboard,Gazetka
100758217 5904078198667 739692 FARBA NIESKAZITELNA BIEL EASY CARE 5 L Bilboard,Gazetka
100850926 5904078211236 742385 5 L,FARBA ZŁAMANY BIAŁY EASYCARE DULUX 2 Bilboard,Gazetka
100851016 5904078211281 742386 5 L,FARBA WYJĄTKOWY GRANAT EASYCARE 2 Bilboard,Gazetka
100851024 5904078210888 742390 5 L,FARBA JASNY SPOKÓJ EASYCARE DULUX 2 Bilboard,Gazetka
100850995 5904078210895 742391 5 L,FARBA MASŁO MAŚLANE EASYCARE DULUX 2 Bilboard,Gazetka
100850951 5904078210918 742393 5 L,FARBA RZECZYWIŚCIE BEŻOWY EASYCARE 2 Bilboard,Gazetka
100850940 5904078210925 742394 5 L,FARBA OCZYWIŚCIE KREMOWY EASYCARE 2 Bilboard,Gazetka
100850967 5904078210932 742395 5 L,FARBA OZDOBNA MAGNOLIA EASYCARE 2 Bilboard,Gazetka
100850954 5904078210949 742396 5 L,FARBA IDEALNE CAPPUCCINO EASYCARE 2 Bilboard,Gazetka
100851036 5904078210956 742397 5 L,FARBA NATUR. BAWEŁNIANY EASYCARE 2 Bilboard,Gazetka
100850904 5904078210987 742399 5 L,FARBA CODZIENNIE MIGDAŁ EASYCARE 2 Bilboard,Gazetka
100850957 5904078210994 742400 5 L,FARBA PERŁOWY BIAŁY EASYCARE DULUX 2 Bilboard,Gazetka
100850980 5904078211007 742401 5 L,FARBA ZWIEWNY LEN EASYCARE DULUX 2 Bilboard,Gazetka
100850988 5904078211014 742402 5 L,FARBA CHYBA PUDROWY EASYCARE DULUX 2 Bilboard,Gazetka
100850949 5904078211021 742403 5 L,FARBA RÓŻOWY A BRĄZ EASYCARE DULUX 2 Bilboard,Gazetka
100850983 5904078211038 742404 5 L,FARBA TYPOWY PIASKOWY EASYCARE 2 Bilboard,Gazetka
100850922 5904078211045 742405 5 L,FARBA KRUCHE CIASTECZKO EASYCARE 2 Bilboard,Gazetka
100850992 5904078211069 742407 5 L,FARBA LEKKO KAKAOWY EASYCARE DULUX 2 Bilboard,Gazetka
100851004 5904078211076 742408 5 L,FARBA BRĄZ CHOĆ SZARY EASYCARE 2 Bilboard,Gazetka
100850972 5904078211083 742409 5 L,FARBA MLECZNA PRALINA EASYCARE 2 Bilboard,Gazetka
100851020 5904078211106 742410 5 L,FARBA SENTYMEN. SEPIA EASYCARE 2 Bilboard,Gazetka
100850970 5904078211113 742411 5 L,FARBA NIECO CZEKOLADOWY EASYCARE 2 Bilboard,Gazetka
100851022 5904078211120 742412 5 L,FARBA DELIKAT. TRUFLOWY EASYCARE 2 Bilboard,Gazetka
100850935 5904078211137 742413 5 L,FARBA VINTAGE BEŻOWY EASYCARE 2 Bilboard,Gazetka
100850944 5904078211144 742414 5 L,FARBA RUSTYKALNA KLASYKA EASYCARE 2 Bilboard,Gazetka
100851011 5904078211151 742415 5 L,FARBA CZARNO NA BIAŁYM EASYCARE 2 Bilboard,Gazetka
100851039 5904078211168 742416 5 L,FARBA RETRO BIAŁY EASYCARE DULUX 2 Bilboard,Gazetka
100850946 5904078211175 742417 5 L,FARBA NAJPOPULAR. SZARY EASYCARE 2 Bilboard,Gazetka
100851000 5904078211182 742418 5 L,FARBA TAKI POPIELATY EASYCARE 2 Bilboard,Gazetka
100850919 5904078211205 742419 5 L,FARBA GLAMOUR SZARY EASYCARE 2 Bilboard,Gazetka
100851013 5904078211212 742420 5 L,FARBA BIAŁY SKANDYNAWSKI EASYCARE 2 Bilboard,Gazetka
100851006 5904078211229 742421 5 L,FARBA DESIGNERSKI SZARY EASYCARE 2 Bilboard,Gazetka
100850986 5904078211243 742422 5 L,FARBA NAJCIEMN. SZARY EASYCARE 2 Bilboard,Gazetka
100851033 5904078211250 742423 5 L,FARBA OŁÓWKOWY GRAFIT EASYCARE 2 Bilboard,Gazetka
100850978 5904078211267 742424 5 L,FARBA NAJNOWSZY MIĘTOWY EASYCARE 2 Bilboard,Gazetka
100850942 5904078211274 742425 5 L,FARBA MOŻE NAD MORZE EASYCARE 2 Bilboard,Gazetka
100850976 5904078211298 742426 5 L,FARBA KRYSTALICZNY BŁĘKIT EASYCARE 2 Bilboard,Gazetka
100850913 5904078211304 742427 5 L,FARBA COŚ NIEBIESKIEGO EASYCARE 2 Bilboard,Gazetka
100850931 5904078211328 742429 5 L,FARBA FUKNKCJONALNY DENIM EASYCARE 2 Bilboard,Gazetka
100850998 5904078211335 742430 5 L,FARBA STYLOWE KHAKI EASYCARE DULUX 2 Bilboard,Gazetka
100850963 5904078211342 742431 5 L,FARBA ZAUROCZENIE KIWI EASYCARE 2 Bilboard,Gazetka
100850974 5904078211359 742433 5 L,FARBA JAWNIE OLIWKOWY EASYCARE 2 Bilboard,Gazetka
100850938 5904078211366 742434 5 L,FARBA PRZYK. SZMARAGDOWY EASYCARE 2 Bilboard,Gazetka
100851042 5904078211373 742435 5 L,FARBA CZUJE MIĘTĘ EASYCARE DULUX 2 Bilboard,Gazetka
100850924 5904078211403 742437 5 L,FARBA MIEDZIANY ORANŻ EASYCARE 2 Bilboard,Gazetka
100851018 5904078211410 742438 5 L,FARBA BRZOSK. BEZ CUKRU EASYCARE 2 Bilboard,Gazetka
100850929 5904078211427 742439 5 L,FARBA GRAM CYTRYNY EASYCARE DULUX 2 Bilboard,Gazetka
100851029 5904078211434 742440 5 L,FARBA NAJSMACZ. WANILIA EASYCARE 2 Bilboard,Gazetka
100850909 5904078211441 742441 5 L,FARBA GORĄCZKA ZŁOTA EASYCARE 2 Bilboard,Gazetka
100850915 5904078211458 742442 5 L,FARBA WYCISZONY RÓŻ EASYCARE 2 Bilboard,Gazetka
100851009 5904078211465 742443 5 L,FARBA NA BANK RÓŻOWY EASYCARE 2 Bilboard,Gazetka
100850911 5904078211472 742444 5 L,FARBA MALINOWE SMOOTHIE EASYCARE 2 Bilboard,Gazetka
100851002 5904078211489 742445 5 L,FARBA POGŁĘB. CZERWONY EASYCARE 2 Bilboard,Gazetka
100850933 5904078211496 742446 5 L,FARBA RÓŻANY CIEŃ EASYCARE DULUX 2 Bilboard,Gazetka
100851031 5904078211502 742447 5 L,FARBA SUBTELN. WRZOSOWY EASYCARE 2 Bilboard,Gazetka
100850997 5904078211526 743509 FARBA MASŁO MAŚLANE EASYCARE DULUX 5 L Bilboard,Gazetka
100850953 5904078211533 743510 FARBA RZECZYWIŚCIE BEŻOWY EASYCARE 5 L Bilboard,Gazetka
100850959 5904078211540 743511 FARBA PERŁOWY BIAŁY EASYCARE DULUX 5 L Bilboard,Gazetka
100850969 5904078211557 743512 FARBA OZDOBNA MAGNOLIA EASYCARE 5 L Bilboard,Gazetka
100850956 5904078211564 743513 FARBA IDEALNE CAPPUCCINO EASYCARE 5 L Bilboard,Gazetka
100851038 5904078211571 743514 FARBA NATUR. BAWEŁNIANY EASYCARE 5 L Bilboard,Gazetka
100850906 5904078211595 743516 FARBA CODZIENNIE MIGDAŁ EASYCARE 5 L Bilboard,Gazetka
100850982 5904078211601 743517 FARBA ZWIEWNY LEN EASYCARE DULUX 5 L Bilboard,Gazetka
100850985 5904078211618 743519 FARBA TYPOWY PIASKOWY EASYCARE DULUX 5 L Bilboard,Gazetka
100850937 5904078211632 743521 FARBA VINTAGE BEŻOWY EASYCARE DULUX 5 L Bilboard,Gazetka
100851041 5904078211649 743522 FARBA RETRO BIAŁY EASYCARE DULUX 5 L Bilboard,Gazetka
100850948 5904078211656 743523 FARBA NAJPOPULAR. SZARY EASYCARE 5 L Bilboard,Gazetka
100850994 5904078211663 743524 FARBA LEKKO KAKAOWY EASYCARE DULUX 5 L Bilboard,Gazetka
100850921 5904078211687 743525 FARBA GLAMOUR SZARY EASYCARE 5 L Bilboard,Gazetka
100851015 5904078211694 743526 FARBA BIAŁY SKANDYNAWSKI EASYCARE 5 L Bilboard,Gazetka
100851008 5904078211700 743527 FARBA DESIGNERSKI SZARY EASYCARE 5 L Bilboard,Gazetka
100850928 5904078211717 743528 FARBA ZŁAMANY BIAŁY EASYCARE DULUX 5 L Bilboard,Gazetka
100851035 5904078211724 743529 FARBA OŁÓWKOWY GRAFIT EASYCARE 5 L Bilboard,Gazetka
100851087 5904078209660 743530 5 L,FARBA ZWIEWNY LEN DULUX 2 Bilboard,Gazetka
100851101 5904078209677 743531 5 L,FARBA PONADCZASOWY SZARY DULUX 2 Bilboard,Gazetka
100851083 5904078209684 743532 5 L,FARBA OZDOBNA MAGNOLIA DULUX 2 Bilboard,Gazetka
100851081 5904078209691 743533 5 L,FARBA PERŁOWY BIAŁY DULUX 2 Bilboard,Gazetka
100851069 5904078209707 743534 5 L,FARBA CODZIENNIE MIGDAŁOWY DULUX 2 Bilboard,Gazetka
100851079 5904078209714 743535 5 L,FARBA RÓŻOWY A BRĄZ DULUX 2 Bilboard,Gazetka
100851097 5904078209721 743536 5 L,FARBA DELIKATNIE TRUFLOWY DULUX 2 Bilboard,Gazetka
100851071 5904078209738 743537 5 L,FARBA KARMELOWE LATTE DULUX 2 Bilboard,Gazetka
100851075 5904078209745 743538 5 L,FARBA VINTAGE BEŻOWY DULUX 2 Bilboard,Gazetka
100851089 5904078209752 743539 5 L,FARBA TYPOWY PIASKOWY DULUX 2 Bilboard,Gazetka
100851103 5904078209769 743540 5 L,FARBA OŁÓWKOWY GRAFIT DULUX 2 Bilboard,Gazetka
100851073 5904078209776 743541 5 L,FARBA GLAMOUR SZARY DULUX 2 Bilboard,Gazetka
100851093 5904078209783 743542 5 L,FARBA DESIGNERSKI SZARY DULUX 2 Bilboard,Gazetka
100851077 5904078209790 743543 5 L,FARBA PIERWSZY PRZYMROZEK DULUX 2 Bilboard,Gazetka
100851095 5904078209806 743544 5 L,FARBA WYJĄTKOWY GRANATOWY DULUX 2 Bilboard,Gazetka
100851099 5904078209813 743545 5 L,FARBA CISZA PRZED BURZĄ DULUX 2 Bilboard,Gazetka
100851085 5904078209820 743546 5 L,FARBA NAJNOWSZY MIĘTOWY DULUX 2 Bilboard,Gazetka
100851091 5904078209837 743547 5 L,FARBA STYLOWE KHAKI DULUX 2 Bilboard,Gazetka
100851107 5904078209844 743548 5 L,FARBA CZUJĘ MIĘTĘ DULUX 2 Bilboard,Gazetka
100851105 5904078209851 743549 5 L,FARBA NOWOCZESNY ŻÓŁTY DULUX 2 Bilboard,Gazetka
100607266 5904078210062 743567 5 L,FARBA ZWIEWNY LEN DULUX EC Ł 2 Bilboard,Gazetka
100607274 5904078210079 743568 5 L,FARBA PONADCZAS. SZARY DULUX 2 Bilboard,Gazetka
100607256 5904078210086 743569 5 L,FARBA OZDOBNA MAGNOLIA DULUX 2 Bilboard,Gazetka
100607254 5904078210093 743570 5 L,FARBA PERŁOWY BIAŁY DULUX 2 Bilboard,Gazetka
100607238 5904078210109 743571 5 L,FARBA CODZIEN. MIGDAŁ. DULUX EC L 2 Bilboard,Gazetka
100607272 5904078210116 743572 5 L,FARBA BIAŁY SKAND. DULUX 2 Bilboard,Gazetka
100607246 5904078210123 743573 5 L,FARBA VINTAGE BEŻOWY DULUX EC L 2 Bilboard,Gazetka
100607268 5904078210130 743574 5 L,FARBA TYPOWY PIASK. DULUX 2 Bilboard,Gazetka
100607276 5904078210147 743575 5 L,FARBA OŁÓWKOWY GRAFIT DULUX 2 Bilboard,Gazetka
100607242 5904078210154 743576 5 L,FARBA GLAMOUR SZARY DULUX EC L 2 Bilboard,Gazetka
100607270 5904078210161 743577 5 L,FARBA DESIGNERSKI SZARY DULUX 2 Bilboard,Gazetka
100607250 5904078210178 743578 5 L,FARBA PIERWSZY PRZYMROZEK DULUX 2 Bilboard,Gazetka
100607262 5904078210185 743579 5 L,FARBA ZAMGLONE LUSTERKA DULUX EC Ł 2 Bilboard,Gazetka
100607244 5904078210192 743580 5 L,FARBA FUNKCJ. DENIM DULUX EC L 2 Bilboard,Gazetka
100607260 5904078210208 743581 5 L,FARBA KRYSTALICZ BŁĘKIT DULUX EC Ł 2 Bilboard,Gazetka
100607248 5904078210215 743582 5 L,FARBA MOŻE NAD MORZE DULUX 2 Bilboard,Gazetka
100607258 5904078210222 743583 5 L,FARBA TURKUS. BASENOWY DULUX EC L 2 Bilboard,Gazetka
100607252 5904078210239 743584 5 L,FARBA AKWARELOWA ZIELEŃ DULUX 2 Bilboard,Gazetka
100607264 5904078210246 743585 5 L,FARBA OLIWKOWY PARADOKS DULUX EC Ł 2 Bilboard,Gazetka
100607240 5904078210253 743586 5 L,FARBA DULUX EC L WYCISZONY RÓŻ 2 Bilboard,Gazetka
101073738 5904078219164 747464 5 L,FARBA NEUTRALNA BIEL EASY CARE 2 Bilboard,Gazetka
101073739 5904078219171 747465 FARBA NEUTRALNA BIEL EASY CARE DULUX 5 L Bilboard,Gazetka
101073743 5904078219195 747467 5 L,FARBA MIĘTOWA SZAROŚĆ EASY CARE 2 Bilboard,Gazetka
101073744 5904078219201 747468 FARBA MIĘTOWA SZAROŚĆ EASY CARE 5 L Bilboard,Gazetka
101073746 5904078219225 747470 5 L,FARBA TROPIKALNA ZIELEŃ EASY CARE 2 Bilboard,Gazetka
101073741 5904078219249 747472 5 L,FARBA PUDROWY RÓŻ EASY CARE DULUX 2 Bilboard,Gazetka
101073736 5904078219263 747474 5 L,FARBA MORSKI GRANAT EASY CARE 2 Bilboard,Gazetka
101073734 5904078213247 747476 5 L,FARBA ZIELEŃ BOHO EASY CARE DULUX 2 Bilboard,Gazetka
101267534 5904078218532 750041 DULUX EC K&Ł BIAŁA SAT 2.5L Bilboard,Gazetka
101267530 5904078218556 750042 DULUX EC K&Ł CZUJE MIĘTE 2.5L Bilboard,Gazetka
101267532 5904078218549 750043 DULUX EC K&Ł GLAMOUR SZARY 2.5L Bilboard,Gazetka
101267531 5904078218563 750044 DULUX EC K&Ł GRANAT PIERW KLASA 2.5L Bilboard,Gazetka
101267529 5904078218525 750045 DULUX EC K&Ł PRZYKŁADNIE SZMARAGD 2.5L Bilboard,Gazetka
101267533 5904078218518 750046 DULUX EC K&Ł WYCISZONY RÓŻ 2.5L Bilboard,Gazetka
101267540 5904078222096 750071 DULUX EC K&Ł TURKUS BASEN SAT 2.5L Bilboard,Gazetka
101267539 5904078222102 750072 DULUX EC K&Ł BIAŁY SKAND SAT 2.5L Bilboard,Gazetka
101267537 5904078222119 750073 DULUX EC K&Ł PERŁOWY BIAŁY SAT 2.5L Bilboard,Gazetka
101267535 5904078222126 750074 DULUX EC K&Ł DESIGN SZARY SAT 2.5L Bilboard,Gazetka
101267536 5904078222133 750075 DULUX EC K&Ł GLAMOUR SZARY SAT 2.5L Bilboard,Gazetka
101267538 5904078222140 750076 DULUX EC K&Ł OŁÓWK GRAFIT SAT 2.5L Bilboard,Gazetka
100773697 5907534261172 917428 BETON BAUMIT B20 25 KG Bilboard,Gazetka
100775657 5901193232436 920774 88 M2,WELNA ROCKWOOL ACUSTIC 500 MM 4 Telewizja
100775658 5901193234829 920775 66 M2,WEŁNA ROCKWOOL ACUSTIC 70 MM 3 Telewizja
100775659 5901193232375 920776 44 M2,WEŁNA ROCKWOOL ACUSTIC 2 Telewizja
100776475 5902578301976 921720 3 M3 6 SZT.,STYROPIAN F. GAMMA 0 Gazetka,Telewizja
100776477 5902578302027 921722 3 M3 4 SZT.,STYROPIAN F. GAMMA 150 0 Telewizja
100778748 5902578302072 924236 3 M3,STYROPIAN FASADOWY GAMMA 200 MM 0 Telewizja
101289692 5902115537721 930483 DRZWI ZEW. ETNA ANTR. BLACK 90P Telewizja
101289691 5902115537738 930484 DRZWI ZEW. ETNA ANTR. BLACK 90L Telewizja
101289696 5902115537745 930485 DRZWI ZEW. ETNA ORZECH BLACK 90P Telewizja
101289695 5902115537752 930486 DRZWI ZEW. ETNA ORZECH BLACK 90L Telewizja
101289694 5902115537769 930487 DRZWI ZEW. ETNA ZL.DAB BLACK 90P Gazetka,Telewizja
101289693 5902115537776 930488 DRZWI ZEW. ETNA ZL.DAB BLACK 90L Telewizja

Załącznik nr 3 do Regulaminu dla klientów sklepów w Gorzowie Wielkopolskim (ul. Czartoryskiego 1), w Częstochowie (Al. Jana Pawła II 2) oraz w Legnicy (ul. Roberta Schumana 9)
Obowiązuje od 12 października 2022 r.  (wersja obowiązująca od dnia 1 czerwca 2023 r.)
 
Załącznik określa szczególne warunki Programu dla Uczestników, którzy podczas Rejestracji wybrali następujące sklepy Castorama:
-  w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Czartoryskiego 1 (66-400 Gorzów Wielkopolski),
-  w Częstochowie przy Al. Jana Pawła II 2 (42-200 Częstochowa) lub
-  w Legnicy przy ul. Roberta Schumana 9 (59-220 Legnica).
 
Kupon Powitalny
Uczestnik, który po przystąpieniu do Programu dokonana jednorazowej transakcji o łącznej wartości min. 1000 zł brutto, która zostanie przypisana do Konta, otrzyma Korzyść w postaci Kuponu Powitalnego o wartości 100 złotych brutto .
 
Status CastoPro+
Status CastoPro+ Uczestnik może uzyskać dokonując przy użyciu Karty transakcji o łącznej wartości nie mniejszej niż 30.000 złotych brutto w okresie 12 miesięcy, przy czym jednocześnie nie dłuższym niż do ostatniego dnia okresu pilotażowego.
 
Tabela Korzyści
Do Konta przypisywane jest każde wydane pełne 1 złoty brutto w ramach danej transakcji (wartość transakcji dla potrzeb przypisania wartości do Konta zaokrąglana jest w dół do pełnych złotych).

Naliczanie wartości transakcji dla celów uzyskania poniższych Korzyści oraz korzystanie z nich możliwe jest jedynie w przypadku dokonywania zakupów lub korzystania z usług w ramach Programu w jednym ze Sklepów Stacjonarnych wskazanych w niniejszym Załączniku. W szczególności naliczenie wartości zakupów nie będzie możliwe w przypadku zakupów w Sklepach Stacjonarnych objętych innymi Załącznikami do Regulaminu.

Kupony zniżkowe, o których mowa w pkt 1 i 2 poniższej Tabeli zostaną wydane w następujący sposób:
 1. w pierwszej kolejności zostaną zweryfikowane uprawnienia Uczestnika do uzyskania kuponów wskazanych w pkt. 1 Tabeli poniżej (kupony o wartości 2.100 złotych). Jeśli Uczestnik posiada status CastoPro+ i w okresie 90 dni od dnia Rejestracji lub każdym kolejnych okresie 90 dni obowiązywania Programu przypisał do swojego Konta (zgodnie z § 8 Regulaminu) transakcje w o wartości minimum 30.000 złotych, wówczas Uczestnikowi zostaną wydane kupon lub kupony w ilości odpowiadającej wielokrotności pełnej kwoty 30.000 złotych mieszczącej się w wartości transakcji przypisanych do Konta Uczestnika we wskazanym okresie;
 2. jeśli po przeprowadzonej zgodnie z lit. a weryfikacji okaże się, że Uczestnikowi nie przysługuje uprawnienie do uzyskania kuponów wskazanych w pkt. 1 Tabeli poniżej lub po przyznaniu kuponów wskazanych w pkt. 1 Tabeli na Koncie Uczestnika pozostanie nadwyżka wartości transakcji nie zamienionych na kupony zgodnie z lit. a. (tj. nadwyżka wartości zapisanych na Koncie transakcji wobec kwoty stanowiącej iloczyn kuponów wydanych zgodnie z lit. a oraz kwoty 30.000 złotych) wynosząca minimum 5.000 złotych, wówczas wydany zostanie Uczestnikowi Kupon (lub Kupony) wskazane w pkt. 2 Tabeli poniżej. Kupony wskazane w pkt. 2 Tabeli zostaną wydane w ten sposób, że wydawana jest wielokrotność kuponu wskazanego w pkt. 2 Tabeli poniżej (o wartości zależnej od statusu Uczestnika – CastoPro albo CastoPro+) odpowiadająca wielokrotności pełnej kwoty 5.000 złotych mieszczącej się w wysokości nadwyżki wartości transakcji przypisanych do Konta (w okresie 90 dni od dnia Rejestracji lub każdym kolejnych okresie 90 dni obowiązywania Programu) pozostałej po wydaniu Kuponów wskazanych w lit. a. (obliczonej zgodnie ze zdaniem poprzedzającym).
Skorzystanie z kuponów zniżkowych (w tym Kuponu Powitalnego) nie jest możliwe w przypadku transakcji, w której Klient zamierza skorzystać ze zniżki na usługę cięcia lub usługę transportu. Kupon zniżkowy może być wykorzystany w transakcji, której przedmiotem są jedynie produkty (nie usługi). Warunkiem skorzystania z kuponu zniżkowego jest samodzielny odbiór produktów przez klienta niezwłocznie po transakcji. 
 
Status Uczestnika CastoPro CastoPro+
L.P. Kupony zniżkowe
1 Wartość kuponu zniżkowego za każde wydane w okresie 90 dni od dnia Rejestracji lub każdym kolejnych okresie 90 dni obowiązywania Programu 30.000 złotych brutto . 2.100 złotych brutto
2 Wartość kuponu zniżkowego za każde wydane w okresie 90 dni od dnia Rejestracji lub każdym kolejnym okresie 90 dni obowiązywania Programu 5.000 złotych brutto . 100 złotych brutto 250 złotych brutto
L.P. Zniżki na usługi
1 Wysokość przyznanej zniżki na korzystanie z usługi cięcia w Sklepie Stacjonarnym wskazanym w niniejszym Załączniku. 25% 50%
2 Wysokość przyznanej zniżki na korzystanie z usługi transportu zamawianego w Sklepie Stacjonarnym (zniżka nie obejmuje transportu samochodami z windą i HDS przeznaczonymi do przewozu i rozładunku ciężkich materiałów budowlanych oraz transportu produktów z magazynu centralnego, tj. kuchni i mebli modułowych Atomia). Szczegółowych informacji co do tego, czy dany transport jest transportem, przy którym zniżka może być zastosowana można uzyskać w Sklepie Stacjonarnym. 25% 50%

Inne regulaminy